Referitor sancționare nerespectare cerințe organizare activitate de audit intern

Odată cu aprobarea Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, au fost introduse cerințe noi privind organizarea activității de audit intern la entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar și organizarea comitetului de audit la entitățile de interes public. Nerespectarea acestor cerințe, constituie contravenție și se sancționează conform art.44 din Legea nr.162/2017 cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. 

 

Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017. Totodată, pentru entitățile de interes public se prevede obligația organizării unui comitet de audit, conform legii.

 

Auditul intern, prin activităţile desfăşurate, monitorizează implementarea procedurilor de control intern, a celor pentru management al riscurilor şi, nu în ultimul rând, al proceselor de guvernanţă.

 

„Auditul intern este o activitate independentă de asigurare obiectivă şi/sau de consiliere destinată să adauge valoare şi să îmbunătăţească operaţiunile unei organizaţii. Ajută o organizaţie în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică şi metodică care evaluează şi îmbunătăţeşte eficacitatea proceselor de management al riscului, control şi guvernanţă” (IIA, 2017)

 

Recomandăm persoanelor responsabile cu guvernanța din cadrul entităților obligate la auditare, să ia măsuri în vederea evitării sancțiunilor, cu mențiunea că aplicarea contravențiilor pentru nerespectarea cerințelor prezentate, de către organele în drept, nu îi scutește de respectarea în continuare a cerințelor reglementate cu privire la organizarea și asigurarea exercitării activității de audit intern pentru perioada în care au fost aplicate sancțiunile.