Modificare mod calcul a Cifrei de Afaceri din constructii

Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a emis Ordinul 239/2019 pentru aprobarea metodologiei privind mecansimul de calcul al cifrei de afaceri in conformitate cu OUG 43/2019. Se aplica începând cu luna iulie 2019

Art 1. – (2) Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut de prezenta metodologie se aplică de către societăţile înființate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare societăți,care au înregistrat în actul constitutiv cel puţin unul din codurile menționate la art.60 pct.5 lit.a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal,şi care desfășoară efectiv activitate de construcții.

(3) În vederea aplicării facilităților fiscale, societățile care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile menţionate la pct. 5 al art.60 din Codul fiscal.

Art. 3 – În vederea determinării procentului de 80% din cifra de afaceri totală, indicatorii ”Cifra de afaceri totala” și ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” se calculează după cum urmează:

(1) ”Cifra de afaceri totală” realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare, se completează cu suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, realizate din vânzarea de produse şi prestarea de servicii, evidenţiate potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, la care:

 1. se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:
 2. a) veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;
 3. b) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;
 4. c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi producţia de investiţii imobiliare, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;
 5. se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.

(2) ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” se completează de societățile care desfăşoară una sau mai multe activităţi printre care se regăsesc şi codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, cu cifra de afaceri realizată efectiv din activităţile desfăşurate corespunzător codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a), respectiv cu suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, realizate din vânzarea de produse şi prestarea de servicii, după deducerea, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, a veniturilor realizate din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, evidenţiate potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, la care:

 1. se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:
 2. a) veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;
 3. b) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;
 4. c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi producţia de investiţii imobiliare, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;
 5. se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.

Art. 5 – (1) La determinarea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, pentru stabilirea veniturilor din vânzarea de produse, se iau în calcul numai veniturile realizate din vânzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale şi a mărfurilor, care sunt obţinute din producţia proprie. Nu se iau în calcul veniturile din vânzarea de produse achiziţionate în scopul revânzării.

Art. 9 – În vederea aplicării facilităților fiscale în domeniul construcțiilor,începând cu luna iulie 2019, inclusiv,se procedează după cum urmează:

(1) În cazul societăților existente la data de 1 ianuarie 2019:

 1. a) se calculează raportul între ”cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și ”cifra de afaceri totală”, determinate conform art.3, pentru anul 2018;
 2. b) în situația în care procentul rezultat din calculul raportului de la lit.a) este de cel puțin 80%, facilităţile fiscale se acordă pe perioada iulie-decembrie 2019 cu respectarea condiției prevăzute la art.60 pct.5 lit.a) din Codul fiscal pe toată perioada aplicării facilităților fiscale;
 3. c) în situația în care procentul rezultat din calculul raportului de la lit.a) este de până la 80%, se procedează la determinarea indicatorilor ”cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și ”cifra de afaceri totală”, pentru anul 2019, conform principiului societăților nou-înființate;
 4. d) pentru a beneficia de facilitățile fiscalepe perioada iulie – decembrie 2019, în cazul prezentat la lit.c), raportul între ”cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și ”cifra de afaceri totală”, trebuie să fie în procent de cel puțin 80%.

(2) În cazul societăților înfiinţate în cursul anului 2019

 1. a) indicatorii ”cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și ”cifra de afaceri totală” determinați conform art.3, se calculează cumulat de la începutul anului 2019sau începând cu luna înființării din cursul anului 2019, după caz, până la luna în care se aplică scutirea, inclusiv;
 2. b) pentru a beneficia de facilitățile fiscale, raportul între ”cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și ”cifra de afaceri totală” determinate conform literei a), trebuie să fie în procent de cel puțin 80%.

(3) La acordarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor pentru perioada ianuarie – iunie 2019 se au în vedere reglementările din OUG nr. 114/2018privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, iar pentru perioada iulie – decembrie 2019, reglementările OUG nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor.

Art. 10 – În cazul activităților aferente codului CAEN 711, veniturile luate în calcul la determinarea indicatorului ”cifra de afaceri realizată din activitatea de construcții” sunt cele obținute din activitățile care se circumscriu domeniilor prevăzute în codurile CAEN enumerate la art. 60 pct. 5 lit.a) din Codul fiscal.

Art. 11 – Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut de prezenta metodologie se aplică în mod corespunzător de către angajatorii prevăzuți la art. 60 pct. 5 lit. b), alții decât societăţile înființate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.