Decontul de TVA (D300) – modificari

In Monitorul Oficial nr. 791 din 17 august 2021 a fost publicat Ordinul nr.1253/2021 al ANAF pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) precizeaza ca promovarea noului Ordin are la baza faptul ca, prin OUG nr.59/2021, au fost aduse modificari si completari Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv in ceea ce priveste unele prevederi legale cu implicatii in structura formularului 300 si a modului de completare de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

Astfel, printre amendamentele aduse se numara modificarea art.275 alin.(2) din Codul fiscal, abrogarea art. 278 alin. (8)-(12) din Codul fiscal si preluarea acestor dispozitii in cuprinsul unui nou articol, art.2781 „Pragul pentru persoanele impozabile care efectueaza operatiunile prevazute la art.275 alin.(2) si art.278 alin.(5) lit.h)”.

ANAF precizeaza, in Referatul de aprobare a actului normativ, ca, potrivit dispozitiilor acestui nou articol, regulile anterioare aplicabile pentru stabilirea locului prestarii serviciilor de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune, precum si a serviciilor furnizate pe cale electronica (prevazute la art.278 alin.(5) lit.h) din Codul fiscal) au fost extinse si pentru stabilirea locului livrarii in cazul vanzarilor intracomunitare de bunuri la distanta (prevazute la art.275 alin.(2) din Codul fiscal).

Totodata, potrivit art.2781 alin.(4) din Codul fiscal, ANAF trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru a monitoriza indeplinirea de catre persoana impozabila a conditiilor prevazute la alin.(1) – (3) din acelasi articol.

ANAF mentioneaza ca dispozitiile art.2781 alin.(4) au preluat dispozitiile art.278 alin.(11) din Codul fiscal, acestea din urma fiind abrogate.

Astfel, in vederea crearii suportului declarativ pentru prestatorii de servicii de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune sau servicii furnizate pe cale electronica, stabiliti sau care isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, care presteaza astfel de servicii catre persoane neimpozabile din alte state membre, a caror valoare nu depaseste 46.337 lei, au fost inserate in formularul 300 randurile 17 si 18 pentru declararea taxei pe valoarea adaugata aferenta prestarilor de astfel de servicii, pentru care locul prestarii era in Romania potrivit art. 278 alin. (8) din Codul fiscal, daca prestatorii din Romania nu optau pentru aplicarea regulii prevazuta la art. 278 alin. (5) lit. h) pentru stabilirea locului prestarii la beneficiar.

In plus, intrucat la depasirea plafonului de 46.337 lei, locul prestarii serviciilor se considera a fi la beneficiar, a fost inserata in formularul 300, in sectiunea dedicata datelor cu caracter informativ, o rubrica prin care prestatorii de astfel de servicii declarau valoarea totala, fara TVA, a prestarilor de servicii de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune, precum si a serviciilor furnizate pe cale electronica catre persoane neimpozabile din alte state membre, atat pentru anul curent, cat si pentru anul precedent.

Astfel, in contextul dispozitiilor legale ale art.2781 din Codul fiscal, ANAF precizeaza ca s-a impus modificarea randurilor 17 si 18 din formularul de „Decont de TVA”, prin cuprinderea si a vanzarilor intracomunitare de bunuri la distanta, precum si a rubricii cu caracter informativ din finalul formularului de „Decont de TVA”, respectiv prin adaptarea trimiterilor la articolele din Codul fiscal, astfel cum au fost modificate prin OUG nr.59/2021.

Mai mult decat atat, prin modificarea adusa art.314 din Codul fiscal, care reglementeaza „Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana”, s-a introdus un nou alineat, alin.(12), potrivit caruia, in cazul in care persoana impozabila nestabilita in Romania si beneficiara a acestui regim special desfasoara, de asemenea, in Romania activitati care nu sunt supuse acestui regim si pentru care exista obligatia inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316, respectiva persoana isi deduce TVA pentru activitatile sale impozabile supuse prezentului regim prin decontul de taxa prevazut la art.323.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, ANAF subliniaza ca a fost necesara „completarea instructiunilor de completare a randurilor dedicate Taxei pe valoarea adaugata deductibila – Achizitii de bunuri/servicii in interiorul tarii si importuri, achizitii intracomunitare scutite sau neimpozabile, respectiv randurile 24, 25 si 26 din decont, dedicate operatiunilor taxabile, cu instructiuni privind completarea, de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, care sunt beneficiare ale regimului special non-UE, a informatiilor privind baza de impozitare si taxa aferenta activitatilor sale impozabile supuse acestui regim.

Termen de depunere D300:

Formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:

 1. lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 322 din Codul fiscal;
 2. trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 din Codul fiscal;
 3. semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din Codul fiscal si ale pct. 103 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare (Normele metodologice);
 4. anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevazute la pct. 103 alin. (6) din Normele metodologice si de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din Codul fiscal si ale pct. 103 alin. (4) din Normele metodologice;
 5. pana la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. In situatia in care exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in prima sau in a treia luna a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile lit. a) din prezentul paragraf.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal completeaza formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” cu ajutorul programului de asistenta existent pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sectiunea Asistenta contribuabili sau sectiunea Declaratii electronice si se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Este important de precizat faptul ca nu se inscriu in decont:

 • taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
 • taxa cumulata de plata pentru care a fost aprobata o inlesnire la plata;
 • taxa cumulata de plata cu care organul fiscal s-a inscris la masa credala potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • soldul sumei negative de taxa, inscris in decontul aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolventei prevazute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza legala:

 • Ordinul ANAF 1253/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) ”Decont de taxa pe valoarea adaugata”
 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).