Facilități fiscale privind educația timpurie

Prin introducerea facilităților fiscale prevăzute la lit.(i^2) de la art.25 alin.(4) din Codul fiscal, contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educația timpurie pot să scadă din impozitul pe profit datorat, cheltuielile cu educația timpurie efectuate în beneficiul salariaților, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

Cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie aflate în unități care oferă servicii de educație timpurie, conform legislației în vigoare, sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

În conformitate cu Legea nr.1/2011 a educației naționale, la art.23 alin.(1), educația timpurie (0-6 ani), este componentă a învățământului preuniversitar, formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.

Conform art.27 (1) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, educația antepreşcolară se organizează în creșe, grădinițe şi, centre de zi, în timp ce învățământul preșcolar se organizează în grădinițe (art.28).

Grădinițele pot funcționa ca unități cu personalitate juridică sau în cadrul altor unități școlare cu personalitate juridică.

Activitatea de evaluare externă, pentru acordarea autorizației de funcționare provizorie, a acreditării, respectiv în vederea evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație care organizează şi desfășoară activități de învățământ corespunzătoare sistemului educațional românesc, este realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP

Procesul de acreditare presupune parcurgerea a două etape succesive:

a)autorizarea de funcționare provizorie;

b)acreditarea.

Procesul de evaluare externă periodică a calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar acreditate se realizează cel puțin o dată la 5 ani.

Autorizarea de funcționare provizorie este etapa în care unitatea de învățământ/instituția de învățământ/organizația interesată, pe baza evaluării externe realizate, în condițiile legii, dobândește calitatea de furnizor de educație, prin ordin al ministrului educației şi cercetării, la propunerea ARACIP, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi produce efecte începând cu anul școlar următor.

Furnizorii de educație, cu niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale autorizate să funcționeze provizoriu, fac parte din rețeaua națională de învățământ şi au dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic şi de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, de a participa la programe naționale şi internaționale şi de a gestiona documentele școlare din învățământul preuniversitar, în condițiile legii.

Furnizorul de educație acreditat se supune din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACI.

Registrul național al furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară și preșcolară poate fi consultat la https://aracip.eu/categorii-documente/info-unitati-invatamant-registre

Unitățile de educație timpurie antepreșcolare sunt autorizate pentru funcționare provizoriu la înființare și au obligația de a solicita acreditarea în termen de maxim 2 ani de la data înființării, cu excepția unităților de învățământ preuniversitar acreditate de tip grădiniță sau centru de zi, înscrise în Registrul național al furnizorilor acreditați de educație preșcolară ținut de ARACIP, pentru care grupele sunt considerate de drept autorizate să funcționeze provizoriu şi se vor supune doar procesului de evaluare în vederea acreditări, până cei mai târziu la sfârșitul primului an de funcționare.

De asemenea, furnizorii de educație timpurie antepreşcolară acreditați au obligația de a solicita ARACIP desfășurarea procedurilor de evaluare externă periodică la 3 ani de la obținerea acreditării. Evaluarea externă periodică la 3 ani de la obținerea acreditării este obligatorie şi echivalează cu reacreditarea furnizorilor de educație timpurie antepreşcolară, atestând îndeplinirea standardelor minime de funcționare de către furnizorii respectivi şi reînscrierea acestora în Registrul corespunzător.

Evaluarea externă periodică a calității educației se realizează din 5 în 5 ani, după obținerea acreditării/ reacreditării şi atestă nivelul de calitate existent în instituția respectivă, cu eliberarea de către ARACIP a unui atestat în acest sens.

Metodologie din 2020 de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație aprobată prin Hotărârea 993/2020

Metodologia de organizare şi funcționare a creșelor şi a altor unități de educație timpurie antepreşcolară, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1252/2012

Ordinul nr. 3412/2013 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie antepreşcolară