Noi prevederi privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale

În Monitorul Oficial Oficial nr. 736 din 13 august 2020, a fost publicată Legea nr.172/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

Prevederile noii legi urmăresc garantarea unui nivel adecvat de protecție a salariaților detașați în cadrul prestării de servicii transnaționale, în special asigurarea respectării aplicării clauzelor și condițiilor de încadrare în muncă și protecția sănătății și securității în muncă a salariaților, prevăzute de legislația națională, și facilitează exercitarea libertății de a presta servicii pentru prestatorii de servicii, pentru promovarea unui climat de concurență loială între aceștia și pentru sprijinirea funcționării pieței interne.

Actul normativ revizuiește semnificația unor termeni și expresii precum: salariat detașat de pe teritoriul României, indemnizație specifică detașării transnaționale, sancțiune financiară administrativă, întreprindere utilizatoare, cooperare administrativă, dar introduce și noi expresii precum: remunerația aplicabilă pe teritoriul României, remunerația aplicabilă pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România sau pe teritoriul Confederației Elvețiene

Sunt introduse o serie de modificări/completări/clarificări cu privire la:

– condițiile pentru punerea la dispoziție a salariaților, în special de către agenții de muncă temporară;

– condițiile de muncă de care beneficiază salariații detașați pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaționale, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, sunt cele prevăzute de legislația română și/sau de contractul colectiv de muncă încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsă la întreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale, cu privire la remunerația aplicabilă pe teritoriul României, inclusiv plata orelor suplimentare, cu excepția contribuțiilor prevăzute de Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, și sănătatea, securitatea și igiena în muncă;

condițiile privind cazarea salariaților, atunci când sunt oferite de angajator salariaților trimiși să exercite temporar lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu la un alt loc de muncă decât locul lor de muncă obișnuit;

indemnizațiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare și masă pentru salariații obligați din rațiuni profesionale să călătorească către și de la locul lor de muncă obișnuit din România sau în cazul în care aceștia sunt trimiși temporar de angajatorul lor de la locul lor de muncă obișnuit din România la un alt loc de muncă, în conformitate cu legislația națională sau contractul colectiv de muncă aplicabil;-condiții și obligații ce trebuie respectate în cazul în care durata efectivă a detașării depășește 12 luni;

– obligația de a pune la dispoziția autorităților de control, la solicitarea acestora, documente din care să rezulte cuantumul total al remunerației aplicabile pe teritoriul României de care va beneficia salariatul pe perioada detașării, cu evidențierea distinctă a indemnizației specifice detașării, cheltuielile generate de detașare și modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazării sau mesei, după caz, în conformitate cu legislația națională aplicabilă raportului de muncă și/sau cu practicile naționale aplicabile raportului de muncă, respectiv condițiile de muncă și de încadrare în muncă aplicabile acestuia;

– obligația de a informa, în scris, salariatul detașat de pe teritoriul României (pe o perioadă mai mare de 7 zile), anterior detașării, cu privire la elementele constitutive ale remunerației la care are dreptul și nivelul acestora; cuantumul total al remunerației acordate pe perioada detașării, cu evidențierea distinctă a indemnizației specifice detașării, atunci când aceasta este acordată; cheltuielile efectiv generate de detașare, precum transportul, cazarea și masa, precum și modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazării sau mesei, după caz; linkul către site-ul oficial național unic creat de statul membru gazdă.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va supune spre aprobare Guvernului modificarea și completarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017.