Procedura de reglementare a activitatii de control intern in cadrul ANAF

Ordinul nr.1172/2021 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatii de control intern in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost publicat in Monitorul Oficial nr.765 din data de 6 august 2021, cu aplicabilitate de la data publicarii.

Mentionam ca la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului presedintelui ANAF nr.443/2014 pentru aprobarea Procedurii de control intern al activitatii desfasurate de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Este important de subliniat faptul ca noul ordin prevede ca actiunile de control intern incepute inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin raman supuse reglementarii aplicabile anterior acestei date.

Actiunea de control intern reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se verifica activitatea desfasurata de structurile centrale si subordonate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si/sau de catre personalul din cadrul acestora in exercitarea functiilor publice si in indeplinirea sarcinilor de serviciu, sub aspectul respectarii legislatiei aplicabile in materie, al regularitatii emiterii actelor sau deciziilor, in vederea identificarii si corectarii eventualelor deficiente si/sau abateri, precum si in vederea identificarii responsabilitatilor si a circumstantelor in care s-au produs.

Astfel, in indeplinirea atributiilor ce le revin, organele de control intern au obligatia de a respecta atat prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cat si pe cele ale celorlalte acte normative aplicabile.

Potrivit ordinului, organele de control intern pot aplica, pe parcursul desfasurarii unei actiuni de control, in realizarea atributiilor, urmatoarele forme, metode si procedee de control: forme de control intern:

 1. controlul intern tematic, care consta in actiunea de verificare a activitatilor si operatiunilor specifice unor procese desfasurate in cadrul structurii supuse verificarii, raportata la obiectivele stabilite, pentru perioada supusa controlului;
 2. controlul intern punctual, care consta in actiunea de verificare a uneia sau mai multor activitati, in conditiile concrete de desfasurare a acestora in perioada suspusa controlului, raportat la obiectivele stabilite;

 

Aparatul de control intern al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este format din serviciile cu atributii de control intern din cadrul Directiei generale de integritate, precum si din serviciile/birourile cu atributii de control intern din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

Ordinul prevede ca activitatea de control intern poate fi generata de urmatorii factori:

 1. solicitari/dispozitii ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv ale directorului general al directiei generale regionale a finantelor publice sau al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, pentru structurile cu atributii de control intern din cadrul acestora;
 2. autosesizari ale structurilor de control intern cu privire la informatii considerate relevante, care justifica efectuarea unei actiuni de control intern, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala/directorului general al directiei generale regionale a finantelor publice sau al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz;
 3. analiza de risc efectuata la nivelul Directiei generale de integritate, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
 4. solicitari formulate de autoritati si/sau institutii publice, cu aprobarea prealabila a presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
 5. petitii sau sesizari de neregularitate;
 6. formulare de constatare si raportare a iregularitatilor intocmite de structurile de audit.

Aparatul de control intern are urmatoarele atributii principale:

 1. efectueaza actiuni de control intern prin care verifica, sub aspectul respectarii legislatiei aplicabile in materie, al regularitatii emiterii actelor sau deciziilor, in vederea identificarii si corectarii eventualelor deficiente si/sau abateri, precum si in vederea identificarii responsabilitatilor si a circumstantelor in care s-au produs;
 2. propune masuri preventive, corective si/sau sesizarea organelor competente la finalizarea actiunilor de control intern si poate propune masuri operative pe durata actiunilor de control intern, daca este cazul;
 3. intocmeste acte de control intern;
 4. asigura transmiterea actului de control intern intocmit catre Serviciul de supraveghere informatica si monitorizare a activitatii structurilor A.N.A.F.;
 5. solutioneaza formulare de constatare si raportare a iregularitatilor, petitii si sesizari de neregularitate in conformitate cu reglementarile legale si procedurale aplicabile;
 6. efectueaza cercetarea administrativa la solicitarea comisiilor de disciplina, potrivit prevederilor legale, cu aprobarea prealabila a presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv a directorului general al Directiei generale regionale a finantelor publice/Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
 7. sesizeaza, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala/directorului general al directiei generale regionale a finantelor publice/Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, institutiile competente, atunci cand, ca urmare a actiunii de control intern, rezulta indicii cu privire la savarsirea unei infractiuni, a unei incalcari a regimului conflictelor de interese si incompatibilitatilor, sau, dupa caz, comisia de disciplina, in situatia faptelor ce pot constitui abateri disciplinare.

 

Organele de control intern intocmesc urmatoarele tipuri de acte de control intern:

 1. raport de control intern, in cazul in care din verificarea obiectivelor s-au constatat abateri si/sau deficiente cu privire la activitatea structurii ori persoanelor verificate sau in cazul in care cel putin unul dintre aspectele sesizate printr-o petitie se confirma, fiind necesara stabilirea persoanelor responsabile si formularea de propuneri de masuri in vederea remedierii abaterilor si/sau deficientelor, precum si in cazul in care, desi nu s-au constatat abateri/deficiente, sunt necesare masuri de prevenire a manifestarii unor riscuri;
 2. nota de control intern, in cazul in care din verificarea obiectivelor nu s-au constatat abateri si/sau deficiente;
 3. nota de clasare a petitiei, in cazurile in care petitia este anonima, lipsita de datele de identificare a petentului sau cand petitia este repetata si are acelasi continut;
 4. nota de solutionare a petitiei, in cazurile in care petitia este lipsita de documente justificative sau acestea sunt irelevante ori cand niciunul dintre aspectele sesizate de petent nu se confirma;
 5. nota de solutionare a sesizarilor de neregularitate;
 6. alte acte de control intern, in functie de specificul si necesitatile impuse de activitatea de control intern.

 

 Raportul de control intern contine, in principal, urmatoarele elemente:

 1. date privind actiunea de control intern;
 2. aspecte semnalate;
 3. scopul si obiectivele actiunii de control intern;
 4. date privind structura/persoana verificata;
 5. constatari – acestea trebuie sa fie concrete, explicitate faptic, bazate pe date si documente expuse clar, eliminandu-se orice elemente si descrieri inutile si neconcludente, care incarca nejustificat continutul raportului de control intern. Constatarile se vor prezenta pentru fiecare obiectiv de control, cu analizarea abaterilor si/sau deficientelor, stabilirea persoanelor responsabile si a reglementarilor incidente;
 6. punctul de vedere exprimat in conditiile prevazute la art. 14 (8);
 7. concluzii formulate pentru fiecare obiectiv de control al actiunii de control intern, in concordanta cu constatarile rezultate in urma verificarilor si in urma analizarii punctului de vedere prevazut la art. 14 (8);
 8. masurile propuse, precizandu-se termenul stabilit si persoanele responsabile pentru ducerea acestora la indeplinire.

 

Baza legala:

 • Ordinul ANAF 1172/2021 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatii de control intern in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
 • OG 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) – Republicare;
 • HG 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.