Inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane – procedura (2)

[Extras din O.AVR nr.1760/2023 – Anexa nr.1:CERERE de atribuire a numarului EORI]

(1)_

Va rugam sa consultati notele explicative inainte de completarea formularului!

Catre: Directia Regionala Vamala ……………../Biroul Vamal …………………………

1. Solicitant

Rezervat in scopuri vamale

 

Nr. de referinta solicitant:

 

Nr. inregistrare cerere (registratura):

 

Cod de identificare unic:

  
 

Nume complet:

  
 

Nume scurt:

  
 

Solicit nr. EORI pe perioada:

 

Nr. inregistrare cerere (informatic):

2. Adresa sediului social/Resedinta

Strada si numarul

Cod postal

Localitate

   

Judet/Sector

Tara/Limba

Stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii?

Valabilitate

   

Inceput

Sfarsit

  

3. Numarul (numerele) de identificare TVA

4. Statutul juridic

Tara

Numar identificare TVA

Limba

Forma de constituire

Valabilitate

  

Inceput

Sfarsit

      
   
  
  
 

5. Data de constituire/Data nasterii

6. Tipul de persoana

7. Persoana de contact

Numele si prenumele

Strada si numarul

Cod postal

Localitatea

    

Tara

Telefon

Fax

E-mail

    

8. Numarul (numerele) de identificare atribuit(e) in scopuri vamale de autoritatile competente ale unei tari terte

9. Codul principalei activitati economice

Tara terta

Numar de identificare

Cod

Descriere

    
    
    
   
  

10. Acordul pentru publicarea datelor cu caracter personal*

|_| DA

|_| NU

11. Lista documentelor atasate

Descriere document

Serie

Numar

Data eliberarii

Data expirarii

     
     
     
     
     
     
     
     
 

12. |_| Declar pe propria raspundere ca nu mi-a fost atribuit pana in prezent un numar EORI.

13. |_| Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Am fost informat/a cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), adoptat de catre Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene. Am fost informat/a ca datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul atribuirii numarului de inregistrare in sistemul informatic al autoritatii vamale si pentru indeplinirea atributiilor legale ale autoritatii vamale. Am fost informat/a ca, potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) beneficiez, pe baza unei notificari catre autoritatea vamala, de dreptul de acces, de rectificare, de stergere a datelor cu caracter personal, de dreptul de restrictionare a prelucrarii, de dreptul de a ma opune prelucrarii, de dreptul de a imi retrage consimtamantul in orice moment, fara insa a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, precum si de dreptul de a depune plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

14. Semnatura:

Nume solicitant/reprezentant

Functia:

Data:

* Bifarea optiunii „DA” constituie acordul ca numarul EORI, care va fi atribuit de autoritatea vamala competenta, precum si datele cu caracter personal inscrise in casetele 1 si 2, prelucrate in scopul obtinerii numarului EORI, sa fie transmise Comisiei Europene de autoritatea vamala in scopul publicarii acestora pe internet.

Bifarea optiunii „NU” nu influenteaza atribuirea numarului EORI.

                   

 

Note explicative la cerere:

 

1.Solicitantul

Nr. de referinta solicitant: Sistemul atribuie in mod automat un numar de referinta. Operatorul economic poate modifica inregistrarea prin inscrierea numarului de inregistrare a solicitarii din evidentele proprii.

Persoanele fizice nu completeaza aceasta caseta.

Cod de identificare unic: Se completeaza in functie de tipul de persoana astfel:

– in cazul operatorilor economici care au sediul stabilit in Romania se inscrie codul unic de inregistrare din certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

– in cazul persoanelor, altele decat operatorii economici, care au sediul/resedinta in Romania se inscrie codul unic de inregistrare din certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului sau numarul de inregistrare in scopuri fiscale, dupa caz;

– in cazul persoanelor fizice se inscrie codul numeric personal;

– in cazul operatorilor economici, precum si al altor persoane, cu exceptia persoanelor fizice, care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii, se inscrie codul tarii terte (ISO alfa 2) urmat de numarul de inregistrare atribuit de autoritatea competenta din tara in care este stabilit solicitantul;

– in cazul persoanelor fizice care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii se inscrie codul tarii terte (ISO alfa 2) urmat de seria si numarul pasaportului valabil sau al altui document de calatorie;

– in cazul titularilor de carnete TIR care nu sunt stabiliti pe teritoriul vamal al Uniunii se inscrie: litera „T”, urmata de codul de tara ISO alfa 2 al tarii transportatorului, codul de trei cifre al asociatiei garante nationale prin intermediul careia titularul carnetului TIR a fost autorizat la regimul TIR si numarul titularului carnetului TIR atribuit de asociatia garanta din tara terta.

Nume complet: Se inscrie denumirea completa/numele si prenumele persoanei care solicita atribuirea numarului EORI.

Nume scurt: Se inscriu initialele denumirii/numelui solicitantului sau orice alta forma scurta a numelui.

Solicit nr. EORI pe perioada: Se inscrie data de la care se solicita atribuirea numarului EORI, precum si data de incetare a valabilitatii numarului EORI. Data de incetare a valabilitatii este obligatoriu de completat. In cazul in care atribuirea numarului EORI se face in baza pasaportului valabil sau a altui document de calatorie, data de incetare a valabilitatii numarului EORI se completeaza cu data expirarii documentului respectiv.

2.Adresa sediului social/Resedinta

Se mentioneaza adresa completa a sediului social sau a resedintei, dupa caz, inclusiv codul postal si identificatorul de tara.

In caseta „Valabilitate”:

– subcaseta – inceput: se mentioneaza data inscrisa in caseta 1 (data de la care se solicita atribuirea numarului EORI);

– subcaseta – sfarsit: se completeaza in cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat initial la atribuirea numarului EORI.

In caseta – Stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii:

Se inscrie „Da” sau „Nu”, dupa caz, in functie de adresa unde este stabilita resedinta obisnuita, in cazul persoanelor fizice, respectiv de adresa unde este stabilit sediul permanent, definit la art. 5 pct. 32 din Codul vamal al Uniunii, in cazul persoanelor juridice sau al asocierilor de persoane.

3.Numarul (numerele) de identificare TVA

Se inscriu tara/tarile si numarul/numerele atribuit/e, daca este cazul, de autoritatea/autoritatile fiscala/e din Romania sau din alte state membre UE. Persoanele fizice nu completeaza aceasta caseta.

4.Statutul juridic

Se inscrie forma de constituire a solicitantului, asa cum este mentionata in documentul de constituire, daca este cazul.

In caseta „Valabilitate”:

– subcaseta – inceput: se inscrie data de la care se solicita atribuirea numarului EORI;

– subcaseta – sfarsit: se completeaza in cazul cererilor de modificare care privesc forma de constituire doar in cazul in care se schimba statutul juridic declarat initial in cererea de atribuire a numarului EORI.

5.Data de constituire/Data nasterii

Se mentioneaza data de constituire sau, in cazul unei persoane fizice, data nasterii solicitantului.

6.Tipul de persoana

Se inscrie tipul de persoana in forma codificata astfel:

1 – pentru persoana fizica;

2 – pentru persoana juridica;

3 – pentru asociere de persoane, astfel cum se mentioneaza la art. 5 alin. (4) din Codul vamal al Uniunii.

7.Persoana de contact

Se mentioneaza numele persoanei de contact, adresa si cel putin una dintre urmatoarele informatii: numarul de telefon, numarul de fax si adresa electronica.

Pot fi introduse maximum 9 persoane de contact.

O persoana de contact va fi inserata cu aceleasi nume si prenume o singura data.

In cazul unei cereri de modificare a datelor persoanei de contact, noile date se suprascriu in inregistrarea existenta (se modifica datele) si nu se adauga o alta inregistrare avand aceleasi nume si prenume.

8.Numarul (numerele) de identificare atribuit(e) in scopuri vamale de autoritatile competente ale unei tari terte

In cazul unei persoane care nu este stabilita pe teritoriul vamal al Uniunii se inscrie (inscriu) numarul (numerele) de identificare atribuit(e), daca este cazul, persoanei interesate in scopuri vamale, de catre autoritatile competente ale unei tari terte cu care este in vigoare un acord de asistenta administrativa reciproca in domeniul vamal. Acest numar (aceste numere) de identificare include (includ) codul de tara sau de teritoriu (daca este disponibil, codul de tara ISO alfa 2).

9.Codul principalei activitati economice

Se mentioneaza codul principalei activitati economice la nivel de 4 cifre, conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Uniunea Europeana (CAEN), daca este cazul.

Persoanele fizice nu completeaza aceasta caseta.

10.Acordul pentru publicarea datelor cu caracter personal

Se bifeaza una dintre casutele care corespund acordului/refuzului privind publicarea pe internet de Comisia Europeana a numarului EORI si a datelor cu caracter personal.

Acordul privind publicarea pe internet de catre Comisie a datelor de identificare si inregistrare, mentionate in cererea de atribuire a numarului EORI (numarul EORI, numele complet al persoanei si adresa sediului sau domiciliului), nu este obligatoriu.

Refuzul publicarii datelor cu caracter personal nu afecteaza prelucrarea cererii privind atribuirea numarului EORI si indeplinirea formalitatilor vamale.

11.Lista documentelor atasate

Se inscriu datele de identificare a documentelor care se anexeaza la cererea de atribuire a numarului EORI.

12.Declaratie pe propria raspundere

Se bifeaza casuta care reprezinta declaratia pe propria raspundere.

13.Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Se bifeaza casuta corespunzatoare acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

14.Semnatura

Se inscriu numele si prenumele, functia si se semneaza de reprezentantul legal al operatorului economic sau de reprezentantul desemnat de operatorul economic in relatiile cu autoritatea vamala.

In cazul titularilor de carnete TIR care nu sunt stabiliti pe teritoriul vamal comunitar se inscriu numele si prenumele conducatorului autovehiculului si se semneaza de catre acesta.

Data: Se inscrie data completarii cererii.

 

Baza legala:

  • Ordinul AVR 1760/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane
  • Codul Vamal din 2006 al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.