Material informativ ANAF cu privire la facilitățile fiscale aferente cheltuielilor cu educația timpurie, învățământul profesional și tehnic și învățământul dual

În procesul de informare a contribuabililor, ANAF  a publicat pe site un material informativ cu privire la facilitățile fiscale aferente cheltuielilor cu educația timpurie, învățământul profesional și tehnic și învățământul dual, astfel:

În scopul sprijinirii învățământului profesional și tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar, prin Legea nr. 239/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, au fost introduse unele facilități fiscale pentru operatorii economici-persoane juridice, dar și pentru entitățile care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie sau pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar.

De asemenea, în ceea ce privește investițiile și mijloacele fixe deținute și utilizate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale, acestea reprezintă mijloace fixe amortizabile, a căror valoare se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării.

Totodată, în același act normativ, sunt prevăzute și unele facilități fiscale în sensul neimpozitării unor venituri ale elevilor pe parcursul învăţământului dual preuniversitar și universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale sau ale salariaților pentru educaţia timpurie a copiilor acestora.

Educația timpurie este o componentă a sistemului naţional de învăţământ preuniversitar și este formată din nivelul antepreşcolar (0 – 3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 – 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic care se desfăşoară pe bază de contract şi are următoarele caracteristici:

– este organizat, într-un cadru unitar, de către unităţile de învăţământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerţ, asociaţii patronale de ramură, clustere în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

– asigură o rută alternativă de educaţie şi formare profesională, organizată pe bază de parteneriat şi conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;

– operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puţin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învăţământul profesional, şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

– se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unităţile de învăţământ partenere, autorităţile publice centrale şi locale şi mediul economic şi asociativ.

– contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educaţia timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate;

– pentru determinarea rezultatului fiscal sunt cheltuieli deductibile inclusiv cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învățământului profesional și tehnic, învăţământului dual preuniversitar şi universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale;

– investiţiile efectuate, precum și mijloacele fixe deţinute şi utilizate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional și tehnic, învăţământului dual

preuniversitar şi universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, sunt considerate mijloace fixe amortizabile.

– sunt cheltuieli deductibile în stabilirea venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate, inclusiv cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional și tehnic, învăţământului dual preuniversitar şi universitar, în conformitate cu reglementările legale din domeniul educaţiei naţionale, cu excepţia cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile în limitele legii;

– în înțelesul impozitului sunt venituri neimpozabile inclusiv bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/ protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale;

– nu sunt venituri impozabile în sensul impozitului pe venit sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor.