Registrul national al expertilor pentru certificarea activitatii de cercetare-dezvoltare – REXCD

In Monitorul Oficial cu numarul 1051 din data de 31 octombrie 2022 s-a publicat Ordinul M.C.I.D. nr.21578 din 14 octombrie 2022 privind aprobarea constituirii Registrului national al expertilor pentru certificarea activitatii de cercetare-dezvoltare – REXCD, a Metodologiei de selectie pentru Corpul de experti si a Normelor metodologice privind expertiza in vederea certificarii activitatii de cercetare-dezvoltare.

Se aproba constituirea Registrului national al expertilor pentru certificarea activitatii de cercetare-dezvoltare – REXCD, care are structura-cadru prevazuta in anexa nr. 1.

Persoanele inscrise in registrul prevazut la alin.(1) se constituie in Corpul de experti.

Se aproba Metodologia de selectie pentru Corpul de experti, prevazuta in anexa nr. 2.

Componenta Corpului de experti se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Se aproba Normele metodologice privind expertiza in vederea certificarii activitatii de cercetare-dezvoltare, prevazute in anexa nr. 3.

Normele metodologice prevazute alin. (1) se aplica incepand cu 1 ianuarie 2023.

La data de 1 ianuarie 2023 se abroga Ordinul ministrului cercetarii si inovarii nr.350/2019*) privind aprobarea Registrului National al Expertilor pentru certificarea/expertizarea activitatii de cercetare-dezvoltare.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), expertii nominalizati prin ordinul prevazut la alin. (1) finalizeaza activitatea de expertizare si certificare initiata in anul 2022 pana la data de 31.01.2023.

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Directia managementul bazelor materiale de cercetare, in calitate de directie de specialitate, din cadrul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, si Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Registrul national al expertilor pentru certificarea activitatii de cercetare-dezvoltare, denumit in continuare REXCD, se constituie pe domenii de cercetare-dezvoltare, corespunzator domeniilor si subdomeniilor din Strategia nationala de cercetare, inovare si specializare inteligenta 2022-2027, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 933/2022, si cuprinde informatii relevante privind membrii Corpului de experti.

Structura-cadru a REXCD cuprinde urmatoarele informatii:

  • domeniile de cercetare-dezvoltare, in ordine alfabetica;
  • subdomeniul de cercetare-dezvoltare in care are expertiza si competenta expertul;
  • numele si prenumele expertilor, in ordine alfabetica;
  • gradul stiintific/functia didactica;
  • unitatea de cercetare-dezvoltare – UCD1 unde expertul are raportul de munca;

Unitati si institutii de drept public si de drept privat, astfel cum sunt mentionate in art. 7 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

  • datele de contact ale expertilor;
  • actul administrativ de inscriere in REXCD.

Un expert poate opta pentru un singur domeniu de cercetare-dezvoltare si cel mult 3 subdomenii de cercetare-dezvoltare.

In vederea incadrarii activitatilor ca fiind de cercetare-dezvoltare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare pune la dispozitia contribuabililor un corp de experti pentru efectuarea expertizelor in vederea certificarii activitatii de cercetare-dezvoltare.

Persoanele din Corpul de experti sunt inscrise in Registrul national al expertilor pentru expertizarea in vederea certificarii activitatilor de cercetare-dezvoltare, denumit in continuare REXCD.