Inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane – procedura (1)

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.763 din data de 23 august 2023 a fost publicat Ordinul Autoritatii Vamale Romane (AVR) nr.1760 pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane.

Dispozitiile actului normativ au intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv incepand din 23 august.

Astfel, normele recent aprobate stabilesc procedura de inregistrare in Romania, la autoritatea vamala, a operatorilor economici si a altor persoane.

Conform reglementarilor legale, numarul EORI reprezinta un numar de inregistrare si identificare a operatorilor economici si a altor persoane, definit la art.1 pct.18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Conform art.3 din O.AVR 1760/2023, autoritatea vamala atribuie numar EORI urmatoarelor categorii de persoane:

 1. operatorilor economici care sunt stabiliti in Romania, in conditiile respectarii prevederilor art. 9 alin. (1) din Cod;
 2. persoanelor, altele decat operatorii economici, care sunt stabilite in Romania, in conditiile respectarii prevederilor art. 9 alin. (3) lit. a) din Cod, precum si ale art. 6 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;
 3. operatorilor economici care nu sunt stabiliti pe teritoriul vamal al Uniunii, in conditiile respectarii prevederilor art. 9 alin. (2) din Cod;
 4. persoanelor, altele decat operatorii economici, care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, in conditiile respectarii prevederilor art. 9 alin. (3) lit. b) din Cod.

 

Cererea de atribuire a numarului EORI:

Cererea de atribuire a numarului EORI, al carei model este prevazut in anexa nr.1 din O.AVR 1760/2023, se completeaza de catre persoanele mentionate mai sus utilizand aplicatia „EORI-RO”, prin accesarea link-ului existent pe website-ul Autoritatii Vamale Romane: www.customs.ro, sectiunea „e-Customs”, subsectiunea EORI, Sistem Informatic.

Cererea se inregistreaza in aplicatia „EORI-RO”, se tipareste, se semneaza de catre solicitant si se transmite la directia regionala vamala in a carei raza de competenta teritoriala are sediul/resedinta solicitantul, in cazul persoanelor stabilite in Romania.

In cazul operatorilor economici si al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii, cererea se transmite la directia regionala vamala in a carei raza de competenta teritoriala urmeaza ca solicitantul sa desfasoare activitati prevazute la art. 5 alin. (1), respectiv art. 6 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

Prin exceptie, in cazul operatorilor economici care nu sunt stabiliti pe teritoriul vamal al Uniunii, in conditiile respectarii prevederilor art. 9 alin. (2) din Cod, care sunt titulari de carnete TIR, cererea se depune la biroul vamal de frontiera prin care sunt introduse sau scoase marfurile pe/de pe teritoriul vamal al Uniunii.

Precizam ca in situatii exceptionale, cererea de atribuire a numarului EORI poate fi transmisa la biroul vamal de interior resedinta de judet in a carui raza de competenta teritoriala are sediul/resedinta persoana respectiva, in cazul persoanelor stabilite in Romania, sau la biroul vamal in a carui raza de competenta teritoriala urmeaza ca solicitantul sa desfasoare activitatile prevazute la art.5 alin.(1), respectiv art.6 alin.(1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, in cazul operatorilor economici si al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii.

 

In situatia persoanelor, altele decat operatorii economici, care sunt stabilite in Romania, cererea de acordare a numarului EORI este insotita de urmatoarele documente, transmise prin aplicatia „EORI-RO”:

 1. documentele de inregistrare eliberate de autoritatile cu atributii in acest sens;
 2. un act de identitate pe care sunt inscrise codul numeric personal si adresa domiciliului, in cazul persoanelor fizice.

 

In cazul persoanelor prevazute la art. 3 lit. c) si d) -mentionati mai sus, cererea de acordare a numarului EORI este insotita de urmatoarele documente, transmise prin aplicatia „EORI-RO”:

 1. documentul de inregistrare eliberat de autoritatea competenta din tara terta;
 2. certificatul(ele) de inregistrare in scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competenta din statele membre ale Uniunii Europene, dupa caz;
 3. documentul din care rezulta adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, dupa caz, in situatia in care aceasta nu corespunde cu cea inscrisa in documentele prevazute la lit. a) si b), emis de catre autoritatile responsabile din cadrul registrului comertului sau de catre camerele de comert din Uniunea Europeana sau din tara terta, insotit de traducerea legalizata;
 4. pasaport valabil sau alt document de calatorie, in cazul persoanelor fizice.

 

Art. 8

In cazul operatorilor economici care nu sunt stabiliti pe teritoriul vamal al Uniunii, in conditiile respectarii prevederilor art. 9 alin. (2) din Cod, care sunt titulari de carnete TIR, cererea de acordare a numarului EORI este insotita de urmatoarele documente, transmise prin aplicatia „EORI-RO”:

 1. coperta carnetului TIR cu stampila ce contine datele de identificare a titularului de carnet TIR;
 2. pasaportul conducatorului autovehiculului.

 

Ulterior primirii cererii de atribuire a numarului EORI, autoritatea vamala competenta acceseaza urmatoarele baze de date, in vederea extragerii de documente/informatii din care vor prelua datele necesare analizarii cererii de atribuire a numarului EORI:

 1. baza de date online RECOM, in vederea generarii raportului de interogare a persoanelor prevazute la art. 3 lit. a), pentru verificarea informatiilor de identificare prevazute intr-un certificat de inregistrare si a altor informatii prevazute intr-un act constitutiv;
 2. VIES/baza de date ANAF – Registru TVA, pentru stabilirea valabilitatii numarului de inregistrare in scopuri de TVA, dupa caz;
 3. baza de date online Registrul National ONG, pentru verificarea adresei sediului social pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. b).

 

 

Atribuirea numarului EORI:

Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse in cerere, informatiile obtinute din RECOM, VIES/ANAF – Registru TVA si/sau Registrul National ONG si cele din documentele prevazute la art. 6-8, dupa caz, inclusiv a veridicitatii calitatii de reprezentant legal a persoanei inscrise la rubrica 14 din cererea prevazuta in anexa nr. 1, autoritatea vamala competenta acorda numarul EORI si transmite solicitantului, prin intermediul aplicatiei „EORI-RO”, o notificare de atribuire a numarului EORI, la adresa de posta electronica indicata de acesta in cerere.

In conditiile in care in cerere nu este indicata o adresa de posta electronica, notificarea de atribuire a numarului EORI se transmite prin posta solicitantului sau se inmaneaza acestuia la sediul autoritatii vamale competente.

In conditiile in care autoritatea vamala competenta constata neconcordante intre datele inscrise in cerere, informatiile obtinute din RECOM, VIES/ANAF – Registru TVA si/sau Registrul National ONG si cele din documentele prevazute la art. 6-8, dupa caz, precum si in cazul lipsei vreunuia dintre documente, aceasta notifica solicitantul despre cele constatate la adresa de posta electronica mentionata in cerere sau, cand aceasta nu este disponibila, prin intermediul serviciilor postale.

Cererea de acordare a numarului EORI se respinge si se elimina din aplicatia „EORI-RO”, daca solicitantul nu a remediat in termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii neconcordantele constatate de autoritatea vamala competenta.

 

Conform O.AVR 1760/2023, numarul EORI are urmatoarea structura: ROX …….. X, unde X …….. X este o serie alfanumerica de maximum 15 caractere formata din:

 1. codul unic de identificare sau codul de inregistrare fiscala, dupa caz, pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. a);
 2. codul unic de identificare sau codul de inregistrare in scopuri de TVA, dupa caz, respectiv codul numeric personal, pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. b);
 3. codul de tara ISO alfa 2 al tarii unde este stabilita persoana careia i se atribuie numarul EORI, urmat de codul de identificare sau codul de inregistrare in scopuri de TVA, dupa caz, pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. c);
 4. codul de tara ISO alfa 2 al tarii unde este stabilita persoana careia i se atribuie numarul EORI, urmat de codul de identificare sau codul de inregistrare in scopuri de TVA, dupa caz, sau seria si numarul pasaportului valabil/documentului de calatorie, pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. d).

 

In situatiile in care codul unic de identificare, codul de identificare si codul de inregistrare in scopuri de TVA contin codul ISO alfa 2 al tarii emitente, in structura numarului EORI se va prelua numai seria numerica a codurilor in cauza.

 

In cazul operatorilor economici care nu sunt stabiliti pe teritoriul vamal al Uniunii, in conditiile respectarii prevederilor art. 9 alin. (2) din Cod, care sunt titulari de carnete TIR, structura numarului EORI este de forma: ROTYYZZZX …… X, unde:

 1. litera „T” reprezinta identificatorul pentru operatorii economici autorizati la regimul TIR, in conformitate cu prevederile Conventiei vamale relative la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975);
 2. „YY” reprezinta codul de tara ISO alfa 2 al tarii unde este stabilita persoana careia i se atribuie numarul EORI;
 3. „ZZZ” reprezinta codul de trei cifre al asociatiei garante din tara terta prin intermediul careia titularul carnetului TIR a fost autorizat la regimul TIR;
 4. „X ….. X” reprezinta numarul titularului carnetului TIR, atribuit de asociatia garanta din tara terta (maximum 9 caractere).

 

Autoritatea vamala poate invalida numarul EORI, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Cod, in cazurile prevazute la art. 7 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446:

 1. la solicitarea persoanei interesate;
 2. in situatia in care autoritatea vamala are cunostinta ca persoana inregistrata si-a incetat activitatile care necesita inregistrarea.

 

Autoritatea vamala inregistreaza data invalidarii numarului EORI si notifica persoana inregistrata in acest sens.

In situatia in care aplicatia „EORI-RO” nu functioneaza, solicitantul completeaza cererea prevazuta la anexa nr.1 la prezentele norme tehnice si o transmite la autoritatea vamala competenta, impreuna cu documentele prevazute la art. 6-8, dupa caz.

In conditiile in care una dintre bazele de date RECOM, VIES/ANAF – Registru TVA sau Registrul National ONG nu functioneaza, autoritatea vamala competenta solicita documentul/documentele care trebuie sa insoteasca cererea de la persoana care a depus cererea, prin intermediul postei electronice sau a altor mijloace de comunicare.

 

Atribuirea numerelor de inregistrare in sistemul informatic:

 

Atribuirea numerelor de inregistrare in sistemul informatic se realizeaza in baza unei cereri scrise, al carei model este prevazut in anexa nr.3 la prezentele norme tehnice. Cererea se transmite, semnata, la directia regionala vamala in a carei raza de competenta teritoriala se afla biroul vamal la care urmeaza sa fie declarate marfurile pentru plasarea sub regim vamal sau la biroul vamal de frontiera unde se declara marfurile.

In sustinerea cererii mentionate la alin.(1) se anexeaza documente justificative. Dispozitiile art.7 se aplica in mod corespunzator.

Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse in cerere si cele din documentele justificative anexate, inclusiv a veridicitatii calitatii de reprezentant legal a persoanei inscrise la rubrica 8 din cerere, directia regionala vamala/biroul vamal de frontiera introduce datele in aplicatia „EORI-RO.”

 

Structura numarului de inregistrare in sistemul informatic are urmatoarea forma: ROZZX … X, unde:

 • „ZZ” – reprezinta codul de tara ISO alfa 2 al tarii unde este stabilita persoana care se inregistreaza;
 • „X …. X” – reprezinta o serie alfanumerica de maximum 13 caractere formata din codul de identificare sau codul de inregistrare in scopuri de TVA, dupa caz, respectiv codul numeric personal sau seria si numarul pasaportului valabil/documentului de calatorie, in cazul persoanelor fizice.

 

Este important de precizat faptul ca operatorii economici si alte persoane carora le-a fost atribuit un numar EORI/numar de inregistrare in sistemul informatic au obligatia sa notifice autoritatea vamala competenta care a atribuit numarul EORI asupra modificarii oricarora dintre datele cuprinse in cerere si in documentele anexate la aceasta.

In situatia in care persoanele mentionate anterior solicita modificarea datelor inscrise in cererea de atribuire a numarului EORI/numarului inregistrare in sistemul informatic, acestea intocmesc si transmit la autoritatea vamala care a atribuit numarul EORI/numarul de inregistrare in sistemul informatic o cerere potrivit art. 4 sau 15, dupa caz, insotita de documente justificative. Dispozitiile art. 9 se aplica in mod corespunzator.

Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse in cererea de modificare, informatiile obtinute din RECOM, VIES/ANAF – Registru TVA si/sau Registrul National ONG, dupa caz, si cele din documentele justificative anexate, autoritatea vamala competenta valideaza in aplicatia „EORI-RO” modificarile datelor de identificare a persoanelor si le transmite acestora o notificare in acest sens, la adresa de posta electronica indicata de acestea in cerere.

In temeiul art. 18 din Cod, reprezentantii vamali pot sa completeze si sa transmita cereri de atribuire a numerelor EORI/de inregistrare in sistemul informatic pentru persoanele cu care au incheiate contracte de reprezentare.

 

Baza legala:

 • Ordinul AVR 1760/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane
 • Codul Vamal din 2006 al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.