Regimul TVA la vânzarea de construcții și terenuri

Conform art. 141, alin. 2, litera „f” din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, sunt scutite de taxă (TVA) livrarea de construcții / părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile.

Terenul construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care pot fi executate construcţii, conform cadrului legal în vigoare. Calificarea unui teren ca fiind construibil sau cu altă destinaţie, la momentul vânzării sale, rezultă din certificatul de urbanism.

Livrarea unei construcții noi sau a unei părţi din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor primei ocupări ori utilizări a construcţiei sau a unei părţi a acesteia, după caz, în urma transformării.

O construcție nouă cuprinde și orice construcție transformată sau parte transformată a unei construcții, în situația în care costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minim 50% din valoarea de piață a construcției sau a părții din construcție, astfel cum aceasta este stabilită printr-un raport de expertiză, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării;

Dacă o construcție şi terenul pe care este ridicată aceasta formează un singur corp funciar, identificat printr-un singur număr cadastral, atunci se apelează la un expert independent care trebuie să emită un raport de expertiză. Astfel, vă puteţi afla în una din următoarele situaţii:

– construcția va urma regimul terenului pe care este edificată, dacă valoarea acesteia este mai mică decât valoarea terenului;

– terenul pe care a fost ridicată construcţia urmează regimul construcţiei, dacă valoarea acestuia este mai mică decât valoarea construcției sau

– dacă terenul și construcția au valori egale, regimul corpului funciar va fi stabilit în funcţie de bunul imobil cu suprafaţa cea mai mare, în cazul construcţiei ţinând cont de suprafaţa construită desfăşurată.

În cazul în care se aplică scutirea prevăzută la articolul 141, conform art. 149, alin. 2, litera “a”, paragraf 2, societatea este obligată să ajusteze TVA-ul dedus la data achiziției clădirilor și a terenurilor aferente, precum și a TVA-ului aferent modernizărilor făcute.

Suma privind TVA ajustat trebuie achitată către Bugetul Statului până la data de 25 a lunii următoare celei în care are loc vânzarea.

 

Ținem să vă aducem la cunoștință și faptul că societatea nu este obligată ca pentru livrarea unui bun imobil sau a unei părţi a acestuia să aplice scutirea de TVA. Aceasta este o facilitate de care poate dispune. Orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea acestor operaţiuni pe baza unei notificări depuse la organele fiscale competente în care trebuie să se precizeze bunurile imobile pentru care dorește să se aplice TVA.

Dacă se decide facturarea tuturor bunurilor cu TVA, societatea nu mai este obligată la ajustarea TVA menționată mai sus.