Contractele de fiducie si constructiile juridice similare fiduciei (1)

Ordinul ANAF nr.1193/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie sau ale constructiilor juridice similare fiduciei, de organizare si functionare a Registrului central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 779 din data de 12 august 2021.

Astfel, prin actul normativ se aproba:

 • procedura de inregistrare a contractelor de fiducie sau ale constructiilor juridice similare fiduciei, de organizare si functionare a Registrului central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor.
 • procedura privind accesul la Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor.
 • modelul si continutul urmatoarelor formulare:
 1. „Declaratie de inregistrare a contractelor de fiducie sau ale constructiilor juridice similare fiduciei”;
 2. „Cerere de eliberare a certificatului de dovada a inregistrarii contractului de fiducie sau al constructiei juridice similare fiduciei’’.
 3. „Certificat de dovada a inregistrarii contractului de fiducie sau al constructiei juridice similare fiduciei in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor”;
 4. „Declaratie privind neconcordantele dintre informatiile privind beneficiarii reali disponibile in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor si informatiile detinute de autoritati/entitati raportoare”;
 5. „Cerere de inregistrare online pentru accesul la informatiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor”;
 6. „Cerere de acces la informatiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor”;
 7. „Referat privind solutionarea cererilor de acces la informatiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor, depuse de persoanele prevazute la art. 19 alin. (81) lit. c) si d) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie sau ale constructiilor juridice similare fiduciei:

Procedura aprobata prin Ordinul 1193/2021 se aplica persoanelor care detin calitatea de fiduciar si au obligatia de a inregistra contractele de fiducie si modificarile acestora la organul fiscal competent, precum si persoanelor care detin o pozitie echivalenta intr-o constructie juridica similara fiduciei.

Fiducia = operatiunea juridica prin care unul sau mai multi constituitori transfera drepturi reale, drepturi de creanta, garantii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, catre unul sau mai multi fiduciari care le exercita cu un scop determinat, in folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcatuiesc o masa patrimoniala autonoma, distincta de celelalte drepturi si obligatii din patrimoniile fiduciarilor. (art. 773 din Codul Civil).

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii fiduciarul desemnat sau persoana desemnata care detine o pozitie echivalenta intr-o constructie juridica similara fiduciei.

Conform procedurii, pentru inregistrarea contractului de fiducie, fiduciarul depune in termen de o luna de la data incheierii contractului de fiducie „Declaratia de inregistrare a contractelor de fiducie sau a constructiilor juridice similare fiduciei”, insotita de o copie a contractului de fiducie.

Conformitatea cu originalul a copiei se efectueaza de catre fiduciar prin inscrierea mentiunii „conform cu originalul” si prin semnatura acestuia.

Declaratia, insotita de copia contractului de fiducie, se depune prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual (SPV).

Mentionam ca, in cazul in care intr-un contract de fiducie sunt mai multi fiduciari, contractul de fiducie se va inregistra doar de unul din fiduciari la organul fiscal competent in administrarea fiduciarului desemnat sa inregistreze contractul de fiducie.

In cazul in care intr-un contract al unei constructii juridice similare fiduciei sunt mai multe persoane care detin o pozitie echivalenta fiduciarului, contractul constructiei juridice similare fiduciei se va inregistra doar de una din persoanele care detin o pozitie echivalenta fiduciarului la organul fiscal competent in administrarea persoanei care detine o pozitie echivalenta fiduciarului desemnat sa inregistreze constructia juridica similara fiduciei.

Mentiunile privind modificarea sau incetarea contractului de fiducie se declara prin completarea si depunerea declaratiei, avand bifata in formular casuta „Modificare” sau „Incetare”, dupa caz, insotita de documentele justificative.

Important! Data inregistrarii la organul fiscal, a declaratiei de inregistrare a contractului de fiducie, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este data inregistrarii declaratiei pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiei.

Compartimentul cu atributii in domeniul gestionarii registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de fiducie si a constructiilor juridice similare fiduciilor in „Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor”, care se organizeaza si se gestioneaza in format electronic.

Compartimentul de specialitate verifica concordanta informatiilor inscrise in declaratie cu cele din copia contractului de fiducie sau al constructiei juridice similare fiduciei.

In conditiile in care nu exista neconcordante intre declaratie si contractul de fiducie sau cel al constructiei juridice similare fiduciei, inregistrarea in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor se efectueaza de catre compartimentul de specialitate in maximum 5 zile de la data depunerii declaratiei.

Ulterior efectuarii inregistrarii in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor, compartimentul de specialitate notifica, prin intermediul SPV, fiduciarul desemnat sau persoana desemnata care detine o pozitie echivalenta intr-o constructie juridica similara fiduciei, cu privire la data inregistrarii contractului.

Data inregistrarii contractului de fiducie sau al constructiei juridice similare fiduciei, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este data inscrierii acestuia in registru.

Dovada inregistrarii la organul fiscal competent a contractului de fiducie sau al constructiei juridice similare fiduciei, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este declaratia, insotita de notificarea prin care organul fiscal notifica data inregistrarii in registru

Inregistrarea si radierea neconcordantelor privind beneficiarii reali

Autoritatile care au acces la registrele beneficiarilor reali sau entitatile raportoare prevazute la art. 5 din Legea nr.129/2019 informeaza, in conditiile prevazute la art. 19 alin. (7) si (7^1) din Legea nr.129/2019, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cu privire la existenta oricaror neconcordante intre informatiile privind beneficiarii reali disponibile in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor si informatiile privind beneficiarii reali pe care le detin.

In vederea raportarii neconcordantelor, autoritatile/entitatile raportoare transmit formularul „Declaratie privind neconcordantele dintre informatiile privind beneficiarii reali disponibile in Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor si informatiile detinute de autoritati/entitati raportoare”, al carui model este prevazut in anexa nr. 6 la ordinul 1193/2021.

 DECLARATIE PRIVIND NECONCORDANTELE DINTRE INFORMATIILE PRIVIND BENEFICIARII REALI DISPONIBILE IN REGISTRUL CENTRAL AL FIDUCIILOR SI AL CONSTRUCTIILOR JURIDICE SIMILARE FIDUCIILOR SI INFORMATIILE DETINUTE DE AUTORITATI/ENTITATI RAPORTOARE

A.DATE DE IDENTIFICARE A AUTORITATII/ENTITATII RAPORTOARE

Denumire

|_________________________|

Cod de identificare fiscala:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Domiciliu fiscal (judet/sector, localitate, strada, nr. , bloc, scara, etaj, apartament, cod postal)

|_____________________________________________________________________|

Telefon |______________| Fax |__________________| E-mail |___________________|

B.DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI LEGAL

Nume, prenume: |_________________________|

Calitatea: |_________________________________|

C.DATE DE IDENTIFICARE A FIDUCIARULUI/PERSOANEI CARE DETINE O POZITIE ECHIVALENTA IN CONSTRUCTIA JURIDICA SIMILARA FIDUCIEI

Denumire:

|___________________________|

Cod de identificare fiscala:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Judet |_____________| Localitate |_________________________| Sector |_________|
Strada |____________| Numar |____| Bloc |__| Scara |____| Etaj |____| Apartament |___|
Cod postal |________| Telefon |____________| Fax |__________| E-mail |___________|

D.DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI REAL AL FIDUCIEI SAU AL CONSTRUCTIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI

Nume si prenume:

|__________________|

Cod de identificare fiscala:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data nasterii: |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| Serie si numar act de identitate: |___________________| Nationalitate: |__________________| Tara de resedinta: |____________________|

Domiciliu sau resedinta (adresa completa):

|__________________________________________|

Modalitatea de exercitare a controlului:

|__________________________________________|

Calitatea beneficiarului real:

|_| Constituitor/constituitori, precum si persoane desemnate sa ii/le reprezinte interesele in conditiile legii|_| Fiduciar/fiduciari
|_| Beneficiar/beneficiari sau, in cazul in care identitatea acestuia/acestora nu este identificata, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza fiducia sau constructia juridica similara|_| Persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei sau a constructiei juridice similare din dreptul strain prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace

Natura si amploarea interesului generator de beneficii detinut:

|______________________________________________|

Contractul de fiducie nr. |__________________| din data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

 Entitatile raportoare transmit declaratia mentionata anterior, in format electronic, prin SPV.

 Autoritatile care au acces la registrele beneficiarilor reali transmit declaratia prin intermediul SPV sau prin intermediul altor modalitati tehnice stabilite de comun acord cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Baza legala:

 • Ordinul ANAF 1193/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie sau ale constructiilor juridice similare fiduciei, de organizare si functionare a Registrului central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor si al constructiilor juridice similare fiduciilor, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare;
 • Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) – Republicare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.