Ajustare TVA pentru cadouri peste 100 lei

Conform dispozițiilor cuprinse în Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal și normelor de aplicare, bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecarui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA.

În situația în care persoana impozabilă a oferit și cadouri care depășesc individual plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, însumează valoarea depășirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plată, și colectează taxa, dacă taxa aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parțial.
Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit și a fost depășit plafonul.

Baza impozabilă, respectiv valoarea depășirilor de plafon, și taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acțiunilor de protocol și a depășit plafonul.
În cazul în care se depășește valoarea bunurilor considerate de mică valoare și este necesară colectarea TVA, pe baza autofacturii emisă în scopul ajustării TVA se înregistrează:
623 „Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate” = 4427 „TVA colectată”
Din punct de vedere fiscal, în cadrul cheltuielilor de protocol pentru calculul impozitului pe profit se menționează că este cuprinsă și taxa pe valoarea adaugată afarentă depășirilor de plafon/cadou/client. Astfel, “art. 25 – Cheltuieli” prevede urmatoarele: cheltuielile de protocol au deductibilitate redusă, în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol.
În cadrul cheltuielilor de protocol se includ și cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei. Așadar, potrivit prevederilor fiscale, pentru ca TVA-aul aferent depășirii plafonului de 100 lei/cadou să fie cuprins în categoria corectă la calculul impozitului pe profit, ar trebui să fie înregistrat pe contul 623.

Pe de altă parte, în ceea ce privește activele, OMFP 1802/2014 prevede la secțiunea 1.2. ca în costul de achiziție al bunurilor se cuprinde prețul de cumpărare, taxele de import și alte taxe (cu excepția acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autoritățile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare și alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziției bunurilor respective.
În concluzie, ținând cont de definiția costului de achiziție și de prevederile fiscale menționate anterior, TVA-ul aferent depășirilor ar trebui înregistrat pe contul 623, nota contabila fiind :
623 „Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate” = 4427 „TVA colectată”