Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Fabricarea materialelor plastice în forme primare”

S.C. X S.R.L. are ca obiect de activitate „Fabricarea materialelor plastice în forme primare”, cod CAEN 2016.

         Perioada verificată:

         – 01.01.2016-31.12.2021 lmpozit profit;

         – 01.01.2017-31.12.2021 TVA.

         Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

      – deducerea nejustificată a unor cheltuieli în sumă totală de x lei şi taxă pe valoarea adăugată în sumă totală de x lei, în baza unor facturi de prestări servicii emise de societăţi din grupul din care face parte, in condiţiile in care societatea nu a justificat faptul că serviciile în cauză au fost realizate efectiv in folosul operaţiunilor taxabile ale acesteia, cea mai mare parte fiind în fapt servicii ce ţin de nevoile acţionariatului;

        – din analiza dosarului preţurilor de transfer au rezuttat deficienţe în ceea ce priveşte preţurile de vânzare a deşeurilor, practicate cu societatea afiliată X din statul membru X, organele de inspecţie fiscală procedând astfel la ajustarea veniturilor aferente vânzărilor de deşeuri, prin aplicarea preţului mediu stabilit de societate la nivel de mediană, fiind stabilite venituri suplimentare in sumă totală de x lei;

        – deducerea nejustificată a unor cheltuieli cu deprecieri de materiale, produse, creanţe şi active sumă totală de x lei, deşi nu au fost prezentate documente justificative;

        – societatea verificată a înregistrat ca cheltuieli de exploatare, in contul 654 „Pierderi din creanţe” suma totată de x lei, considerată de către societate în mod eronat deductibilă la calculul profitului impozabil deşi nu au fost respectate prevederile legale;

        –  a inregistrat ca cheltuieli de exploatare suma de x lei, reprezentând provizioane, considerate in mod eronat deductibile fiscal la calculul profitului impozabil, acestea neindeplinind condiţiile legale de deductibilitate;

        – societatea a aplicat nejustificat scutirea de impozit pe profit aferent profitului reinvestit in active imobilizate, in sumă totală de x lei, fiind aplicate in mod eronat facitităţile fiscale prevăzute la art. 22 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

        – deducerea nejustificată a unor cheltuieli cu servicii de inchiriere spaţii, cu utilităţile aferente, in sumă totală de x lei, precum şi a taxei pe valoarea adăugată aferentă in sumă de x lei, in condiţiile in care societatea nu a justificat utilizarea spaţiilor respective pentru activitatea economică;

     – societatea a dedus nejustificat cheltuieli cu servicii de consultanţă in sumă de x lei, cheltuieli care au fost efectuate de către prestator in beneficiul altei entităţi;

      – in mod nejustificat, societatea a considerat deductibile la calculul profitului impozabil, cheltuieli in sumă totală de x lei reprezentând penalităţi de întârziere/accesorii percepute de către autorităţi ale statului, societatea a dedus nejustificat, taxă pe valoarea adăugată in sumă totală de x lei aferentă unor servicii de audit de grup care nu au fost prestate în beneficiul S.C. X S.R.L., acestea fiind efectuate la solicitarea altei societăţi.

       Astfel, s-a stabilit suplimentar suma de x lei, reprezentând:

    –  x lei Impozit pe profit;

    –  x tei TVA.

 

Sursa: ANAF