Concediul si indemnizatia de acomodare – modificari importante

Legea nr.268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adoptiei, precum si pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.s) si cc) din OUG nr.11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicat in Monitorul Oficial nr.1140 din data de 26 noiembrie 2020.

Precizam ca prin acest document au fost aduse o serie de modificari si completari reglementarilor privind concediul si indemnizatia de acomodare, prevederi ce au intrat in vigoare la 120 de zile de la publicarea Legii nr.268/2020 in Monitorul Oficial, respectiv din data de 26 martie 2021.

Astfel, reglementarile privind concediul si indemnizatia de acomodare din Legea 273/2004, modificata si completata prin Legea nr.268/2020, prevad urmatoarele aspecte importante:

Adoptatorul sau, optional, oricare dintre sotii familiei adoptatoare, care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din activitati salariale si asimilate acestora sau, dupa caz, din activitati independente, drepturi de autor ori activitati agricole, denumit in continuare persoana indreptatita, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara.

Precizam ca in vechile reglementari nu erau mentionate, in cadrul veniturilor incluse in baza de calcul a indemnizatiei de acomodare, si drepturile de autor.

Cuantumul indemnizatiei lunare, conform noilor dispozitii, este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotararii judecatoresti de incredintare in vederea adoptiei.

Cuantumul indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referinta, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei.

In conditiile in care persoana care a beneficiat de concediu si indemnizatie de acomodare adopta unul sau mai multi copii, intr-o perioada de pana la 12 luni de la finalizarea concediului de acomodare pentru copilul adoptat anterior, daca din calculul indemnizatiei rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru concediul de acomodare mai mic decat cuantumul indemnizatiei cuvenite anterior, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru concediul de acomodare primita pentru copilul adoptat anterior.

Concediul si indemnizatia de acomodare se acorda pe baza cererii persoanei indreptatite, la care se anexeaza certificatul de grefa in baza caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei, documentul care atesta mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, inregistrat la directia in a carei raza administrativ-teritoriala a fost protejat copilul, precum si dovada intrarii efective in concediu ori a suspendarii activitatii.

Drepturile mentionate se stabilesc si se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei.

Persoanele indreptatite carora li s-au stabilit drepturile privind concediul si indemnizatia de acomodare nu pot beneficia, in perioada concediului de acomodare, de drepturile acordate in baza art.2 si 7 din OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr.132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Este important de mentionat faptul ca, in perioada in care beneficiaza de indemnizatia de acomodare, persoana indreptatita are calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de art. 154 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale este cel care asigura fondurile necesare platii indemnizatiei de acomodare, a cheltuielilor administrative, precum si a celor de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat.

Astfel, cererea si documentele doveditoare se depun si se inregistreaza la Agentia Pentru Plati si Inspectie Sociala Judeteana si a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita.

Calculul si plata indemnizatiei se fac de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, prin agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, si se achita, in functie de optiunea persoanei indreptatite, in cont bancar sau la domiciliul acesteia

Subliniem ca procedura de plata a indemnizatiei care se acorda pe perioada concediului de acomodare se aproba prin normele metodologice de aplicare a Legii nr.268/2020.

Concediul de acomodare si plata indemnizatiei inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una dintre urmatoarele situatii:

 1. la expirarea concediului de acomodare;
 2. la cererea persoanei indreptatite;
 3. copilul a implinit 18 ani;
 4. a survenit decesul copilului;
 5. persoana indreptatita care urma sa adopte in calitate de persoana singura a decedat;
 6. a ramas definitiva hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei;
 7. persoana indreptatita isi reia activitatea inainte de expirarea concediului de acomodare.

Pe perioada concediului de acomodare, persoana indreptatita se poate afla in una dintre urmatoarele situatii care nu afecteaza plata indemnizatiei:

 1. a) realizeaza venituri in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu;
 2. b) primeste indemnizatii in calitate de consilier local sau judetean, indiferent de nivelul acestora;
 3. c) realizeaza, pe perioada concediului de acomodare, venituri supuse impozitului prin desfasurarea efectiva a unei activitati, alta decat cea suspendata ca urmare a intrarii in concediul de acomodare, al caror nivel nu depaseste nivelul prevazut la art. 16 alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr.132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, in conditiile lit. c), aceasta are obligatia de a comunica acest fapt, in scris, agentiei pentru plati si inspectie sociala judeteana si a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta, in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii.

Comunicarea va contine obligatoriu data inceperii activitatii, tipul activitatii si denumirea angajatorului, dupa caz.

Concediul de acomodare si plata indemnizatiei se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una dintre urmatoarele situatii:

 1. a) s-a dispus plasamentul copilului in regim de urgenta;
 2. b) a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei.

Suspendarea prevazuta anterior inceteaza in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese incredintat in vederea adoptiei sau, dupa caz, in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus respingerea revocarii incredintarii in vederea adoptiei.(3) Reluarea concediului de acomodare si a platii indemnizatiei aferente suspendate se face la cererea persoanei indreptatite, incepand cu data depunerii acesteia, daca nu au intervenit situatii care sa determine incetarea drepturilor.

Asupra drepturilor prevazute la art.50 alin.(1) – indemnizatia de acomodare – nu se datoreaza impozit si nici contributiile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.

Perioada concediului de acomodare constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Perioada concediului de acomodare constituie perioada asimilata stagiului de cotizare si se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale, in conditiile prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii se utilizeaza 25% din castigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.

Perioada concediului de acomodare constituie vechime in munca, in serviciu si in specialitate, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta cu respectarea prevederilor Legii nr.200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Angajatorii au obligatia de a acorda salariatului sau, dupa caz, salariatilor sot si sotie care adopta timp liber pentru efectuarea evaluarilor impuse de obtinerea atestatului si realizarea potrivirii practice, fara diminuarea drepturilor salariale, in limita a maximum 40 de ore pe an.

Timpul liber se acorda pe baza cererii solicitantului, la care se anexeaza calendarul intalnirilor sau, dupa caz, programul de vizite, intocmite de directia competenta.

Nerespectarea de catre angajator a drepturilor mentionate anterior constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.

 

Baza legala:

 • Legea 273/2004 privind procedura adoptiei*) – Republicare;
 • Legea 268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adoptiei, precum si pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.s) si cc) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).