Regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare (1)

Ordonanta de urgenta (OUG) nr.43 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare  fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.374 din data de 15 aprilie 2022, cu aplicabilitate de la data publicarii.

Actul normativ reglementeaza regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare, precum si masurile nationale necesare in vederea aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistentei tehnice, tranzitului si transferului de produse cu dubla utilizare (reformare).

Mentionam ca reglementarile se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, precum si in zona economica exclusiva, zonele libere si antrepozitele libere ale Romaniei.

 

Conform OUG 43/2022, se stabilesc:

 1. drepturile si obligatiile persoanelor fizice si juridice romane ori rezidente in Romania care deruleaza operatiuni cu produse cu dubla utilizare;
 2. componentele sistemului national de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare;
 3. masurile necesare aplicarii prevederilor Regulamentului, inclusiv sanctiunile pentru nerespectarea acestora.

Este important de precizat faptul ca prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si persoanelor fizice si juridice care nu sunt stabilite sau rezidente pe teritoriul vamal al Uniunii Europene si care desfasoara de pe teritoriul Romaniei anumite operatiuni cu produse cu dubla utilizare, conform dispozitiilor art.12 alin.(2) si ale art.13 alin.(1) din Regulament.

Definitii utile:

 • produse cu dubla utilizare = produse, inclusiv produse software si tehnologii, care pot avea o utilizare atat civila, cat si militara, si care includ produsele care pot fi folosite pentru conceperea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme nucleare, chimice sau biologice, sau de vectori purtatori de asemenea arme, inclusiv toate produsele care pot fi utilizate atat in scopuri neexplozive, cat si sa contribuie in orice mod la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive.
 • destinatar – prima persoana, din afara Romaniei, catre care se expediaza produsele cu dubla utilizare. In cazul in care produsele cu dubla utilizare raman la destinatar, el va fi considerat utilizatorul final al acestora;
 • destinatie – tara catre care se expediaza produsele cu dubla utilizare;
 • utilizator final – ultima persoana, din afara Romaniei, catre care se expediaza produsele cu dubla utilizare. Poate fi persoana care utilizeaza in fapt produsele cu dubla utilizare;
 • utilizare finala – scopul exact in care vor fi utilizate produsele cu dubla utilizare;
 • tara terta – orice tara din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene.

Astfel, conform OUG 43/2022, se supun regimului de control urmatoarele operatiuni cu produse cu dubla utilizare incluse in anexa I la Regulament:

 • exportul;
 • transferul in interiorul Uniunii Europene;
 • serviciile de intermediere;
 • asistenta tehnica;

Este important de precizat faptul ca, pentru operatiunile cu produse cu dubla utilizare supuse regimului de control, este necesara o licenta.

Tipurile de licente care se elibereaza sau se stabilesc de catre MAE prin ANCEX pentru operatiuni cu produse cu dubla utilizare sunt urmatoarele:

 1. licenta individuala de export sau de transfer in interiorul Uniunii Europene;
 2. licenta globala de export;
 3. licenta generala nationala de export;
 4. licenta pentru servicii de intermediere;
 5. licenta pentru asistenta tehnica;
 6. licenta pentru tranzit.

Cererile de licenta se completeaza si se transmit MAE prin ANCEX prin sistemul informatic eLicensing.

Solicitantul este raspunzator pentru corectitudinea tuturor datelor si informatiilor continute in cerere si in documentele anexate.

MAE prin ANCEX solutioneaza cererile de licenta in termen de 45 de zile de la data primirii documentatiei complete necesare. Acest termen poate fi prelungit cu 60 de zile in cazul prevazut la art. 14 din Regulament, de consultare a autoritatilor competente din alte state membre.

Valabilitatea licentelor individuale si globale de export este de maximum doi ani de la data eliberarii.

Durata valabilitatii licentelor individuale si globale pentru proiecte de mare anvergura este de maximum patru ani de la data eliberarii.

 

Licenta individuala de export:

 Pentru exportul produselor cu dubla utilizare incluse in anexa I la Regulament, precum si al produselor cu dubla utilizare supuse regimului de control, este necesara o licenta individuala de export.

Eliberarea unei licente individuale de export este conditionata de prezentarea unei declaratii de utilizare finala sau, dupa caz, a unui certificat de utilizare finala sau a unui certificat international de import. MAE prin ANCEX poate excepta anumite solicitari de licenta de la obligatia de a prezenta un document de utilizare finala. Conditiile privind exceptarea de catre MAE prin ANCEX de la obligatia de a prezenta un document de utilizare finala se stabilesc prin norme de aplicare.

Mentionam ca exportatorul este obligat sa obtina de la partenerul extern certificatul de control al livrarii eliberat ori certificat de autoritatea competenta din tara de destinatie sau alte documente doveditoare, atestand ca marfa a ajuns la destinatie.

Certificatul de control al livrarii sau documentele doveditoare se prezinta la MAE prin ANCEX in original sau copie certificata, in termen de 6 luni de la data livrarii.

Exportatorul este obligat sa transmita MAE prin ANCEX documentele si informatiile privind exporturile efectuate in baza licentelor individuale de export, la termenele stabilite prin normele de aplicare.

Licentele individuale de export pot face obiectul unor conditii speciale, impuse de catre MAE prin ANCEX, specificate in licenta eliberata.

Licenta globala de transport

Pentru exportul produselor cu dubla utilizare incluse in anexa I la Regulament, MAE prin ANCEX elibereaza licente globale de export, valabile pentru tipurile sau categoriile de produse cu dubla utilizare specificate, cu respectarea conditiilor prevazute in normele de aplicare.

In vederea obtinerii unei licente globale de export, exportatorul trebuie sa implementeze un program intern de conformitate, denumit in continuare PIC. MAE prin ANCEX verifica modul de implementare a PIC.

In termen de 30 de zile de la incheierea anului calendaristic in care s-a efectuat exportul, exportatorul este obligat sa transmita MAE prin ANCEX un raport privind operatiunile de export efectuate in baza licentelor globale de export.

Pentru transferul in interiorul Uniunii Europene al produselor cu dubla utilizare incluse in anexa IV la Regulament este necesara o licenta individuala.

Eliberarea unei licente individuale pentru transferul in interiorul Uniunii Europene este conditionata de prezentarea unei declaratii de utilizare finala. Conditiile privind exceptarea de catre MAE prin ANCEX de la obligatia de a prezenta un document de utilizare finala se stabilesc prin norme de aplicare.

Solicitantul este obligat sa obtina de la partenerul extern certificatul de control al livrarii eliberat ori certificat de autoritatea competenta din tara de destinatie sau alte documente doveditoare, atestand ca marfa a ajuns la destinatie. Certificatul de control al livrarii sau documentele doveditoare se prezinta la MAE prin ANCEX in original sau copie certificata, in termen de 6 luni de la data livrarii.

Solicitantul este obligat sa transmita MAE prin ANCEX documentele si informatiile privind transferurile efectuate in baza licentelor individuale pentru transferul in interiorul Uniunii Europene, la termenele stabilite prin normele de aplicare.

Valabilitatea licentelor individuale de transfer in interiorul Uniunii Europene este de maximum doi ani de la data eliberarii.

Licenta generala nationala de export

Pentru exportul produselor cu dubla utilizare incluse in anexa I la Regulament, cu exceptia celor mentionate in sectiunea I din anexa II la Regulament, pot fi stabilite licente generale nationale de export.

Licentele generale nationale de export pot fi folosite de catre toti exportatorii rezidenti sau stabiliti in Romania, in conditiile mentionate in licenta.

MAE prin ANCEX poate interzice exportatorului utilizarea licentelor generale nationale de export daca exista suspiciuni rezonabile in legatura cu capacitatea sa de a se conforma unei astfel de autorizatii sau dispozitiilor legale privind controlul exporturilor. Conditiile privind interzicerea de catre MAE prin ANCEX a utilizarii licentelor generale nationale de export se stabilesc prin norme de aplicare.

Exportatorul care intentioneaza sa exporte produse cu dubla utilizare de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene folosind licentele generale nationale de export este obligat sa se inregistreze la MAE prin ANCEX inainte de prima utilizare a unei astfel de licente. MAE prin ANCEX notifica exportatorului inregistrarea in termen de 10 zile lucratoare de la primirea cererii de inregistrare, sub rezerva restrictiilor prevazute la alin. (4).

Exportatorul care utilizeaza o licenta generala nationala de export informeaza MAE prin ANCEX in legatura cu prima utilizare a acestei licente in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

In termen de 30 de zile de la incheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat sa transmita MAE prin ANCEX un raport al operatiunilor de export efectuate in anul precedent prin utilizarea licentelor generale nationale de export.

MAE prin ANCEX poate interzice temporar exportatorului sa utilizeze o licenta generala de export a Uniunii Europene, in cazul in care exista suspiciuni rezonabile cu privire la capacitatea exportatorului de a se conforma conditiilor autorizatiei sau unei dispozitii din legislatia privind controlul exporturilor. Conditiile privind interzicerea temporara de catre MAE prin ANCEX a utilizarii licentelor generale de export ale Uniunii Europene se stabilesc prin norme de aplicare.

Baza legala:

 • Ordonanta de urgenta 43/2022 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare;
 • Regulamentul 821/20-mai-2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistentei tehnice, tranzitului si transferului de produse cu dubla utilizare (reformare).