Constatări inspecție fiscală la o societate cu obiect de activitate „Fabricarea hârtiei și cartonului”

S.C. X S.A., care are ca obiect de activitate „Fabricarea hârtiei și cartonului”, cod CAEN 1712.

Perioada verificată: 01.01.2017-31.12.2020.

Principalele constatări ale organelor de inspecție fiscală au fost:

  • Deficiențele identificate privind modul de determinare a impozitului pe profit au avut la bază următoarele constatări:
  • Prețul de achiziție pentru anumite loturi de mărfuri cumpărate de la un contribuabil afiliat și implicit prețul de scădere din gestiune pentru aceste mărfuri a fost mult mai mare, ca urmare a unei erori materiale, respectiv prețul de achiziție a fost setat în valută (euro) și nu în lei. Ca urmare, organele de control au luat în calcul pentru determinarea profitului impozabil și a impozitului pe profit pentru anul 2017 diferența suplimentară de x lei înregistrată de S.C. X S.A. în luna octombrie 2022, prin intermediul contului 117 „Rezultatul reportat”;
  • Pentru anul 2017, organele de inspecție fiscală au stabilit un grad de îndatorare a capitalului de 3,94, mai mare decât 3, astfel că au fost stabilite cheltuieli cu dobânzi și diferențele de curs valutar aferente împrumuturilor, nedeductibile din punct de vedere fiscal, în sumă de x lei;
  • Calcularea eronată, în sensul majorării acestuia, a profitului impozabil aferent anului 2017 cu suma de x lei, ceea ce a condus la majorarea nejustificată a impozitului pe profit cu suma de x lei;
  • Diminuarea impozitului pe profit aferent anului 2018 cu suma de x lei ca urmare a includerii în categoria cheltuielilor integral deductibile din punct de vedere fiscal a cheltuielilor cu dobânzile și diferențele de curs valutar reportate din anul 2017 în sumă de x lei și a diminuării cheltuielilor de sponsorizare care au fost deduse din impozitul pe profit datorat cu suma de x lei;
  • În anii fiscali 2019 și 2020, organele de inspecție fiscală au constatat că agentul economic verificat a vândut o parte din mărfuri, după acordarea unor reduceri comerciale, sub prețul de achiziție al acestora, astfel, pierderea generată exclusiv din tranzacțiile în care valoarea de achiziție a mărfurilor a fost mai mare decât valoarea de vânzare a acestora, fiind de x lei.

De asemenea, organele de inspecție fiscală au mai constatat următoarele aspecte:

  • Societatea verificată a desfășurat doar activitate de comerț, iar instalația de încălzire a hârtiei recepționată de societate în luna decembrie 2017 a fost pusă la dispoziția S.C. X Grup S.A. (societate afiliată) cu titlu gratuit, nefiind acordat drept de deducere pentru cheltuielile cu amortizarea;
  • Nu s-a luat în considerare la determinarea profitului impozabil aferent anului 2019 ca element de natură veniturilor, surplusul cheltuielilor cu amortizarea aferent reevaluării unor imobilizări corporale;
  • În luna octombrie 2022, S.C. X S.A. a înregistrat în creditul contului 117 „Rezultatul reportat” suma de x lei reprezentând recuperare cheltuieli de protecția mediului înregistrate în luna aprilie 2020, cheltuieli care, conform documentelor justificative prezentate, erau în sarcina S.C. X Grup S.A. (persoană afiliată);
  • C. X S.A. nu a procedat la ajustarea din punct de vedere fiscal a cheltuielilor privind mărfurile achiziționate de la S.C. X Grup S.A. (societate afiliată), situație cauzată de faptul că reducerile de preț primite de agentul economic verificat de la S.C. X Grup S.A. ca și componentă a prețului de achiziție au fost foarte mici în raport cu reducerile de preț pe care S.C. X S.A. le acordă clienților finali.

În aceste condiții, S.C. X S.A. a înregistrat pentru anii 2019 și 2020, în ceea ce privește rezultatul din exploatare, chiar și după efectuarea corecțiilor din luna octombrie 2022 menționate anterior, pierdere, astfel că rata rentabilității vânzărilor recalculată după efectuarea corecțiilor a fost în afara intervalului intercvartilic prezentat de societatea verificată în dosarul prețurilor de transfer.

Ca urmare, organele de inspecție fiscală au procedat la ajustarea cheltuielilor de exploatare pentru a obține o rentabilitate a vânzărilor la nivelul tendinței centrate a pieței, ceea ce a condus la stabilirea unor cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal în sumă de x lei.

În concluzie, în urma inspecției fiscale au fost stabilite obligații suplimentare în sumă totală de x lei, reprezentând impozit pe profit, și a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de x lei.

Sursa: ANAF