Tranzactii cu terenuri agricole extravirane

In Monitorul Oficial cu numarul 741 din data de 14 august 2020 s-a publicat LEGEA nr.175 din 14 august 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

Instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se face cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si a dreptului de preemptiune, la pret si in conditii egale, in urmatoarea ordine:

 • preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, sotii, rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv;
 • preemptori de rang II: proprietarii investitiilor agricole pentru culturile de pomi, vita-de-vie, hamei, irigatii exclusiv private si/sau arendasii. In cazul in care pe terenurile supuse vanzarii se afla investitii agricole pentru culturile de pomi, vita-de-vie, hamei si pentru irigatii, prioritate la cumpararea acestor terenuri au proprietarii acestor investitii;
 • preemptori de rang III: proprietarii si/sau arendasii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vanzarii, cu respectarea dispozitiilor prevazute la alin. (2) si (4);
 • preemptori de rang IV: tinerii fermieri;
 • preemptori de rang V: Academia de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» si unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, organizate si reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiile de invatamant cu profil agricol, in scopul cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan cu destinatia strict necesara cercetarii agricole, aflate in vecinatatea loturilor existente in patrimoniul acestora;
 • preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/resedinta situat/situata in unitatile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau in unitatile administrativ-teritoriale vecine;
 • preemptori de rang VII: statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului.

Arendasul care doreste sa cumpere terenul agricol arendat situat in extravilan trebuie sa detina aceasta calitate in temeiul unui contract de arendare valabil incheiat si inregistrat potrivit dispozitiilor legale cu cel putin un an inainte de data afisarii ofertei de vanzare la sediul primariei si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • in cazul arendasilor persoane fizice, sa faca dovada domiciliului/resedintei situat/situate pe teritoriul national pe o perioada de 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;
 • in cazul arendasilor persoane juridice si asociatii, persoane fizice, sa faca dovada domiciliului/resedintei situat/situate pe teritoriul national pe o perioada de 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;
 • in cazul arendasilor persoane juridice, cu actionariat alta persoana juridica, actionarii care detin controlul societatii sa faca dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul national stabilit pe o perioada de 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan.

In cazul exercitarii dreptului de preemptiune de catre tinerii fermieri, prioritate la cumpararea terenului supus vanzarii are tanarul fermier care desfasoara activitati in zootehnie, cu respectarea conditiei privind domiciliul/resedinta stabilit/stabilita pe teritoriul national pe o perioada de cel putin un an anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan.

In sensul prezentei legi, tanar fermier este o persoana cu varsta de pana la 40 de ani, asa cum este definita la art. 2 alin. (1) lit. (n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificarile ulterioare, care intentioneaza sa desfasoare sau desfasoara activitati agricole.

In cazul exercitarii dreptului de preemptiune de catre proprietarii de terenuri agricole vecine, prioritatea la cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan se stabileste astfel:

 • proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare a terenului ce face obiectul ofertei de vanzare;
 • in cazul in care terenul ce face obiectul ofertei de vanzare are doua laturi mari ori toate laturile egale, prioritate la cumpararea acestui teren are proprietarul de teren agricol vecin, tanar fermier, care are domiciliul/resedinta situat/situata pe teritoriul national pe o perioada de cel putin un an anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;
 • proprietarii de teren agricol vecin care au hotarul comun cu terenul ce face obiectul ofertei de vanzare, in ordinea descrescatoare a lungimii hotarului comun cu terenul in cauza;
 • in cazul in care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului ce face obiectul ofertei de vanzare are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unitati administrativ-teritoriale, prioritate la cumpararea terenului are proprietarul de teren agricol vecin cu domiciliul/resedinta in raza unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.

Prin exceptie de la dispozitiile alin.(1), instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate se face potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitarea si utilizarea extrasului de carte funciara sau, in conditiile legii, a certificatului de sarcini si a documentatiei cadastrale valabile la incheierea contractelor translative de proprietate privind bunurile imobile si alte drepturi reale fac pe deplin dovada bunei-credinte atat a partilor din contract, cat si in fata notarului public cu privire la calitatea de proprietar a vanzatorului asupra imobilului supus vanzarii conform descrierii din cartea funciara.

Textul integral a fost transmis in aceasta saptamana.