Modificare OUG 130/2020

În data de 13 octombrie 2020 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Comunicarea Comisiei – A patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt 2020/C 340 I/01), prin care au fost prelungite măsurile cu privire la acordarea de granturi, prevăzute în cadrul temporar, până la 30 iunie 2021.

Ca urmare a modificărilor introduse prin Legea nr.220/2020, Guvernul României modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2020, publicată în Monitorul Oficial nr.1108/19.11.2020.

Actul normativ introduce următoarele modificări și completări:

  • Modificarea art.5 alin.(1) lit.(b) în vederea extinderii categoriei beneficiarilor de microgranturi, astfel: PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.220/2020;
  • Introducerea în sfera beneficiarilor de micrograturi, a întreprinderilor mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, care au fost înființate în anul 2019, și au o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, și pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro
  • Majorarea fondurilor alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru de la 350.000.000 euro la 067.095.588 euro, din care 765.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 160.064.338 euro de la beneficiari, pentru aplicațiile de finanțare depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, având în vedere că au fost depuse un număr de 22.226 de aplicații, cu o valoare totală de 630 milioane euro, în conformitate cu solicitările depuse la administratorul de schemă de ajutor de stat, și anume Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
  • Bugetele pentru formele de sprijin sub formă de granturi pentru capital de lucru și granturi pentru investiții productive, sunt indicative și se pot reloca între tipurile de măsuri în funcție de nevoile IMM-urilor și în condițiile încadrării în alocarea totală a măsurilor din prezenta ordonanță de urgență, în limita alocărilor cu această destinație din POC și facilitatea de finanțare REACT-EU.

 

Modificarea și/sau completarea schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri își produce efectele de la data comunicării de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare.

În termen de 10 zile de la data autorizării de către Comisia Europeană a oricăror modificări și/sau completări ale schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri, prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri se aprobă punerea în aplicare a acestora.

Până la autorizare, acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile se realizează în conformitate cu schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia C (2020) 4.286 din data de 27 august 2020.