Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (1)

Ordinul ANAF nr.1191/2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial nr.766 din data de 6 august 2021, cu aplicabilitate de la aceeasi data.

Conform initiatorilor, actul normativ a fost promovat in contextul in care, prin Legea nr.296/2020 au fost aduse modificari si completari Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, fiind stabilite reguli privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit.

Noile dispozitii stabilesc conditii privind constituirea, modificarea si desfiintarea grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit, precum si reguli privind impozitarea grupului fiscal.

Precizam ca prin acest ordin se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

  1. 173 „Cerere privind grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit”, precum si instructiunile de completare (anexa nr.2 din ordin);
  2. 174 „Decizie privind aprobarea/respingerea implementarii/mentinerea grupului fiscal si continuarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit”, (anexa nr.3 din ordin);
  3. 175 „Decizie privind modificari ulterioare in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit”, (anexa nr.4 din ordin).

Anexa nr.2: 173 „Cerere privind grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit”, precum si instructiunile de completare:

 

 

MINISTERUL FINANTELOR

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Directia Generala a Finantelor Publice a …………./

Directia generala de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscala …………………

Nr. ……………………………….

Adresa: ……………..

Tel.: ………………….

Fax: …………………..

E-mail: ………………

 

NOTIFICARE
pentru solutionarea Cererii privind grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit

Catre:

Denumirea persoanei juridice responsabile: …………………………………………………….

Domiciliul fiscal: localitatea ……………………………, str. ………………………….. nr. ……, bl. ….., ap. …., et. ……, judetul/sectorul ………..

Codul de identificare fiscala: ……………………………….

Din analiza datelor furnizate prin Cererea privind grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit, inregistrata la organul fiscal cu nr. …………../………, a rezultat ca este necesara corectarea/completarea acestei cereri/a documentatiei prezentate, dupa cum urmeaza:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(Se detaliaza erorile constatate in cerere sau in documentatia anexata.)

In vederea solutionarii cererii, va rugam sa va prezentati la sediul nostru, in termen de 15 zile de la primirea prezentei notificari, pentru a depune urmatoarele documente:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

(Se inscriu informatiile si documentele care trebuie prezentate.)

Pentru informatii in legatura cu aceasta notificare, persoana care poate fi contactata este dna/dl. …………………………….. la sediul nostru sau la numarul de telefon ……………………….., intre orele …..-….

In cazul in care nu veti da curs solicitarii in termenul mentionat mai sus, cererea urmeaza a fi respinsa.

Conducatorul unitatii fiscale,

Numele si prenumele ……………………….

Semnatura ……………

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Mentionam ca deocamdata ANAF nu a publicat pe website versiunea electronica a formularului 173. Acest document se va folosi atat pentru infiintarea, modificarea si desfiintarea grupului, cat si pentru a continua aplicarea sistemului dupa perioada initiala de cinci ani.

Din moment ce declaratia se va transmite exclusiv electronic, aparitia PDF-ului inteligent va permite startul la crearea de grupuri care sa functioneze din prima zi a anului viitor (1 ianuarie 2022).

Grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit se constituie din cel putin doua dintre urmatoarele entitati, denumite membri:

▪ o persoana juridica romana/persoana juridica cu sediul social in Romania infiintata potrivit legislatiei europene si una sau mai multe persoane juridice romane/persoane juridice cu sediul social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene la care aceasta detine, in mod direct sau indirect, cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;

▪ cel putin doua persoane juridice romane la care o persoana fizica romana detine, in mod direct sau indirect, cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

▪ cel putin doua persoane juridice romane detinute, in mod direct sau indirect, in proportie de cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoana juridica/fizica, rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri sau intr-un stat cu care s-a incheiat un acord privind schimbul de informatii;

▪ cel putin o persoana juridica romana detinuta, in mod direct sau indirect, in proportie de cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoana juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri sau intr-un stat cu care s-a incheiat un acord privind schimbul de informatii si sediul permanent/sediul permanent desemnat din Romania al acestei persoane juridice straine.

Grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit este reprezentat, in relatia cu organul fiscal, de persoana juridica responsabila, care este persoana juridica romana/persoana juridica cu sediul social in Romania infiintata potrivit legislatiei europene, membra a unui grup fiscal in domeniul impozitului pe profit, desemnata pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, depunerea declaratiei de impozit pe profit si efectuarea platii impozitului pe profit in numele grupului.

Conform art.423 alin.(6) din Codul fiscal, procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal, precum si modelul si continutul cererii comune si a unor formulare se stabilesc prin ordin al presedintelui ANAF.

Astfel, Ordinul ANAF nr.1192/2021, care reglementeaza  Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit, stabileste:

  • fluxuri privind solutionarea cererilor privind constituirea, modificarea si desfiintarea grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit;
  • obligatiile declarative care revin membrilor grupului fiscal;
  • obligatiile care revin, in administrarea grupului fiscal, precum si a fiecarui membru/fost membru al grupului, organelor fiscale competente.

Procedura de implementare a grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit:

Optiunea de constituire a grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit se comunica prin depunerea, de catre reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile a grupului, la organul fiscal competent, a unei cereri comune semnate de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului. Cererea privind grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit (formularul 173) se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita aplicarea consolidarii fiscale.

La cerere se anexeaza certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului si/sau alte documentele justificative din care sa rezulte indeplinirea conditiei de detinere prevazute la art.422 pct. 1 din Codul fiscal.

Cererea se solutioneaza in termen de 45 de zile de la data primirii cererii, conform art. 77 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.

Pe baza deciziei privind aprobarea implementarii grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit se marcheaza, in vectorul fiscal, la rubrica „impozit pe profit” atat pentru persoana juridica responsabila, cat si pentru ceilalti membri calitatea dobandita in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit aprobat de organul fiscal.

Marcajul in vectorul fiscal se face informatic si contine data de la care contribuabilul a devenit membru al unui grup fiscal in domeniul impozitului pe profit potrivit prevederilor art. 421 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Este important de mentionat faptul ca, de la data implementarii grupului fiscal se inactiveaza, in vectorul fiscal al fiecarui membru al grupului, cu exceptia celui al persoanei juridice responsabile a grupului fiscal, obligatia de declarare privind impozitul pe profit.

Obligatiile de declarare si competenta de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de fiecare membru al grupului, cu exceptia impozitului pe profit, raman neschimbate.

De la data implementarii grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit, obligatiile declarative si de plata reglementate de titlul II Impozit pe profit din Codul fiscal revin persoanei juridice responsabile.

Declaratia anuala privind impozitul pe profit se depune la organul fiscal competent, impreuna cu declaratia anuala privind impozitul pe profit a fiecarui membru, pana la termenele prevazute de lege.

Persoana juridica responsabila are obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private efectuate/efectuat de membrii grupului.

Precizam ca, in situatia in care se decide mentinerea grupului fiscal si continuarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit, dupa incheierea perioadei de consolidare de 5 ani fiscali, persoana juridica responsabila reinnoieste optiunea.

Optiunea se comunica organului fiscal competent prin completarea formularului 173 „Cerere privind grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit”, depus de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile si semnat de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, in care se precizeaza si perioada pentru care grupul decide continuarea aplicarii sistemului de consolidare fiscala.

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).