Scurtă notă de informare O.U.G. nr.181/2020

In vederea aplicării unor măsuri fiscale benefice pentru mediul de afaceri în contextul în care măsurile pentru combaterea pandemiei de COVID-19 au generat dificultăți de natură financiară pentru majoritatea operatorilor economici, Guvernul a adoptat O.U.G. nr.181/2020 publicată în Monitorul Oficial nr.988/26.10.2020, act normativ care prevede:

Eșalonarea la plată pentru cel mult 12 luni, pentru toate obligațiile fiscale principale înscrise în certificatul fiscal eliberat de organele fiscale după depunerea cererii (în sumă totală mai mare de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice) și accesorii, a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost declanșată starea de urgență și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență;

Prelungirea până la 25 decembrie a perioadei în care nu se percep dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale neachitate la termen, a căror scadență s-a împlinit după declanșarea stării de urgență;

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanțe de urgență, respectiv 26 octombrie 2020 și 31 decembrie 2020 inclusiv, urmând recalcularea în mod corespunzător a impozitului specific aferent anului 2020, și depunerea unei declarații rectificative.

– Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 2 decembrie 2020 privind:

  • reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;
  • scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

– Amânarea până la data de 31 decembrie 2020 a obligației operatorilor economici de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul supravegherii și monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale.

– Contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii, nu sunt impozabile în înțelesul impozitului pe venit și nici a contribuțiilor sociale, prevedere care se aplică și persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă;

– Prorogarea până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv, a rambursării taxei pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, cu efectuarea ulterior a inspecției fiscale.