Lista contribuabililor care nu inregistreaza obligatii restante – procedura

In Monitorul Oficial cu numarul 1058 din data de 1 noiembrie 2022 s-a publicat Ordinul ANAF nr.1923 din 1 noiembrie 2023 privind Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu inregistreaza obligatii restante.

 Se aproba Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu inregistreaza obligatii restante, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA:PROCEDURA de publicare a listei contribuabililor care nu inregistreaza obligatii restante:

  1. In vederea mediatizarii contribuabililor, persoane juridice, care si-au declarat si achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu figureaza in evidentele fiscale cu obligatii bugetare restante, organele fiscale centrale, denumite in continuare organe fiscale, publica pe pagina de internet proprie lista acestor contribuabili conform anexei care face parte integranta din prezenta procedura.
  2. Pentru intocmirea listei prevazute la pct.1 se au in vedere urmatoarele conditii ce trebuie indeplinite cumulativ de catre contribuabili:
  3. sunt depuse, pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data intocmirii listei. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal;
  4. au achitate la scadenta/termenul de plata prevazut de lege obligatiile fiscale principale si accesorii, in trimestrul pentru care se realizeaza publicarea listei;
  5. nu inregistreaza obligatii bugetare restante la data intocmirii listei.
  6. Nu fac obiectul publicarii potrivit pct. 1 contribuabilii care au fost declarati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, sau au fost declarati inactivi potrivit dispozitiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
  7. Lista va cuprinde denumirea contribuabililor si codul de identificare fiscala.
  8. La intocmirea listei se au in vedere informatiile referitoare la obligatiile bugetare inregistrate in evidentele fiscale ale contribuabililor persoane juridice, existente la nivelul organelor fiscale.
  9. La publicarea listei pentru contribuabilii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se verifica conditiile prevazute la pct. 2 atat pentru activitatea proprie, cat si pentru sediile secundare ale acestora. In acest caz, lista cuprinde contribuabilii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal potrivit legii, fara a mai fi mentionate sediile secundare ale acestora.