Modificari importante la Codul Fiscal – OG 8 (1)

Ordonanta Guvernului (OG) nr.8 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr.832 din data de 31 august 2021, cu aplicabilitate din 3 septembrie 2021.

1.   Principalele modificari legate de impozitul pe profit:

Schimbari privind anul fiscal in cazul companiilor straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania:

In cazul persoanelor juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania, atunci cand un contribuabil se infiinteaza in cursul unui an fiscal, perioada impozabila incepe de la data inregistrarii la organul fiscal central.

Precizam faptul ca celelalte reguli prevazute de Codul fiscal privind data inceperii perioadei impozabile in cazul unui contribuabil care se infiinteaza in cursul unui an fiscal, raman nemodificate, adica:

 • de la data inregistrarii acestuia la Registrul Comertului, daca are aceasta obligatie potrivit legii;

 • de la data inregistrarii in registrul tinut de instantele judecatoresti sau alte autoritati competente, daca are aceasta obligatie, potrivit legii;

 • pentru sediul permanent, de la data la care persoana juridica straina incepe sa isi desfasoare, integral sau partial, activitatea in Romania,

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene:

Una din conditiile pentru care sa nu fie impozabile la calculul rezultatului fiscal, dividendele  distribuite unei persoane juridice romane, societate-mama, de o filiala a sa situata intr-un stat membru, este ca persoana juridica romana sa plateasca impozit pe profit potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit, potrivit legislatiei nationale.

Subliniem faptul ca actuala prevedere precizeaza ca persoana juridica romana sa plateasca impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.

Aceasta masura este necesara pentru conformarea cu dispozitiile art.2 al Directivei 2011/96/UE, dosarul EU Pilot EUP (2021)9893.

Reguli fiscale noi pentru contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate si care beneficiaza de reduceri ale impozitului pe profit urmare cresterii capitalului propriu (OUG 153/2020)

Contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate, si care intra sub incidenta prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative, efectueaza plata anticipata pentru trimestrul I al fiecarui an fiscal/an fiscal modificat la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului I.

Aceasta regula este aplicabila si pentru contribuabilii care sunt in al doilea an al perioadei obligatorii prevazute la art.41 alin.(3) din CF.

Aplicarea regulii de calcul a platii anticipate pentru trimestrul I incepe cu anul fiscal 2022, respectiv cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2022, si se incheie cu anul fiscal 2026, respectiv cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2026, dupa caz.

Sumele care se scad din impozitul pe profit anual, prevazute la art. I alin.(12) lit. a) din OUG nr. 153/2020, se completeaza cu “Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei in vigoare”.

Modificarea regimului fiscal al ajustarilor pentru deprecierea creantelor (de la 30% la 50%):

Mentionam ca pana acum erau deductibile in limita unui procent de 30% din valoarea acestora, daca erau indeplinite anumite conditii, dar s-a introdus deductibilitatea la 50%.

Astfel, potrivit OG nr.8/2021, contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor/ajustarilor pentru depreciere, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel:

(….)

 1. c) ajustarile pentru deprecierea creantelor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, in limita unui procent de 50% din valoarea acestora, altele decat cele prevazute la lit. d), e), f), h) si i), daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:” (…)

Avand in vedere ca la 1 ianuarie 2022 ar urma sa intre in vigoare prevederile adoptate prin Legea nr.296/2020, de deducere integrala a acestor ajustari, masura care are un impact bugetar semnificativ, este necesara modificarea acestora.

Prevederile legate de majorarea deductibilitatii ajustarilor pentru deprecierea creantelor intra in vigoare la 1 ianuarie 2022.

Modificari in ceea ce priveste termenul de plata al impozitului pe dividende distribuite, dar neplatite pana la sfarsitul anului:

In situatia in care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plateste, dupa caz, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat urmator anului in care s-a aprobat distribuirea dividendelor (actuala prevedere: „s-au aprobat situatiile financiare anuale”).

Aceste prevederi nu se aplica pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora (actuala prevedere:,,s-au aprobat situatiile financiare anuale’’), daca persoana juridica romana care primeste dividendele indeplineste conditiile prevazute la alin. (4) in ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal modificat, dupa caz.”

Pe scurt: a fost eliminata referinta  la situatiile financiare anuale, intrucat dividendele pot fi distribuite si din ale perioade contabile.

2.   Impozit pe venit:

 • Sunt venituri neimpozabile, veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare si/sau aurului de investitii prevazute la cap. V – Venituri din investitii, precum si altele decat cele definite la cap. IX – Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Se inlocuieste sintagma “aurului financiar” cu sintagma „aurului de investitii”, in vederea corelarii cu art. 94 din Codul fiscal.

 • Clarificarea posibilitatii de optiune pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real:

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole si veniturile din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor si nu determina venitul net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitate,  nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Optiunea de a determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate,  este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani.

Pentru contribuabilii care incep activitatea in cursul anului fiscal, optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii.

 • clarificarea situatiei contribuabililor care intr-un an fiscal au realizat venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar de peste 5 camere, situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea, in sensul in care se stabileste ca obligatia de a determina venitul net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68 si de a completa Registrul de evidenta fiscala, sa fie instituita pentru anul fiscal urmator.

Prin urmare, modul de determinare a venitului net (norma de venit sau sistem real) se stabileste pentru anul urmator, in functie de numarul de camere inchiriate in scop turistic in cursul anului fiscal de realizare a venitului.

Contribuabilii care intr-un an fiscal au realizat venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar de peste 5 camere inchiriate in scop turistic, situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea, determina, in anul fiscal urmator, venitul net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, si au obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala.

 • Clarificarea situatiei contribuabililor care in anul 2021 au realizat venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar de sub 5 camere inchiriate in scop turistic, situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea si au determinat venitul net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, respectiv, in anul 2022 acestia determina venitul net anual pe baza normelor de venit.

 • Modificarea dispozitiilor cu privire la regimul fiscal stabilit in cazul dividendelor distribuite persoanelor fizice, astfel incat prevederile referitoare la dividendele distribuite dar care nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, sa fie aplicate tuturor dividendelor distribuite si neplatite, respectiv termenul de plata este pana la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului urmator celui in care s-a aprobat distribuirea acestora.

Practic aceasta modificare vizeaza situatiile in care dividendele/castigurile obtinute ca urmare a detinerii de titluri de participare, au fost distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor/asociatilor/investitorilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/castig sa se plateasca pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anuluiurmator distribuirii.

In cazul dividendelor/castigurilor obtinute ca urmare a detinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor/asociatilor/investitorilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/castig se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator distribuirii.

 • Introducerea in categoria veniturilor neimpozabile a veniturilor din cultivarea plantelor furajere, in suprafata de pana la 2,0 ha inclusiv.

Aceste dispozitii intra in vigoare la 1 ianuarie 2022.

 • Clarificarea modalitatii de determinare a impozitului datorat in cazul veniturilor din jocuri de noroc obtinute ca urmare a participarii la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine silozuri, cu valoare mai mare decat plafonul neimpozabil de 66.750 lei.

Prin urmare, impozitul datorat in cazul veniturilor obtinute ca urmare a participarii la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine si lozuri, cu valoare mai mare decat plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determina prin aplicarea baremului prevazut la art 110 alin. (2) CF asupra fiecarui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obtinut se scade suma de 667,5 lei.

 • Clarificarea faptului ca in cazul achizitiei de aparate de marcat electronice fiscale, costul de achizitie se deduce in limita impozitului datorat.

Impozitul anual datorat se stabileste de contribuabili in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate in anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit art. 118, din care se deduce, in limita impozitului datorat, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.28/1999, republicata, aprobata prin Legea nr. 64/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, puse in functiune in anul respectiv.

 • Clarificarea modului de utilizare a sumelor primite din impozitul pe venit de catre entitatile nonprofit/unitatile de cult care desfasoara activitati nonprofit, respectiv ca aceste sume sa fie folosite in acest scop.

Entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, precum si unitatile de cult beneficiaza de sumele prevazute la alin.(1) al art.123^1 CF daca la momentul platii acestora de catre organul fiscal sau angajatorul/platitorul de venit figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Sumele primite din impozitul anual datorat trebuie sa fie folosite in scopul desfasurarii activitatilor nonprofit.

 • Reglementari privind Cererea 230”:

Masura are in vedere reglementarea la nivelul legislatiei primare, a posibilitatii depunerii de catre contribuabil a formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat” la entitatile nonprofit/unitatile de cult, avand in vedere ca aceasta modalitate este prevazuta, in prezent, in Circulara ministrului finantelor nr. 888/2018.

Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligatia de a transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, la organul fiscal competent un formular prin care centralizeaza cererile primite de la contribuabili in conformitate cu procedura stabilita prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Baza legala:

– Ordonanta Guvernului (OG) 8/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.