Mecanismul pentru recuperarea vechilor taxe auto – norme metodologice

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.342 din data de 24 aprilie 2023 s-a publicat Ordinul MMAP nr.868/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.93/2022 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Conform documentului, fac obiectul procedurii de restituire sumele prevazute la art.1 alin. (1) din OUG nr. 93/2022, reprezentand urmatoarele taxe si dobanzile aferente:

 1. taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, prevazuta la art. 214^1—214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. taxa pe poluare pentru autovehicule, prevazuta de OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011;
 3. taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificarile ulterioare;
 4. timbrul de mediu pentru autovehicule, prevazut de OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.37/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. dobanzile aferente sumelor prevazute la lit. a)-d), calculate de la data perceperii acestora si pana la data restituirii. Nivelul dobanzii este cel prevazut la art.174 alin.(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

 

Pe langa procedura de restituire a taxelor mentionate mai sus, prin Ordinul MMAP nr.868/2023 se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

 • Referat privind solutionarea cererii de restituire a sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule;
 • Decizie de solutionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule;
 • Decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule;
 • Proces-verbal privind calculul dobanzilor aferente sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule;
 • Borderou privind programarea platii sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a dobanzilor aferente acestora;
 • Evidenta cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire;
 • Dispozitie de restituire a unor sume reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, platite eronat;
 • Dispozitie de respingere a cererii privind confirmarea platii efectuate eronat a taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule;
 • Situatia centralizatoare a deciziilor de solutionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, emise in saptamana (…).

Cererea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, contul bancar in care urmeaza sa fie restituita suma cuvenita contribuabilului, precum si elementele referitoare la datele de identificare ale platitorului si datele de identificare ale autovehiculului, respectiv marca, tipul/varianta, numarul de inmatriculare si numarul de identificare, pentru care se solicita restituirea sumelor.

Prin exceptie, in cazul in care nu s-a efectuat inmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate, in cerere se inscrie numarul de inmatriculare al autovehiculului de la momentul platii taxelor. Tot prin exceptie, in cazul in care numarul de inmatriculare sau numarul de identificare este necompletat, fiind necunoscut platitorului de taxa, acesta poate depune cererea fara a-l completa.

In situatia achitarii taxelor de catre societatile de leasing, cererea de restituire se depune de catre proprietarii care au achizitionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar, numai in conditiile in care contractul de leasing este finalizat. Dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naste la data intrarii in vigoare a OUG nr. 93/2022, respectiv la 29 iunie 2022, indiferent de momentul la care s-a achitat taxa, iar cererea de restituire se depune in termen de cinci ani de la aceasta data.

Procedura de solutionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentand taxe si a dobanzilor aferente:

Pe baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal central competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, denumit in continuare compartiment de specialitate, verifica plata efectuata de contribuabil, in functie de numarul de identificare al autoturismului/autovehiculului sau CNP-ul/CUI-ul contribuabilului, precum si celelalte informatii prezentate in cerere. Pentru efectuarea eventualelor compensari, compartimentul de specialitate verifica situatia fiscala a contribuabilului, urmand sa solutioneze cererea de restituire potrivit prezentei proceduri.

 

In situatii exceptionale in care numarul de identificare este necompletat, fiind necunoscut platitorului de taxa, sau este completat eronat, compartimentul de specialitate verifica in bazele de date la care are acces existenta deciziei prin care s-a stabilit taxa, in vederea identificarii autovehiculului pentru care s-a efectuat plata taxei ce trebuie restituita.

Dupa verificarea prealabila si in situatia in care se constata ca nu a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire de catre contribuabil, organul fiscal central competent stabileste suma aprobata la restituire si procedeaza la compensare cu eventuale obligatii fiscale restante si/sau la restituire, in conformitate cu dispozitiile art. 167 si art. 168 alin. (8) din Codul de procedura fiscala.

Potrivit art.77 alin.(1) din Codul de procedura fiscala, termenul de solutionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozitiilor legale, este de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de restituire la organul fiscal central competent, acesta putand fi prelungit in situatiile prevazute la alin. (2) al aceluiasi articol.

In situatii exceptionale, daca in urma verificarii in bazele de date organul fiscal central nu poate identifica cu certitudine datele necesare solutionarii cererii, acesta notifica contribuabilul, in scris, si ii solicita prezentarea informatiilor si documentelor relevante in solutionarea cererii. In cazul in care informatiile si documentele solicitate de catre organul fiscal central competent necesare in vederea solutionarii cererii nu sunt prezentate de catre contribuabil in termen de cel mult 60 de zile de la data solicitarii, cererea de restituire se respinge de catre organul fiscal central competent.

Este important de mentionat faptul ca termenul de 45 de zile prevazut pentru solutionarea cererilor de restituire se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informatii suplimentare relevante in solutionarea acestora si data inregistrarii primirii acestor informatii la organul fiscal central competent.

In situatia sumelor solicitate la restituire de catre un contribuabil care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing financiar, dupa verificarea platii efectuate dupa numarul de identificare al autovehiculului sau codul de identificare fiscala a societatii de leasing care a efectuat plata si, respectiv, a restituirii/nerestituirii sumei achitate de societatea de leasing, organul fiscal central competent in administrarea contribuabilului include aceste informatii in Situatia centralizatoare a deciziilor de solutionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, emise in saptamana ……………………., al carei model este prevazut in anexa nr. 10 la ordin.

 

Procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe, precum si a dobanzilor aferente:

 

Pentru restituirea sumelor reprezentand taxe, precum si a dobanzilor aferente, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedeaza la verificarea datelor din evidenta analitica pe platitori sub aspectul existentei unor eventuale obligatii de plata neachitate inregistrate de catre contribuabil si aplica in mod corespunzator dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr.1899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal.

Dupa verificare, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, constata si opereaza eventualele compensari cu obligatii fiscale restante existente in evidenta pe platitor la data restituirii si intocmeste in 3 exemplare urmatoarele documente:

 • decizie privind compensarea obligatiilor fiscale/bugetare;
 • nota privind restituirea/rambursarea unor sume;
 • decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobanzilor in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.

3.3. In prima zi lucratoare a fiecarei saptamani, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, administratiile finantelor publice ale sectoarelor 1-6, precum si administratiile judetene ale finantelor publice, in baza informatiilor comunicate de catre organele fiscale centrale din subordine, pe baza evidentei cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire, transmit in format electronic Administratiei Fondului pentru Mediu Situatia centralizatoare a deciziilor de solutionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, emise in saptamana ……………………., prevazuta in anexa nr. 10 la ordin, pentru saptamana anterioara, insotite de Evidenta cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire, prevazuta in anexa nr. 7 la ordin.

Restituirea sumelor prevazute la lit. a)-d) – mentionate mai sus – si a dobanzilor aferente calculate pana la data platii se face din bugetul Fondului pentru mediu, din contul de venituri 20.I.16.09.00 „Timbrul de mediu pentru autovehicule„, codificat cu codul de identificare fiscala al Administratiei Fondului pentru Mediu.

Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectueaza prin decontare bancara in contul bancar indicat prin cererea de restituire.

Daca pana la restituirea integrala a sumelor cuvenite contribuabililor intervin schimbari privind datele de identificare ale acestora sau ale contului bancar, mentionate in cerere, contribuabilul are obligatia de a instiinta organul fiscal central competent de indata.

Procedura privind calcularea dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele aprobate la restituire reprezentand taxe:

Dupa efectuarea restituirii sumelor reprezentand taxe, organul fiscal central competent calculeaza dobanda cuvenita contribuabilului, in cel mult 15 zile de la data restituirii.

Dobanda cuvenita contribuabilului se calculeaza asupra sumei de restituit care se inmulteste cu numarul de zile aferent perioadei cuprinse intre data perceperii taxei si data restituirii efective si cu nivelul dobanzii prevazut de art.174 alin.(5) din Codul de procedura fiscala, respectiv 0,02%/zi.

Dobanzile datorate contribuabililor in cazul restituirii sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti sunt cele dispuse de instanta judecatoreasca. In situatia in care dobanzile dispuse de instanta de judecata prin hotarare judecatoreasca definitiva vizeaza o perioada mai scurta decat cea dintre data perceperii taxei si data restituirii, organul competent la care se depune cererea de restituire calculeaza si restituie dobanzile aferente intregii perioade de la data perceperii taxei si pana la data restituirii.

Pentru calcularea dobanzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal central competent intocmeste, in doua exemplare, Procesul-verbal privind calculul dobanzilor aferente sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, prevazut in anexa nr. 5 la ordin, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar celalalt se arhiveaza la dosarul sau fiscal.

 

Baza legala:

 • Ordinul MMAP nr.868/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a modelului si continutului unor formulare;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.