Procedura de implementare a Programului INVESTALIM (2)

Plata ajutorului de stat:

Intreprinderile au obligatia demararii investitiei pentru care au solicitat finantare in termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finantare, cu respectarea calendarului asumat in documentatia anexata cererii, sub sanctiunea revocarii acordului de finantare.

Intreprinderile au obligatia de a prezenta dovada existentei sursei de finantare din resurse proprii, de cel putin 25% din costurile eligibile ale proiectului de investitie, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public, in termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finantare.

Ajutorul de stat se poate plati pana in anul 2031 in baza acordurilor pentru finantare emise si se realizeaza de la bugetul de stat, prin bugetul AFIR, in limita bugetului anual alocat Programului.

In vederea platii ajutorului de stat, intreprinderea transmite la AFIR cererea de plata a ajutorului de stat si formularul de decont, insotite de documente justificative, potrivit ghidului de plata aferent Programului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

AFIR verifica conformitatea documentelor transmise si indeplinirea conditiilor prevazute de schema de ajutor de stat in vederea efectuarii platii.

In cazul in care se constata lipsa unor documente sau neconcordante intre datele si informatiile transmise, AFIR poate solicita documente si informatii suplimentare, care vor fi transmise de intreprindere in termen de 30 de zile lucratoare de la data comunicarii de catre AFIR a solicitarii.

In situatia in care intreprinderea nu respecta termenul prevazut la alin. (2), AFIR notifica intreprinderea cu privire la respingerea cererii de plata a ajutorului de stat in termen de 5 zile lucratoare, informand beneficiarul cu privire la posibilitatea refacerii cererii de plata si redepunerii acesteia.

In situatia in care AFIR intra in posesia unor noi date/informatii in legatura cu date si informatii ce au stat la baza incheierii acordului de finantare, determinand verificarea acestora din perspectiva corectitudinii si/sau completitudinii lor, AFIR suspenda plata pe perioada reanalizarii noilor date/informatii.

 

AFIR solutioneaza cererea de plata a ajutorului de stat:

 • dupa analizarea documentelor justificative anexate cererii de plata si a eligibilitatii activelor pentru care se solicita plata ajutorului de stat;
 • dupa verificarea la fata locului a existentei activelor si a conformitatii declaratiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de intreprindere.

 

AFIR verifica si analizeaza cererea de plata a ajutorului de stat, insotita de documentele justificative prezentate in ghidul de plata prevazut la art. 10, in termen de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la AFIR.

Pe durata efectuarii verificarii la fata locului, intreprinderea are obligatia de a permite accesul echipei de control, in conditiile legii, la activele aferente investitiei initiale si la toate documentele in original care atesta indeplinirea conditiilor impuse de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2023.

AFIR nu efectueaza plata ajutorului de stat in cazul in care intreprinderea inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.

Virarea efectiva a ajutorului de stat se face de catre AFIR in termen de 30 de zile lucratoare de la data la care cererea de plata a ajutorului de stat este considerata completa in sensul prevederilor prezentei proceduri aferente schemei INVESTALIM si a fost efectuata verificarea la fata locului.

Intreprinderile au obligatia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de AFIR, iar, in situatia in care se constata existenta unei sume necuvenite, intreprinderile au obligatia de a informa de indata AFIR in vederea restituirii acesteia.

In situatia in care din documentatia depusa de beneficiar se dovedeste ca documentele si informatiile furnizate din cadrul acesteia sunt incorecte sau false, AFIR isi rezerva dreptul de a stopa acordarea/plata ajutorului sau/si de a solicita recuperarea ajutorului deja platit.

Recuperarea/Stoparea ajutoarelor acordate se realizeaza de catre AFIR conform prevederilor art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2023.

In cazul emiterii unui acord pentru finantare rectificat, AFIR efectueaza plata ajutorului de stat in limita ajutorului de stat inscris in acesta. Pentru platile deja efectuate in baza acordului de finantare aprobat anterior rectificarii, AFIR rectifica valoarea ajutorului de stat platit in conformitate cu acordul pentru finantare rectificat. Mecanismul de rectificare a valorii ajutorului de stat platit se stabileste prin ghidul de plata prevazut la art. 10.

Mentinerea investitiei si recuperarea ajutorului de stat:

Verificarea indeplinirii obligatiei beneficiarului de a mentine in stare de functionare investitia initiala realizata pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data finalizarii acesteia se realizeaza de AFIR.

Intreprinderea beneficiara trebuie sa obtina o rentabilitate medie a cifrei de afaceri estimata pe perioada ultimilor 5 ani de mentinere a investitiei de cel putin 1%; la finalul perioadei de mentinere a investitiei, intreprinderea are obligatia de a realiza rentabilitatea medie de cel putin 1% pe perioada ultimilor 5 ani de mentinere.

Pana la data de 1 iulie a anului urmator finalizarii investitiei, respectiv pana la data efectuarii ultimei plati a ajutorului de stat aprobat, dupa caz, intreprinderea va prezenta AFIR un raport auditat de o intreprindere autorizata care nu are calitatea de persoana afiliata cu intreprinderea beneficiara de ajutor de stat, care va certifica faptul ca in urma implementarii investitiei intreprinderea realizeaza activitatea care a fost finantata prin proiect.

Intreprinderile solicitante sunt obligate sa finalizeze investitia pentru care au solicitat finantare in termenele prevazute in planul de investitii care a stat la baza emiterii acordului pentru finantare.

In situatia in care calendarul realizarii investitiei inregistreaza modificari, intreprinderea are obligatia de a solicita, motivat, AFIR aprobarea acestor modificari, pe parcursul implementarii investitiei initiale, in termen de 30 de zile de cand a luat cunostinta de respectiva modificare.

 

AFIR analizeaza documentatia primita, procedand astfel:

 • in situatia in care se constata ca investitia indeplineste in continuare toate conditiile prevazute de prezenta procedura si de OUG 65/2023, inclusiv cu respectarea incadrarii in bugetele anuale ale schemei, acordul pentru finantare se modifica corespunzator;
 • in situatia in care se constata ca investitia nu mai indeplineste conditiile prevazute de prezenta procedura si de OUG 65/2023, acordul pentru finantare se revoca, cu consecinta recuperarii ajutorului de stat acordat in conformitate cu prevederile art. 22 din ordonanta de urgenta, pentru a asigura respectarea regulilor in domeniul ajutorului de stat.

 

In aplicarea art. 22 din OUG 65/2023, AFIR poate dispune recuperarea/stoparea acordarii ajutorului de stat, respectiv poate revoca acordul pentru finantare in urmatoarele situatii:

 1. intreprinderea nu a demarat investitia in termenul prevazut la art. 8;
 2. intreprinderea nu respecta conditia privind mentinerea investitiei initiale prevazuta la art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2023;
 3. intreprinderea nu respecta prevederile art. 16 din prezenta procedura;
 4. intreprinderea nu respecta prevederile art. 17 alin. (1) si (2) din prezenta procedura;
 5. valoarea totala a investitiei nu respecta prevederile art. 9, lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2023;
 6. nerealizarea conditiilor prevazute in acordul pentru finantare, pentru care se specifica revocarea acestuia;
 7. intreprinderea informeaza AFIR ca este in imposibilitatea realizarii investitiei si solicita revocarea acordului pentru finantare;
 8. AFIR constata, ulterior emiterii acordului pentru finantare, ca investitia a demarat anterior depunerii cererii de acord pentru finantare;
 9. intreprinderea nu face dovada existentei sursei de finantare din resurse proprii, de cel putin 25% din costurile eligibile ale proiectului de investitie, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public, in termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finantare;
 10. intreprinderea nu prezinta documentele prevazute la art. 3, alin. (1), lit. b) prin care demonstreaza existenta unui drept real asupra imobilului/locatiei sau drept de creanta care sa confere drept de executie/realizare a investitiei, in termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finantare.

 

In situatiile prevazute mai sus, AFIR transmite intreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finantare.

Revocarea acordului pentru finantare in situatiile prevazute la alin. (1) determina aplicarea masurilor necesare in vederea recuperarii totale a ajutorului de stat platit.

 

Ajutorul de stat platit se recupereaza proportional cu gradul de nerealizare in urmatoarele situatii:

 • intreprinderea nu realizeaza contributia la dezvoltarea regionala, intr-un cuantum echivalent cu ajutorul de stat platit in total;
 • intreprinderea nu indeplineste alte conditii prevazute la rubrica mentiuni speciale in acordul pentru finantare.

Ajutorul de stat care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii pana la data recuperarii. Dobanda se calculeaza de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispozitia beneficiarului pana la data recuperarii efective, fiind aplicabil principiul capitalizarii.

 

Decizia de recuperare se transmite organelor fiscale competente in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. AFIR calculeaza si informeaza organele fiscale competente cu privire la valoarea dobanzii pentru perioada cuprinsa intre data platii ajutorului de stat sau de minimis si data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale competente vor calcula valoarea dobanzii pentru perioada cuprinsa intre data emiterii deciziei de recuperare si data recuperarii sau a rambursarii integrale.

In conditiile in care, ulterior emiterii acordului pentru finantare, intervin modificari ale legislatiei generale care reglementeaza cadrul de organizare si functionare a societatilor, la sfarsitul perioadei de mentinere a investitiei, valoarea contributiei la dezvoltarea regionala prevazuta in documentatia anexata cererii de acord pentru finantare se recalculeaza in raport cu aceste modificari.

 

 

Criterii pe baza carora se calculeaza punctajul intreprinderilor solicitante (extras din Anexa nr.2 din HG 844/2023):

 

Criterii de evaluare

Mod de determinare

Punctaj

Valoarea investitiei

(Valoarea investitiei in lei/2.500.000 lei) x 10

Rezultatul obtinut se transforma in numar de puncte.

Investitia initiala

– schimbarea fundamentala a procesului general de productie a produsului (produselor) vizat(e) de investitia in unitate

20 puncte

– extinderea capacitatii unei unitati existente

– diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate

– infiintarea unei noi unitati de o intreprindere nou-infiintata

10 puncte

– infiintarea unei noi unitati de o intreprindere in activitate

Sectoare de activitate vizate de investitie

CAEN 1011 – Productia si conservarea carnii;

CAEN 1012 – Prelucrarea si conservarea carnii de pasare;

CAEN 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv carne de pasare);

CAEN 1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor;

CAEN 1081 – Fabricarea zaharului

50 puncte

CAEN 1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor;

CAEN 1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor;

CAEN 1032 – Fabricarea sucurilor de legume si fructe;

CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor;

CAEN 1051 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor;

CAEN 1061 – Fabricarea produselor de morarit;

CAEN 1071 – Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

30 puncte

Locatia realizarii investitiei

– judet cu intensitate 70%

100 puncte

– judet cu intensitate 60%

80 puncte

– judet cu intensitate 50%

60 puncte

– judet cu intensitate 45%

40 puncte

– judet cu intensitate 40%

20 puncte

– judet cu intensitate 35%

10 puncte

– judet cu intensitate 30%

5 puncte

Rentabilitatea cifrei de afaceri in unul din ultimele trei exercitii financiare incheiate, in cazul intreprinderilor in activitate

Rca = (profit net/cifra de afaceri) x 100

Rca > 1% 5 puncte

Valoarea capitalului social subscris si varsat, in cazul intreprinderilor nou-infiintate

 

Capital social > 500.000 lei 5 puncte

 

Baza legala:

 • HG 844/2023 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national de dezvoltare si sustinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalitatilor de acordare, a indicatorilor cantitativi si calitativi ai investitiei, precum si a criteriilor de stabilire a punctajului pentru intreprinderile solicitante;
 • Ordonanta de urgenta 65/2023 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare si sustinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.