Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Activităţi de editare a cărţilor”

S.C. X S.R.L., are ca obiect de activitate „Activităţi de editare a cărţilor”, cod CAEN 5811.

Perioada verificată: 01.01.2016 -31.12.2020.

Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

Organele de inspecţie fiscală au calculat impozit pe profit suplimentar în sumă de x lei urmare a nejustificării unor cheltuieli prin neprezentarea documentelor de achiziţie, respectiv a documentelor de justificare a scopului achiziției și a unor stornări de venituri. Contribuabilul a înregistrat în categoria cheltuielilor deductibile fiscal, cheltuieli care nu au la bază documente întocmite potrivit legii din care să reiasă că sunt în scopul realizării de venituri impozabile nefiind întrunite condiţiile de deductibilitate în sensul prevederilor art. 25 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, organele de inspecție fiscală nu au acceptat la deducere TVA în sumă totală de x lei având în vedere că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoașterea dreptului de deducere a TVA, respectiv înregistrarea de achiziţii fără a deține facturi de la furnizori, aferente înregistrărilor și achiziţiilor de servicii ce nu au la baza documente justificative (lipsă factură și alte documente justificative) corespunzătoare, care prin conținutul lor să demonstreze natura serviciilor și faptul că achiziţiile respective au fost folosite în scopul operaţiunilor sale taxabile.

De asemenea, urmare analizei documentelor prezentate, organele de inspecţie fiscală au stabilit TVA colectată suplimentar în sumă totală de x lei aferentă achiziţiilor de bunuri și servicii pentru care persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată este beneficiarul, respectiv S.C. L S.R.L..

Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care efectuează achiziţii intracomunitare de servicii este obligată la plata taxei pe valoarea adăugată aferentă acestor achiziții, având totodată și drept de deducere, însă în limitele și în condiţiile stabilite de art. 297- 301 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, prin aplicarea mecanismului de taxare inversă, respectiv prin evidenţierea în decontul de TVA atât a taxei colectate, cât și a taxei deductibile.

Așadar, obligația plăţii taxei pe valoarea adăugată pentru operațiunile înregistrate în evidenţa contabilă prin mecanismul taxării inverse, revine societăţii X S.R.L. în conformitate cu prevederile legale în materie de TVA, aceasta având calitatea de beneficar al serviciilor /bunurilor respective.

Având în vedere că S.C. X S.R.L. nu a înregistrat în evidenţa contabilă și nu a declarat prin deconturile de TVA D 300 achiziţiile intracomunitare de servicii de la unii furnizori din state membre UE, organele de inspecţie fiscală au stabilit suplimentar TVA colectată.

 

Sursa: ANAF