Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (2)

Procedura de modificare a grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit:

In cazul in care o entitate indeplineste conditia de detinere prevazuta la art. 422 pct. 1 din Codul fiscal si conditiile prevazute la art.423 alin. (2) din aceeasi lege, aceasta poate intra ca membru al unui grup fiscal incepand cu anul fiscal urmator indeplinirii conditiilor.

Intrarea in grup se efectueaza pe baza unei cereri de modificare. Reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile a grupului depune, la organul fiscal competent, Cererea privind grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit (F173), avand bifata caseta corespunzatoare, cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea anului fiscal pentru care se solicita intrarea noului membru.

In cazul in care un membru al grupului fiscal nu mai indeplineste conditia de detinere prevazuta la art. 422 pct. 1 din Codul fiscal, conditiile prevazute la art. 423 alin. (2) sau se afla in una din situatiile de la art. 428 alin. (3) din aceeasi lege, acesta iese din grupul fiscal si nu mai aplica sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit incepand cu trimestrul urmator celui in care conditiile nu mai sunt indeplinite.

Reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile a grupului depune, la organul fiscal competent, Cererea privind grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin, avand bifata caseta „Cerere de modificare”, in termen de 15 zile de la sfarsitul trimestrului in care are loc producerea evenimentului care a generat situatia iesirii din grup.

Desfiintarea grupului fiscal:

In cazul in care in mod voluntar toti membrii grupului fiscal solicita desfiintarea grupului in cursul unui an fiscal, inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali, grupul fiscal se desfiinteaza incepand cu anul fiscal urmator.

Optiunea de desfiintare a grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit se comunica prin depunerea, de catre reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile a grupului, la organul fiscal competent, a unei cereri semnate de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului. Cererea privind grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit (F173), avand bifata caseta corespunzatoare, se depune cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea anului fiscal cu care se desfiinteaza grupul fiscal.

In urma recalcularii impozitului pe profit potrivit art.428 alin.(5) din Codul fiscal, persoana juridica responsabila a grupului fiscal depune declaratii fiscale rectificative de la data aplicarii sistemului si pana la sfarsitul anului in care grupul a functionat.

Incepand cu anul fiscal urmator, fiecare persoana juridica isi indeplineste obligatiile declarative si de plata, in nume propriu, potrivit regimului fiscal care ii este aplicabil.

In situatia in care grupul fiscal se desfiinteaza inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la art.422 pct. 1 din Codul fiscal sau a conditiilor de la art.423 alin.(2) lit. b)-f) din aceeasi lege, precum si in situatia in care drept urmare a neindeplinirii conditiilor privind numarul de cel putin doi membri nu este indeplinit, grupul fiscal se desfiinteaza incepand cu trimestrul urmator celui in care nu mai indeplineste conditiile.

In urma recalcularii impozitului pe profit, persoana juridica responsabila a grupului fiscal depune declaratii fiscale rectificative de la data aplicarii sistemului si pana la sfarsitul trimestrului in care functioneaza grupul.

Incepand cu trimestrul urmator desfiintarii grupului, fiecare persoana juridica isi indeplineste obligatiile declarative si de plata, in nume propriu, potrivit regimului fiscal care ii este aplicabil.

In situatia in care, dupa expirarea perioadei de consolidare de 5 ani, membrii grupului fiscal nu doresc sa mai aplice consolidarea fiscala, grupul fiscal se desfiinteaza incepand cu anul fiscal urmator.

Incepand cu anul urmator celui in care se desfiinteaza grupul fiscal, fiecare persoana juridica indeplineste obligatiile declarative si de plata, in nume propriu, potrivit regimului fiscal care ii este aplicabil.

Rezultatul fiscal, declararea si plata impozitului:

Fiecare membru al unui grup isi va calcula propriul rezultat fiscal, iar in baza acestor rezultate individuale se va calcula rezultatul fiscal consolidat al grupului. Astfel, impozitul pe profit in cota de 16% va fi datorat la stat numai daca exista un rezultat fiscal consolidat pozitiv, adica profit la nivel de grup.

Rezultatul fiscal consolidat negativ va fi considerat pierdere la nivel de grup. Cu alte cuvinte, membrii unui grup vor putea compensa intre ei pierderile si profiturile, insa numai in perioada de existenta a grupului.

La determinarea impozitului pe profit datorat de grupul fiscal se vor avea in vedere sumele reprezentand: creditul fiscal, impozitul pe profit scutit potrivit art.22  si art. 221 din Codul Fiscal, scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare, sumele reprezentand cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, potrivit legii, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale si alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei in vigoare, determinate de fiecare membru si comunicate persoanei juridice responsabile. Aceste sume se scad in limita impozitului pe profit datorat de grupul fiscal.

In scopul determinarii rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal persoana juridica responsabila este obligata sa evidentieze in registrul de evidenta fiscala rezultatele fiscale individuale determinate de fiecare membru, precum si sumele care se scad din impozitul pe profit datorat de grup, mentionate anterior, inclusiv cele ale persoanei juridice responsabile.

Conform Codului Fiscal, fiecare membru al grupului fiscal are obligatia sa intocmeasca dosarul preturilor de transfer care va cuprinde atat tranzactiile desfasurate cu membrii grupului fiscal, precum si cu entitatile afiliate din afara grupului fiscal. Prin derogare de la prevederile alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarele preturilor de transfer intocmite de fiecare membru al grupului fiscal vor fi prezentate de catre persoana juridica responsabila.

Pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului inainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit se recupereaza, in conformitate cu prevederile art.31, de catre membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia.

Pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului in perioada aplicarii sistemului de consolidare fiscala se recupereaza din rezultatul fiscal consolidat al grupului.

In cazul desfiintarii grupului dupa perioada prevazuta la art.423 alin.(1), pierderile inregistrate si nerecuperate in perioada consolidarii fiscale se recupereaza de catre persoana juridica responsabila, potrivit art.31.

In cazul unui grup care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit trimestrial, fiecare membru va trebui sa calculeze propriul rezultat fiscal si sa-l trimita reprezentantului de grup. Acest lucru se va face pana la data 25 a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I – III, iar pentru trimestrul IV comunicarea se va face pana la termenul de depunere a declaratiei de impozit pe profit (adica 25 martie).

Apoi, calculul, declararea si plata impozitului pe profit trimestrial datorat de grup va fi facuta de reprezentant pana la data de 25 a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I – III. Definitivarea si plata impozitului pe profit pentru anul fiscal vizat o va face tot reprezentantul de grup, pana la data de 25 martie.

Daca un grup fiscal aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate trimestriale, platile anticipate vor fi stabilite in suma de o patrime din impozitul datorat pentru anul precedent, determinate prin insumarea impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de fiecare membru de grup.

Termenul de plata a impozitului anual, pe care va trebui sa-l respecte reprezentantul de grup, va fi 25 martie.

Asadar, firma-reprezentant a grupului fiscal va fi cea care se va ocupa de depunerea unei declaratii anuale consolidate referitoare la impozitul pe profit (plus declaratia 101 completata de fiecare membru de grup). In aceasta se va declara rezultatul fiscal al intregului grup. Tot firma-reprezentant se va ocupa si de plata impozitului pe profit pentru grup.

 

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).