Contractele de fiducie si constructiile juridice similare fiduciei (2)

Solicitarea si eliberarea certificatului de dovada a inregistrarii contractului de fiducie:

In situatia in care fiduciarii sau persoanele care detin pozitii echivalente intr-o constructie juridica similara fiduciei sunt stabilite sau isi au resedinta in state membre diferite sau in cazul in care fiduciarul sau persoana care detine o pozitie echivalenta in constructia juridica similara fiduciei se angajeaza in relatii de afaceri multiple in numele fiduciei sau al constructiei juridice similare fiduciei in diferite state membre, organul fiscal elibereaza, la cerere, formularul „Certificat de dovada a inregistrarii contractului de fiducie sau al constructiei juridice similare fiduciei in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor„, prevazut in anexa nr.5 la ordinul 1193/2021.

 CERTIFICAT DE DOVADA A INREGISTRARII CONTRACTULUI DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCTIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI IN REGISTRUL CENTRAL AL FIDUCIILOR SI AL CONSTRUCTIILOR JURIDICE SIMILARE FIDUCIILOR

Unitatea teritoriala competenta ………………………….. Nr. ……………. Data …./…./……

Ca urmare a Cererii nr. ………… din data de …./…./…… se certifica prin prezenta ca a fost inregistrat Contractul de fiducie/al constructiei juridice similare fiduciei nr. …………… din data de …./…./…… in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor.

Fiduciarul/Fiduciarii sau persoana/persoanele care detine/detin o pozitie echivalenta in constructia juridica este/sunt:

Denumirea: ………………………………….

Codul de identificare fiscala: ………………………………

Domiciliul: …………………………………..

Beneficiarul/beneficiarii real/reali:

Numele si prenumele: ……………………….

Luna si anul nasterii: …………………………

Nationalitatea si tara de resedinta: …………………………………..

Natura si amploarea interesului generator de beneficii detinut: ………………………

CONDUCATORUL UNITATII FISCALE,

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Cererea pentru eliberarea certificatului de dovada se depune, prin intermediul serviciului „Spatiul privat virtual”, de catre fiduciarul/persoana care detine o pozitie echivalenta intr-o constructie echivalenta similara fiduciei, care a inregistrat contractul de fiducie/contractul constructiei juridice similare fiduciei. Modelul si continutul cererii sunt prevazute in anexa nr. 4 la ordin.

Procedura privind accesul la Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor:

Accesul la Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor pentru persoanele prevazute la art.19 alin.(8^1) lit.a) din Legea nr.129/2019 (autoritati care au competente de supraveghere si control).

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) are acces direct si nemijlocit la Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor.

Modalitatea tehnica de acces se stabileste prin protocol incheiat intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Autoritatile care au competente de supraveghere si control au acces direct, in timp util si fara nicio restrictie la Registrul central al fiduciilor.

Structurile din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au acces la Registrul central al fiduciilor, potrivit atributiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

Accesul persoanelor care au calitatea de entitate raportoare la informatiile din Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor:

Entitatile raportoare, prevazute la art.19 alin.(8^1) lit.b) din Legea nr.129/2019, solicita informatiile referitoare la beneficiarii reali ai contractelor de fiducie prin completarea si transmiterea electronica a „Cererii de acces la informatiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor”.

Cererea se transmite prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual.

Cererea trebuie insotita de documente care dovedesc ca entitatea raportoare solicita informatii pentru aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei.

Mentionam ca organul fiscal competent pentru solutionarea cererii este organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrata entitatea raportoare.

Organul fiscal competent verifica, pe baza documentelor anexate, daca entitatea raportoare solicita informatii pentru aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea cererii.

In conditiile in care solicitarea de informatii nu este justificata, se comunica solicitantului ca cererea de acces a fost respinsa.

Daca solicitarea de informatii este justificata, cererea se solutioneaza pe baza datelor din Registrul central al fiduciilor prin completarea, cu ajutorul aplicatiei informatice, a unui formular de raspuns.

Conform Ordinului 1193/2021, formularul de raspuns cuprinde urmatoarele informatii despre beneficiarul real, preluate din Registrul central al fiduciilor:

– numele si prenumele;

– luna si anul nasterii;

– nationalitatea si tara de resedinta;

– natura si amploarea interesului generator de beneficii detinut.

Datele privind beneficiarul real se completeaza, cel putin, pentru urmatoarele persoane:

– constituitor/constituitori, precum si persoane desemnate sa ii/le reprezinte interesele in conditiile legii;

– fiduciar/fiduciari;

– beneficiar/beneficiari sau, in cazul in care identitatea acestuia/acestora nu este identificata, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza fiducia sau constructia juridica similara;

– oricare alta persoana fizica care exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei sau a constructiei juridice similare din dreptul strain prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace.

In cazul in care contractul de fiducie sau, dupa caz, al constructiei juridice similare fiduciei indicat in cerere nu poate fi identificat in Registrul central al fiduciilor, raspunsul transmis prin Spatiul Privat Virtual va contine mesajul:

„Contractul de fiducie/al constructiei juridice similare fiduciei nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . nu figureaza inregistrat in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor”.

Baza legala:

  • Ordinul ANAF 1193/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie sau ale constructiilor juridice similare fiduciei, de organizare si functionare a Registrului central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare;
  • Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) – Republicare, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.