Noi reglementari privind regimul fiscal aplicabil diurnelor

Legea nr.72 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.315 din 31 martie 2022, cu aplicabilitate din data de 3 aprilie 2022.

 Astfel, Legea nr.72/2022 prevede anularea diferentelor de obligatii fiscale principale si/sau obligatiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a calificarii ulterioare de catre organul fiscal a sumelor reprezentand indemnizatii sau orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada delegarii, detasarii sau desfasurarii activitatii pe teritoriul altei tari, de catre angajati ai angajatorilor romani care si-au desfasurat activitate pe teritoriul altei tari, aferente perioadelor fiscale cuprinse intre 1 iulie 2015 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, si neachitate.

Organul fiscal nu reincadreaza sumele de natura celor mentionate si nu emite o decizie de impunere in legatura cu o astfel de reincadrare pentru perioadele fiscale amintite.

Diferentele de obligatii fiscale principale si/sau obligatiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a reincadrarii sumelor mentionate anterior, aferente perioadelor fiscale cuprinse intre 1 iulie 2015 si data intrarii in vigoare a acestei legi, stinse prin orice modalitate prevazuta la art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor.

Anularea respectivelor obligatii fiscale se efectueaza din oficiu de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligatiilor fiscale, care se comunica contribuabilului.

In situatia in care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligatii de natura celor mentionate anterior, acesta nu mai comunica decizia de impunere, iar obligatiile fiscale se scad din evidenta analitica pe platitor, pe baza de borderou de scadere.

 Procedura de aplicare a prezentului articol se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Modificari/completari in Codul fiscal:

Noul act normativ prevede ca regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si pentru:

 • indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate, precum si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
 • in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat;
 • in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat. Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat se calculeaza prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada de delegare/detasare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate;
 • indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
 • in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic;
 • in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic. Plafonul aferent valorii a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic se calculeaza prin raportarea celor 3 remuneratii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada deplasarii.

In acelasi timp, Legea 72/2022 mai prevede, intre altele, ca in categoria veniturilor neimpozabile, in intelesul impozitului pe venit, se regasesc si indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate, precum si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, in limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. k), precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.

Alte precizari importante:

Reincadrarea fiscala a sumelor acordate sub forma indemnizatiei de delegare, a indemnizatiei de detasare, inclusiv a indemnizatiei specifice detasarii transnationale, a prestatiei suplimentare acordate in baza clauzei de mobilitate, primite de salariati, poate fi realizata de organele fiscale in temeiul art.11 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in urma controalelor realizate de organele competente ale Inspectiei Muncii, prin care se constata situatiile de delegare, detasare, detasare transnationala in care se pot afla salariatii, dupa caz, potrivit legii.

Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, are obligatia sa confirme, in baza documentelor prezentate de catre angajator, natura veniturilor acordate sub forma indemnizatiei de delegare, indemnizatiei de detasare, inclusiv a indemnizatiei specifice detasarii transnationale, prestatiei suplimentare acordate in baza clauzei de mobilitate:

 1. la cererea autoritatilor si institutiilor publice, precum si a oricaror alte entitati;
 2. din oficiu, ca urmare a actiunilor de control proprii, caz in care, in vederea valorificarii, rezultatul constatarilor se comunica organului fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Procedura de aplicare a prevederilor anterioare se stabileste prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului finantelor, care se emite in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

In Legea 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, indemnizatie specifica detasarii transnationale se va defini ca indemnizatia destinata sa asigure protectia sociala a salariatilor acordata in vederea compensarii inconvenientelor cauzate de detasare, care constau in indepartarea salariatului de mediul sau obisnuit, fiindu-i aplicabil regimul fiscal prevazut in Codul fiscal.

 

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016);
 • Legea nr.16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale;
 • Legea nr.72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative.