Norme privind utilizarea declaratiilor vamale simplificate

In Monitorul Oficial cu numarul 807 din data de 23 august 2021 s-a publicat ORDINUL ANAF nr.1211 din 29 iulie 2021 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declaratiilor vamale simplificate si inscrierea in evidentele declarantului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1887/2016.

Declararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea plasarii sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la depunerea unei declaratii vamale standard, pe baza unei declaratii simplificate in conformitate cu art.166 din Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, denumit in continuare cod, sau a unei inscrieri in evidentele declarantului in conformitate cu art. 182 din cod.

Transmiterea si prelucrarea cererilor, precum si emiterea si gestionarea ulterioara a autorizatiilor, respectiv modificarea, revocarea, anularea si suspendarea acestora, se efectueaza prin utilizarea Sistemului de decizii vamale, dezvoltat la nivelul Uniunii Europene si pus la dispozitia operatorilor economici si a autoritatilor vamale din statele membre de Comisia Europeana in conformitate cu art. 10 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii si cu cap. III din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/414 al Comisiei din 8 martie 2021 privind modalitatile tehnice pentru dezvoltarea, intretinerea si utilizarea sistemelor electronice destinate schimbului si stocarii de informatii in temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului. Cererea pentru obtinerea autorizatiei de plasare a marfurilor in mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaratii simplificate in conformitate cu art. 166 alin. (2) din cod sau a autorizatiei de a depune o declaratie vamala sub forma unei inscrieri in evidentele declarantului se depune de solicitant in Portalul comerciantilor din UE.

Inainte de luarea deciziei de neacordare a autorizatiei, biroul vamal comunica solicitantului motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum si ale art. 8 si 9 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

De asemenea, sunt interzise utilizarea declaratiei simplificate si inscrierea in evidentele declarantului daca cuantumul taxei pe valoare adaugata nu a fost platit, amanat sau garantat, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si, dupa caz, daca cuantumul accizelor nu a fost platit sau garantat.

Autorizatia de plasare a marfurilor in mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaratii simplificate se acorda pe baza unei cereri depuse in Portalul comerciantilor din UE.

La cerere se anexeaza, in format electronic, urmatoarele documente:

  • inscrisul care atesta imputernicirea pentru statutul de reprezentant vamal, daca este cazul, in conformitate cu art. 19 alin. (2) din cod;
  • cazierul judiciar al solicitantului;
  • cazierul judiciar al angajatului (angajatilor) solicitantului responsabil(i) de problemele vamale ale solicitantului;
  • cazierul judiciar al persoanei (persoanelor) responsabile de solicitant sau care exercita controlul asupra gestiunii acestuia;
  • declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al solicitantului cu privire la activitatea societatii;
  • chestionarul de autoevaluare, prevazut la art. 26 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, completat pentru sectiunile 1-5.

Declaratia pe propria raspundere mentionata la alin. (2) lit. e) trebuie sa contina urmatoarele precizari:

  • numarul si valoarea totala exprimata in lei a operatiunilor utilizate in mod regulat, desfasurate cu tari terte, realizate in anul anterior, calculate de la momentul depunerii cererii de autorizare;
  • cuantumul taxelor la import pentru operatiunile utilizate in mod regulat, desfasurate cu tari terte in anul anterior, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare;