Modificari importante la Codul Fiscal – OG 8 (2)

3.   Modificari legate de contributiile sociale:

Se reglementeaza posibilitatea angajatorului rezident de a opta pentru calculul, retinerea si plata contributiilor de asigurari sociale obligatorii in cazul persoanelor fizice care obtin venituri de natura salariala reprezentand avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani.

Mai exact, reglementarea are in vedere situatii in care persoana fizica obtine venituri de natura salariala reprezentand avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani si are un angajator rezident sau nerezident care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte. In aceste cazuri, angajatorul rezident poate opta pentru calculul, retinerea si plata contributiilor de asigurari sociale obligatorii.

Mentionam ca masura asigura o corelare cu prevederile ce vizeaza impozitul pe venit si, totodata, o raportare mai facila si rapida din partea angajatorului (in cazul acordarii unui avantaj catre angajat de catre un tert nerezident fiscal roman) care ar putea declara prin optiune respectivele sume.

Este important de mentionat faptul ca aceste prevederi intra in vigoare incepand cu veniturile aferente lunii octombrie 2021.

4.   Modificari legate de impozitul pe veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti:

Clarificarea regimului fiscal al dividendelor distribuite trimestrial si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea.

Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine, se declara si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru ziua in care se efectueaza plata venitului catre nerezidenti.

In cazul dividendelor distribuite, potrivit legii, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmator anului in care s-a aprobat distribuirea dividendelor, dupa caz. Impozitul nu se calculeaza, nu se retine si nu se plateste la bugetul de stat pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, daca in ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal modificat, dupa caz, persoana juridica straina beneficiara a dividendelor indeplineste conditiile prevazute la art. 229 alin. (1) lit. c) sau lit.c1), dupa caz.

Actuala prevedere face trimitere la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare.

 • Precizari legate de coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene – se stabileste ca Certificatele de rezidenta fiscala sa se poata depune si prin Spatiul Privat Virtual si se accepta in copie conforma cu originalul.

 • Se introduc clarificari privind modalitatea de elaborare a notificarilor pentru indeplinirea conditiilor de rezidenta de catre persoanele fizice la sosire, respectiv la plecare in/din Romania si a notificarii privind indeplinirea conditiilor de rezidenta de catre persoana juridica straina.

Machetele „Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si …………………, de catre persoana fizica sosita in Romania si care are o sedere mai mare de 183 de zile”, „Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si …………………….., de catre persoana fizica plecata din Romania pentru o perioada mai mare de 183 de zile”, „Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 pct.18 si 37 din Codul fiscal de catre persoana juridica straina”, se stabilesc prin norme.

 • Declaratia 207 se depune si cand impozitul datorat de nerezident este suportat de catre platitorul de venit.

5.   Modificari legate de taxa pe valoarea adaugata:

 • Transpunerea in legislatia nationala a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 a Consiliului din 13 iulie 2021 de modificare a Directivei 2006/112/CE referitoare la scutirile temporare aplicate importurilor si anumitor livrari de bunuri sau prestari de servicii, ca raspuns la pandemia de COVID-19.

Prin urmare, este scutit de TVA importul de bunuri efectuat in Romania de catre Comisia Europeana sau de catre o agentie ori un organism infiintate in temeiul dreptului Uniunii Europene, in cazul in care Comisia Europeana sau o astfel de agentie ori un astfel de organism importa bunurile respective in scopul indeplinirii sarcinilor care ii sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu exceptia situatiei in care bunurile importate sunt utilizate, fie imediat, fie la o data ulterioara, in scopul unor livrari ulterioare efectuate cu titlu oneros de catre Comisia Europeana sau de catre o astfel de agentie ori organism.

Este, de asemenea, scutita de TVA, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii catre Comisia Europeana sau catre o agentie ori un organism infiintate in temeiul dreptului Uniunii Europene, in cazul in care Comisia Europeana sau o astfel de agentie ori un astfel de organism achizitioneaza bunurile sau serviciile respective in scopul indeplinirii sarcinilor care ii sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu exceptia situatiei in care bunurile si serviciile achizitionate sunt utilizate, fie imediat, fie la o data ulterioara, in scopul unor livrari ulterioare efectuate cu titlu oneros de catre Comisia Europeana sau de catre o astfel de agentie ori organism

Prevederile anterioare intra in vigoare la 1 noiembrie 2021.

 • Modificari referitoare la Regimul special (art.315) pentru vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta, pentru livrarile de bunuri interne efectuate de interfetele electronice care faciliteaza aceste livrari si pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite in Uniunea Europeana, dar nu in statul membru de consum, astfel incat sa nu mai fie excluse anumite persoane impozabile de la aplicarea regimului special al ghiseului unic pentru TVA, in contextul scrisorii de punere in intarziere in Cauza 2020/4142.

Prin urmare, pentru operatiunile impozabile efectuate in conditiile prezentului regim special, persoana impozabila utilizeaza doar codul de inregistrare in scopuri de TVA alocat de statul membru de inregistrare. In cazul in care Romania este statul membru de inregistrare, codul de inregistrare utilizat de persoana impozabila este cel care i-a fost atribuit conform art. 316 sau art. 317 (actuala prevedere se refera doar la art 316).

Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art.316, poate solicita sa se inregistreze, conform art 317, in cazul in care opteaza pentru aplicarea regimului special prevazut la art. 315.

6.   Modificari legate de impozite si taxe locale

 • Impozitul pe cladirile cu destinatie mixta, aflate in proprietatea PF

In situatia cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, indicata prin declaratie pe propria raspundere, prin aplicarea cotei mentionate la art.458 asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevazute la art. 458 alin.(1).

Masura se impune si ca urmare a schimbarii modalitatii de calcul a impozitului la cladirile cu destinatie mixta (in sensul de simplificare), modificare efectuata prin initiativa parlamentara (Legea nr.296/2020) si care in aplicare ridica o serie de neclaritati.

 • Specificari privind depunerea in format electronic la organul fiscal a actelor de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport, intocmite in forma electronica si semnate cu semnatura electronica calificata.

Prin urmare, actul de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport se poate incheia si in forma electronica si semnat cu semnatura electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile ulterioare, incheiat intre persoane care au domiciliul fiscal in Romania si se comunica electronic in vederea radierii/inregistrarii/ inmatricularii mijlocului de transport de catre persoana care instraineaza, de catre persoana care dobandeste sau de catre persoana imputernicita, dupa caz, autoritatilor implicate.

Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care instraineaza mijlocul de transport transmite electronic persoanei care instraineaza sau persoanei imputernicite un exemplar al actului de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport incheiat in forma electronica, completat conform prevederilor in vigoare pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite si taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 si semnat cu semnatura electronica.

Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care dobandeste mijlocul de transport completeaza un exemplar al actului de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport incheiat in forma electronica, conform prevederilor in vigoare, pe care il transmite electronic persoanei prevazute la alin.9, semnat cu semnatura electronica.

Persoana care dobandeste mijlocul de transport sau persoana imputernicita, dupa caz, transmite electronic un exemplar organului competent privind inmatricularea/inregistrarea/radierea mijloacelor de transport. Orice alte documente necesare si obligatorii, cu exceptia actului de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport intocmit in forma electronica si semnat cu semnatura electronica, se pot depune pe suport hartie sau electronic conform procedurilor stabilite de organul competent.

Actul de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport se utilizeaza astfel:

 • un exemplar semnat electronic de ambele parti ramane la persoana care instraineaza;

 • un exemplar semnat electronic de ambele parti ramane la persoana care dobandeste;

 • un exemplar ramane in arhiva organelor fiscale locale implicate.

 • un exemplar se depune la organul competent privind inmatricularea / inregistrarea / radierea mijloacelor de transport.

Orice alte acte, cu exceptia actului de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport intocmit in forma electronica si semnat cu semnatura electronica, solicitate de organele fiscale locale pentru scoaterea din evidenta fiscala a bunului, respectiv inregistrarea fiscala a acestuia, se pot depune si electronic la acestea, sub forma scanata cu mentiunea letrica ”Conform cu originalul” insusita de catre vanzator sau de cumparator si semnate cu semnatura electronica.

 • Clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, in vederea eliminarii interpretarilor privind calculul impozitului pe spectacole, respectiv a bazei de impozitarea acestuia.

Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

Baza legala:

– Ordonanta Guvernului (OG) 8/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.