Noi prevederi privind compensarea datoriilor reciproce

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 881 din 01/11/2019 a fost publicata HG nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie. Aceasta hotarare introduce noi prevederi privind compensarea datoriilor reciproce ce vor intra in vigoare la data de 31 decembrie 2019.

In prezent, compensarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice se efectueaza in conformitate cu prevederile HG nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice. Aceste acte normative sunt abrogate prin HG 773/2019.

Astfel, incepand cu 01 ianuarie 2020, administrarea la nivel national a sistemului de compensare datorii si creante se va face prin Sistemul informatic de compensare SIC gestionat de Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni – Sucursala Bucuresti – CPPI.

In vederea realizarii operatiunilor de compensare, persoanele juridice cu capital integral/majoritar/ minoritar de stat transmit la adresa web dedicata facturile pentru sumele restante catre orice creditor, respectiv de la orice debitor persoana juridica cu sediul in Romania, mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, daca scadenta este clar specificata.

Persoanele juridice, altele decat cele capital integral/majoritar/minoritar de stat pot sa realizeze operatiuni de compensare cu facturi prin crearea conturilor de utilizator si prin transmiterea la adresa dedicata a facturilor pe care intentioneaza a le compensa. Informatiile astfel transmise trebuie actualizate in maximum o zi lucratoare de la momentul oricarei modificari survenite.

Toate datele furnizate de persoanele juridice trebuie sa fie corecte, in caz contrar atragand raspunderea civila si penala potrivit legii.

Operatiunile de compensare se vor realiza de catre persoanele juridice prin accesarea adresei web dedicate, publicata pe website-ul CPPI pentru accesarea SIC, precum si pentru transmiterea informatiilor necesare. Publicarea adresei web dedicate, pe website-ul CPPI, se face ca urmare a aprobarii prin decizie a directorului general al CPPI, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a HG 773/2019.

In vederea crearii conturilor de utilizator, persoanele juridice interesate trebuie sa efectueze operatiunea de completare a formularului pus la dispozitie de SIC in vederea crearii contului. 

Pentru crearea conturilor persoanele juridice interesate trebuie sa transmita catre structura de compensare din cadrul CPPI prin SIC urmatoarele documente validate cu semnatura electronica calificata:
a) copia certificatului de inregistrare de la registrul comertului;
b) imputernicirea persoanei care: ridica/depune acte si documente, aplica semnatura electronica calificata, semneaza olograf, utilizeaza SIC, gestioneaza conturile de utilizator;
c) copia actului de identitate cu semnatura olografa a persoanei imputernicite pentru: ridicarea/depunerea de acte si documente, aplicarea semnaturii electronice calificate, semnarea olografa, utilizarea SIC, gestionarea conturilor de utilizator;
d) aprobarea administratorului judiciar conform Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cand este cazul.

Conturile vor fi validate dupa verificarea datelor transmise. Accesarea conturilor se va face prin utilizarea numelui de utilizator si a parolei stabilite la inregistrarea in SIC.

Procedura de compensare

Ca urmare a introducerii datelor de catre persoanele juridice compensatoare, SIC identifica unul sau mai multe circuite de compensare care se comunica prin intermediul contului de utilizator, prin generarea in format electronic a formularelor de ordin de compensare.

Persoanele juridice compensatoare pot opta pentru unul sau mai multe circuite de compensare prin completarea formularului/formularelor de ordin de compensare si aplicarea semnaturii electronice calificate.

La data emiterii tuturor formularelor de ordin de compensare completate si validate prin semnatura electronica calificata, aferente unui circuit de compensare, SIC comunica persoanelor juridice compensatoare prin intermediul conturilor de utilizator realizarea circuitului/circuitelor de compensare.

Structura de compensare din cadrul CPPI aplica semnatura electronica calificata pe formularele de ordin de compensare in vederea validarii si incheierii circuitului de compensare, precum si orice alte forme de securizare in format electronic a documentului, aprobate de catre conducerea CPPI. In momentul aplicarii semnaturii electronice calificate SIC genereaza numarul ordinului de compensare si aplica data emiterii.

Informarea privind realizarea compensarii catre persoanele juridice compensatoare dintr-un circuit de compensare se face prin comunicarea prin intermediul conturilor de utilizator a ordinelor de compensare la data emiterii acestora.

Compensarea poate fi initiata si de persoanele juridice, la sediul structurii de compensare din cadrul CPPI, caz in care acestea trebuie sa introduca datele necesare in SIC si sa indice operatiunea de compensare predefinita. Compensarea predefinita reprezinta stingerea obligatiilor de plata reciproce intre contribuabili, persoane juridice, prin ordine de compensare, pe baza unui circuit de compensare identificat, convenit si solicitat de comun acord de catre acestia.

Data compensarii este considerata data de stingere a datoriilor si creantelor in contabilitate si se opereaza in toate documentele, fiind consemnata in: procesul-verbal de compensare, ordinul de compensare si borderoul datoriilor stinse

Ordinele de compensare sunt numerotate unic in cadrul SIC incepand cu data validarii acestora de catre CPPI prin structura de compensare si se comunica persoanelor juridice compensatoare.

Ordinul de compensare reprezinta document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii impreuna cu borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare. Data inregistrarii in contabilitate este cea inscrisa pe ordinul de compensare.

Ordinul de compensare are caracter de document primar si se anexeaza ca atare la nota contabila impreuna cu borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare.

Regsiti si ordinul 773/2019 la adresa https://lege5.ro/Gratuit/gm2dsojsgq3a/hotararea-nr-773-2019-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-monitorizarea-datoriilor-nerambursate-la-scadenta-ale-contribuabililor-persoane-juridice-in-vederea-diminuarii-blocajului-financiar