Monografie contabilă privind tranzacțiile bursiere

Investițiile financiare pe termen  scurt  se evidențiază  în  contabilitate   în conturile  din grupa  508  “Investiții pe  termen  scurt”.

Investițiile financiare pe termen scurt cuprind:
– acțiuni deținute la entitățile afiliate și
– alte investiții pe termen scurt ce reprezintă obligațiunile emise și răscumpărate, obligațiunile achiziționate și alte valori mobiliare achiziționate în vederea realizării de profit într-un termen scurt.

Evaluarea investițiilor pe termen scurt
Evaluarea inițială. La intrarea in entitate, investițiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziție, prin care se înțelege prețul de cumpărare sau la valoarea stabilită potrivit contractelor.

În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, costul de achiziție nu include costurile de tranzacționare direct atribuibile achiziției lor, aceste costuri fiind înregistrate în conturile de cheltuieli corespunzătoare.

Evaluarea la data bilanțului. Titlurile pe termen scurt (acțiuni și alte investiții financiare) admise la tranzacționare pe o piață reglementată se evaluează la valoarea de cotație din ultima zi de tranzacționare, iar cele netranzacționate – la costul istoric, mai puțin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.

Eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile ce rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, prin contul 768 sau 668, după caz.

Evaluarea la ieșirea din entitate. La ieșirea din gestiune a investițiilor pe termen scurt se aplică prevederile pct. 131 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, respectiv se utilizează una din metodele următoare:
– FIFO – metoda primul intrat-primul ieșit;
– LIFO – metoda ultimul intrat-primul ieșit;
– CMP – metoda costului mediu ponderat.

Operațiuni înregistrate in contabilitate
Achiziția titlurilor se efectuează prin intermediul unei societăți de brokeraj.
Clientul pune la dispoziția acesteia o sumă de bani convenită, pe care aceasta o va investi conform ordinelor clientului sau din inițiativa sa.

Periodic, societatea de investiții remite investitorului un extras de cont în care sunt prezentate sumele investite, titlurile în care au fost efectuate investițiile, operațiile de vânzare și cumpărare efectuate, precum și comisionul societății de investiții.

1. Plasarea ordinului de achiziție de valori mobiliare către un intermediar și cumpărarea de valori mobiliare:
508 “Alte titluri de plasament” = 5092 “Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen

scurt”

2. Depunerea sumelor în contul intermediarului:
5092 “Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt” = 5121 “Conturi la bănci in lei”

3. Vânzarea acțiunilor cu câștig
461  “Debitori diverși”   =   %

508     “Alte titluri de plasament”
7642    “Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate”

4. Vânzarea acțiunilor in pierdere
%      =     5081″Alte titluri de plasament”
461″Debitori diverși”
6642 “Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate”

Valoarea de ieșire a stocului de titluri se determină prin una din metodele FIFO, LIFO, CMP similar ieșirilor de stocuri.

5. Reținerea comisioanelor datorate către broker:

622 “Cheltuieli privind comisioanele și onorariile”  =  461 “Debitori diverși”

6. Încasarea sumelor din contul brokerului, reprezentând câștigul net din vânzări (sume încasate – comisioane reținute) sau la lichidarea contului:

5121 “Conturi la bănci în lei”    =    461″Debitori diverși”

7. Evaluarea titlurilor la data bilanțului se face la cursul ultimei zile de tranzacționare.
– înregistrarea diferenței pozitive din evaluare (valoarea de tranzacționare a stocului de acțiuni este mai mare decât valoarea de inventar determinată prin una din metodele FIFO, LIFO, CMP.

668 “Alte cheltuieli financiare”        =    508 “Alte titluri de plasament”
– Înregistrarea diferenței negative din evaluare (valoarea de tranzacționare a stocului de acțiuni este mai mare decât valoarea de inventar determinată prin una din metodele FIFO, LIFO, CMP.

508 “Alte titluri de plasament”        =    768 “Alte venituri financiare”

Tratamentul fiscal

La calculul profitului impozabil se ține seama de prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, art. 21 prevede că pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

Veniturile rezultate din cedarea titlurilor, precum și cele din diferențele favorabile rezultate in urma evaluării sunt venituri impozabile.

Cheltuielile rezultate din cedarea titlurilor, precum și cele din diferențele nefavorabile rezultate în urma evaluării sunt cheltuieli deductibile.