Modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea finantarii terorismului

„Art. 56

(1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.” 

2.La articolul 56, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

 

„(11) Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1):

  1. a) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat;
  2. b) persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali.

(12) În cazul persoanelor exceptate conform alin.(11) lit.b), în lipsa depunerii declaraţiei privind beneficiarul real, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor pe baza documentelor care însoţesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidenţelor deţinute în cazul societăţilor deja înmatriculate.

3.La articolul 56, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.”

4.La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 62

(1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerţului, cu excepţia celor prevăzute la art. 56 alin. (11), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.