Programul “RURAL INVEST” – aspecte importante

Ordinul Ministerului Finantelor (MF) nr.933 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.352 din data de 8 aprilie 2022, cu aplicabilitate de la data publicarii.

Obiectivul schemei de ajutor de stat è sustinerea intreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si industriei alimentare, precum si a intreprinderilor din alte domenii decat cele de mai sus, care isi localizeaza productia in mediul rural si urban mic, in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 in cadrul Programului RURAL INVEST, denumit in continuare Program, aprobat prin OUG nr.24/2022 privind aprobarea si finantarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24/2022.

Ajutoarele de stat acordate in baza prezentei scheme sunt compatibile cu piata comuna in conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor acorda dupa obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

Prezenta schema de ajutor de stat este implementata de catre Ministerul Finantelor, prin Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – S.A., in conformitate cu legislatia in materie de ajutor de stat. Ministerul Finantelor are calitatea de furnizor, iar calitatea de administrator al acestei scheme este delegata Fondului de Garantare a Creditului Rural prin efectul legii.

Beneficiarii schemei de ajutor pot fi:

 • operatori economici constituiti conform Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • fermieri definiti conform prevederilor art.4 din Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
 • asociatii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si familiale, constituite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.182/2016, precum si asociatiile de fermieri constituite conform Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • intreprinderile care isi desfasoara activitatea in alte domenii decat cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii si industriei alimentare si care au realizat investitii in baza proiectelor de finantare din fonduri europene alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala.

Beneficiarii mentionati anterior sunt eligibili in cadrul Programului daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

 • nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor si/sau institutia de credit care acorda finantarea;
 • nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;
 • nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data aprobarii creditului si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P., cu exceptia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin si/sau cecuri executate, incepand cu data de 16 martie 2020, pe perioada starii de urgenta, starii de alerta si o luna dupa incetarea acestora;
 • impotriva acestora nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
 • prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele de investitii acordate pentru achizitia de parti sociale, in completarea ipotecii mobiliare asupra partilor sociale se vor prezenta si alte garantii colaterale care, impreuna cu garanta de stat, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru vor fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit;
 • sunt eligibili conform reglementarilor interne ale institutiei de credit;
 • nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care beneficiarul solicita un credit/o linie de credit pentru capital de lucru, acesta poate sa inregistreze restante pe care se obliga sa le achite integral din facilitatea de credit aprobata.

Potrivit actului normativ, cheltuielile eligibile la finantare in cadrul Programului sunt:

 1. achizitia de terenuri cu destinatie agricola, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor art.2 lit.a) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la atingerea de catre beneficiar a unei suprafete in limita a maximum 1.000 de hectare in proprietate;
 2. achizitia de parti sociale la intreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si industriei alimentare;
 3. investitiile pentru dotare/retehnologizare si automatizare pentru beneficiarii Programului din industria alimentara si cei de procesare primara a materiilor agricole pentru obtinerea de produse agricole si nonagricole;
 4. achizitia de utilaje si echipamente pentru beneficiarii Programului;
 5. investitiile pentru asigurarea independentei energetice a activitatii/productiei beneficiarilor;
 6. activitatile curente de productie pentru beneficiarii Programului;
 7. activitatile curente ale producatorilor si procesatorilor de cereale care sunt beneficiari ai Programului, pe baza adeverintei de depozitare;
 8. refinantarea creditelor de investitii si/sau a creditelor de capital de lucru ale beneficiarilor Programului, cu exceptia celor garantate in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie – IMM INVEST ROMANIA, inclusiv in cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, aprobate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie – IMM INVEST ROMANIA, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mentionam ca in baza prezentei scheme de ajutor de stat se acorda garantii de maximum 90% din valoarea finantarii in conformitate cu art.1 alin. (2) din OUG nr.24/2022.

Pentru garantiile acordate se percepe comision de risc, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin al economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01).

Pentru creditele prevazute la art.4 alin.(2) din OUG nr.24/2022, valoarea maxima a fiecarei finantari acordate unui beneficiar nu poate depasi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investitii in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:

 1. dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;

sau

 1. 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

sau

 1. o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni in cazul IMM-urilor sau pentru urmatoarele 12 luni in cazul intreprinderilor mari.

Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat prevazute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2022 nu poate depasi 15.000.000 lei, in limita uneia dintre urmatoarele conditii, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:

 1. dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;

sau

 1. 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

sau

 1. o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni in cazul IMM-urilor sau pentru urmatoarele 12 luni in cazul intreprinderilor mari.

Durata maxima a finantarilor in cazul creditelor de investitii este de 72 de luni fara posibilitate de prelungire peste aceasta perioada.

Durata maxima a finantarilor in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 36 de luni, urmand ca in ultimele 12 luni de prelungire sa se efectueze rambursare lunara/trimestriala/semestriala pe baza graficului de rambursare.

In cazul creditelor de investitii acordate beneficiarilor Programului, institutiile de credit acorda, la solicitarea beneficiarului, o perioada de gratie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, dupa care rambursarea creditelor se efectueaza in cel putin 2 rate pe an.

Garantiile de stat acordate in favoarea fiecarui beneficiar participant in Program sunt pentru unul sau mai multe credite de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor, in procent de maximum 90% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat.

Durata garantiilor acordate conform art.1 alin.(2) din OUG nr.24/2022, cu modificarile ulterioare, nu poate depasi 6 ani pentru beneficiarii Programului.

Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 15.000.000 lei.

Baza legala:

 • Ordinul MF 933/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST;
 • Ordonanta de urgenta 24/2022 privind aprobarea si finantarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca.