Sponsorizare realizata de microintreprindere

Situatie: O societate ABC SRL, platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor, a achizitionat, in trimestrul IV din 2020, calculatoare cu taxare inversa, in valoare de 100.000 lei. Tot in trimestrul IV, societatea acorda aceste calculatoare ca sponsorizare unei asociatii neplatitoare de TVA.

Precizam ca impozitul pe venit micro calculat pentru trimestrul IV este 20.000 lei, iar cifra de afaceri la nivelul anului 2020 a fost de 3.500.000 lei (CA la trimestrul IV = 1.000.000 lei).

Care este tratamentul fiscal din punctul de vedere al deducerii sponsorizarii din impozitul pe micro?

Solutie:

Potrivit art.1 alin.(5) din Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.

Conform instructiunilor de aplicare a Legii 32/1994 privind sponsorizarea, sponsorizarea se realizeaza numai pe baza de contract incheiat intre sponsor si beneficiar, in care se vor consemna suma sponsorizarii, precum si durata efectuarii acesteia.

Se precizeaza faptul ca bunurile materiale care fac obiectul sponsorizarii sunt evaluate prin contractul de sponsorizare astfel:

 • la pretul de vanzare al sponsorului, exclusiv TVA, in cazul in care bunurile sunt produse de catre acesta;
 • la pretul de cumparare de pe piata, exclusiv TVA, in cazul in care bunurile sunt achizitionate in scopul sponsorizarii, fapt dovedit pe baza facturii sau a chitantei fiscale de cumparare;
 • la valoarea in vama pentru bunurile materiale primite din strainatate cu titlu de sponsorizare, stabilita conform prevederilor legale.

Sponsorizarea in bani si/sau in bunuri materiale se va consemna in evidenta contabila a sponsorului si a beneficiarului sponsorizarii, daca prin lege acestia au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii, pe baza documentelor care atesta efectuarea platii sau predarea, respectiv primirea, bunurilor materiale.

Conform art.56 din Codul Fiscal, microintreprinderea care efectueaza o sponsorizare, in conditiile Legii 32/1994 pentru sustinerea unei entitati nonprofit/unitate de cult inscrisa in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale potrivit art.25 alin.(4^1) Cod fiscal, scade suma aferenta din impozitul microintreprinderii pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul in care a inregistrat cheltuiala cu sponsorizarea.

Suma care nu este scazuta din impozitul pe venitul microintrepriderii datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 7 ani consecutivi.

Scaderea sumei din impozitul pe venitul microintreprinderii datorat, pe parcursul celor 28 trimestre consecutive, se efectueaza in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe venitul microintreprinderii.

In situatia descrisa mai sus, impozit calculat trim.IV.2020 = 20.000 lei

Valoarea sponsorizarii care poate fi dedusa din impozitul pe venitul microintreprinderii in tr.IV 2020:

20.000 lei x 20% = 4000 lei

Impozit datorat trim. IV 2020 = 16.000 lei.

Inregistrarea  impozitului pe venitul microintreprinderii in tr.IV 2020 datorat de microintreprindere:

698 = 4418   16.000 lei

Sponsorizarea de reportat incepand cu trim.I 2021:

100.000 lei = sponsorizare acordata

4000 lei = sponsorizare dedusa

196.000 lei = sponsorizare ramasa de reportat in trim.I 2021.

Referitor la TVA, platitorii de taxa pe valoarea adaugata au dreptul, in cadrul actiunilor de sponsorizare, la deducerea taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate si care fac, potrivit art.1 din legea 32/1994, obiectul contractelor de sponsorizare, cu respectarea nivelului si destinatiilor prevazute de lege.

Daca bunurile sunt achizitionate de societate in scopul sponsorizarii, evaluarea se face la pretul de cumparare de pe piata exclusiv TVA.

Mentionam ca in situatia in care sponsorizarea se face in bunuri, se intocmeste avizul de insotire a marfii cu mentionea: “Sponsorizare conform contract nr. din data….“/”Nu se factureaza”.

Potrivit prevederilor din Codul fiscal, termenul livrare catre sine este prezentat la art.266 Semnificatia unor termeni si expresii, pct.18 astfel: livrare catre sine are intelesul prevazut la art. 270 alin. (4):

(4) Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni:

 1. a) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;
 2. b) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitia altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;

In ceea ce priveste TVA pentru depasirea de sponsorizare, se aplica prevederile art. 270, alin. (8) din Codul fiscal si punctului 7 din Normele sale de aplicare:

Nu constituie livrare de bunuri, in sensul alin.(1) acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, in conditiile stabilite prin normele metodologice.

Conform NM, pct.7, (12), in sensul art.270 alin.(8) lit.c) din Codul fiscal, bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituita din operatiuni taxabile, scutite cu sau fara drept de deducere, precum si din operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii este considerat a fi in strainatate potrivit prevederilor art. 275 si 278 din Codul fiscal. Incadrarea in plafon se determina pe baza datelor raportate prin deconturile de taxa depuse pentru un an calendaristic.

Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste plafoane sponsorizarile si actiunile de mecenat, acordate in numerar, si nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusa. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata, respectiv se colecteaza taxa. Taxa colectata aferenta depasirii se include in decontul intocmit pentru ultima perioada fiscala a anului respectiv.

 

Astfel, in situatia expusa, considerand ca cifra de afaceri (CA) raportata prin decontul de TVA, este de 3.500.000 lei, 3 la mie reprezinta 10.500 lei, deci depasirea este de 100.000 – 10.500 =

89.500 lei, iar TVA aferent este 17.005 lei. Colectarea TVA se trece intr-o autofactura si se se inregistreaza:

635 = 4427 sau 6584=4427.

La pct.92 alin. (3)-(5) din Normele metodologice , se prevede ca autofactura pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine trebuie emisa numai daca operatiunile in cauza sunt taxabile si numai in scopul taxei, fiind obligatorie mentionarea urmatoarelor informatii:

 • numarul facturii, care este un numar secvential acordat in baza uneia sau mai multor serii, ce identifica in mod unic o factura;
 • data emiterii;
 • numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale persoanei impozabile, la rubrica Furnizor;
 • la rubrica Cumparator, numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale persoanei impozabile sau, dupa caz, ale beneficiarului;
 • denumirea si descrierea bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate;
 • valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa;
 • cota de taxa aplicabila;
 • valoarea taxei colectate.

Informatiile din factura emisa prin autofacturare se inscriu in jurnalele pentru vanzari si sunt preluate corespunzator in decontul de taxa prevazut la art. 323 din Codul fiscal, ca taxa colectata.

Conform alin.(5), in cazul depasirii plafoanelor stabilite la pct. 7 alin. (12) pentru operatiunile prevazute la art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal au obligatia sa intocmeasca autofactura conform prevederilor alin.(2) numai in scopuri de TVA. Autofactura va cuprinde la rubrica Cumparator informatiile de la alin.(3) lit.c), iar in cazul bunurilor acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol, sponsorizare, mecenat, in loc de denumirea si descrierea bunurilor livrate se poate mentiona, dupa caz: depasire plafon protocol, sponsorizare sau mecenat.”

Colectarea TVA la depasirea cheltuielilor de sponsorizare nu va da dreptul de deducere la o parte din TVA dedus la achizitie, prin taxare inversa.

Reamintim faptul ca taxarea inversa prevazuta in Codul fiscal reprezinta o modalitate de simplificare a platii taxei. Prin aceasta nu se efectueaza nicio plata de TVA intre furnizor si beneficiar, acesta din urma datorand, pentru operatiunile efectuate, taxa aferenta intrarilor si avand posibilitatea sa deduca respectiva taxa. Altfel spus, colectarea TVA la nivelul taxei deductibile este asimilata cu plata taxei catre furnizor/prestator.