Principalele modificari ale Codului de procedura fiscala

Ordonanta Guvernului (OG) nr.11 pentru modificarea si completarea Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si reglementarea unor masuri fiscale s-a publicat in Monitorul Oficial cu numarul 832 din data de 31 august 2021, cu aplicabilitate generala din data de 3 septembrie 2021.

Principalele chestiuni vizate:

 • Redefinirea declaratiei informative, prin includerea fisierului standard de control fiscal.

Astfel, conform noilor dispozitii, declaratia informativa este actul intocmit de contribuabil/platitor referitor la orice informatii in legatura cu impozitele, taxele si contributiile sociale, bunurile si veniturile impozabile, precum si in legatura cu evidentele contabile si fiscale, inclusiv fisierul standard de control fiscal, daca legea prevede declararea acestora, altele decat cele prevazute la pct. 18.

Dispozitiile de mai sus se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2022.

Alte schimbari referitoare la fisierul standard de control:

 • Constituie proba orice element de fapt care serveste la constatarea unei stari de fapt fiscale, inregistrari audio-video, date si informatii aflate in orice mediu de stocare, fisierul standard de control fiscal stocat intr-un mediu care asigura unicitatea, integralitatea si integritatea acestuia, precum si alte mijloace materiale de proba, care nu sunt interzise de lege

In prezent, art.55 din Codul de procedura fiscala defineste ca mijloace de proba utilizate in procedura de administrare a creantelor fiscale orice element care serveste la constatarea unei stari de fapt fiscale, inclusiv inregistrari audiovideo, date si informatii aflate in orice mediu de stocare, precum si alte mijloace materiale de proba, care nu sunt interzise de lege.

Dispozitiile se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2022.

 • In vederea determinarii starii de fapt fiscale, la solicitarea persoanelor interesate, in cadrul cailor administrative si judiciare de atac, organul fiscal are obligatia punerii la dispozitie a unei copii sau a unui link care sa asigure accesul la varianta electronica a fisierului standard de control fiscal.
 • Contribuabilul/platitorul are obligatia de a depune la organul fiscal central o declaratie cuprinzand informatii din evidenta contabila si fiscala, denumita in continuare fisierul standard de control fiscal. Fisierul standard de control fiscal se depune in format electronic, la termenul stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Natura informatiilor pe care contribuabilul/platitorul trebuie sa le declare prin fisierul standard de control fiscal, modelul de raportare precum si data/datele de la care categoriile de contribuabili/platitori sunt obligate sa depuna fisierul standard de control fiscal, se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Procedura de transmitere a fisierului standard de control fiscal, precum si conditiile in care se realizeaza transmiterea, se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Dispozitiile de mai sus se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2022.

 • introducerea unei prevederi conform careia fisierul SAF-T poate constitui obiect al verificarii in cadrul inspectiei fiscale; dar si introducerea unui nou articol, care sa permita Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sa sanctioneze contraventional contribuabilii care nu depun fisierul standard de control fiscal;
 • crearea cadrului legal astfel incat comunicarea dintre ANAF si alte autoritati sa se realizeze “in forma dematerializata”, exclusiv prin mijloace electronice;
 • Contraventii in cazul fisierului standard de control fiscal

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

 1. a) nedepunerea la termenele prevazute de lege a fisierului standard de control fiscal;
 2. b) depunerea incorecta ori incompleta a fisierului standard de control fiscal.

Contraventiile prevazute mai sus se sanctioneaza astfel:

 1. a) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la lit. a);
 2. b) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la lit. b).

Nu se sanctioneaza contraventional:

 1. a) persoanele care corecteaza fisierul standard de control fiscal pana la termenul legal de depunere a urmatorului fisier;
 2. b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

Dispozitiile de mai sus se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2022.

 • In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, potrivit legii, competenta pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de acestea ca urmare a exercitarii profesiei sau desfasurarii activitatii revine organului fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F. (dispozitii aplicabile cu 1 ianuarie 2022),

Conform actualelor dispozitii, pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercitã profesii libere, potrivit legii, competenta pentru administrarea obligatiilor fiscale rezultate in urma exercitarii profesiei sau desfasurarii activitatii  revine organului fiscal competent in a carui raza teritoriala se afla sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala.

 • Inrolarea obligatorie a autoritatilor publice, institutiilor publice sau de interes public sunt obligate in sistemul informatic PatrimVen.

Inrolarea in PatrimVen se realizeaza in baza unui protocol ce se transmite catre ANAF de catre fiecare autoritate publica, institutie publica sau de interes public.

Dispozitíile de mai sus se aplica incepand cu data de 1 martie 2022.

 • Obligatia inrolarii in SPV:

Contribuabilii/platitorii persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, precum si persoane fizice care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in mod independent intr-una din formele prevazute de OUG nr.44/2008, sunt obligati sa transmita organului fiscal central documente de natura fiscala prin mijloace electronice de transmitere la distanta in conditiile prezentului articol, respectiv prin inrolarea in sistemul de comunicare electronica dezvoltat de Ministerul Finantelor/A.N.A.F.

In conditiile in care contribuabilii/platitorii nu isi indeplinesc obligatia comunicarii prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta a cererilor, inscrisurilor sau oricaror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central in format letric, nu vor fi luate in considerare, urmand ca acesta sa notifice contribuabilii/platitorii cu privire la obligativitatea comunicarii prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta.

Dispozitíile de mai sus se aplica incepand cu data de 1 martie 2022.

 • Se propune modificarea art.105 alin.(6) lit.b) din Codul de procedura fiscala, in sensul crearii posibilitatii corectarii declaratiilor fiscale ori de cate ori printr-o hotarare judecatoreasca definitiva sunt dispuse masuri care implica si modificari de impuneri aferente unor creante fiscale si perioade pentru care s-a anulat rezerva verificarii ulterioare.
 • Extinderea obiectului inspectiei fiscale, astfel ca organele de inspectie, cu ocazia verificarii concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila si fiscala a contribuabilului/platitorului, iau in calcul si informatiile din fisierul standard de control fiscal.

Dispozitiile de mai sus se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2022.

 • Refacerea inspectiei fiscale se realizeaza de catre aceeasi echipa de inspectie care a incheiat actul desfiintat daca, din motive obiective, nu exista posibilitatea refacerii inspectiei fiscale de catre o alta echipa de inspectie.
 • Nu sunt considerate obligatii fiscale restante, obligatiile fiscale cu termene de plata viitoare stabilite in planul de reorganizare aprobat si confirmat in conditiile legii.
 • La cererea contribuabililor care au efectuat plati eronate, viramentele efectuate eronat se vor corecta, cu pastrarea datei platii, iar in functie de data platii se va pastra beneficiul acordat de legiuitor de plata a jumatate din minimul legal al amenzii.

Aceste dispozitii se aplica si in urmatoarele situatii:

 • in cazul in care plata s-a efectuat in alt buget decat cel al carui venit este creanta fiscala platita, cu conditia ca plata sa nu fi stins creantele datorate bugetului in care s-a incasat suma platita eronat, cu exceptia cazului in care in evidenta fiscala debitorul inregistreaza sume platite in plus cel putin la nivelul platii eronate;
 • in cazul in care documentele de plata sunt intocmite de tertii popriti.
 • Prelungirea masurii de rambursare cu control anticipat a TVA:

Ultima prorogare a fost realizata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.19/2021 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscal, fiind prorogat termenul pentru care se aplica masura privind solicitarea la rambursare prin deconturile cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, depuse in cadrul termenului legal de depunere, cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale, pana la data de 31 ianuarie 2022.

 • Reglementari speciale privind rambursarea de TVA:

Taxa pe valoarea adaugata, solicitata la rambursare prin deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, depuse in cadrul termenului legal de depunere, se ramburseaza de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale.

Exceptii:

 • contribuabilul/platitorul are inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;
 • organul fiscal central, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite;
 • pentru contribuabilul/platitorul respectiv a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale.

Se considera ca persoanele impozabile prezinta un risc de rambursare necuvenita a TVA daca se regasesc in oricare dintre urmatoarele situatii:

 1. a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte institutii, care vizeaza aspecte de natura fiscala si se constata ca au incidenta in acordarea unei rambursari necuvenite de TVA;
 2. b) in cadrul actiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot intruni elementele constitutive ale unor infractiuni cu implicatii de natura fiscala;
 3. c) cu ocazia inspectiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferente mai mari de 10% din suma rambursata, dar nu mai putin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a facut obiectul inspectiei fiscale ulterioare;
 4. d) s-au constatat neconcordante semnificative, verificate si confirmate de organul fiscal, intre informatiile inscrise in declaratiile informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA depuse de persoana impozabila si cele depuse de partenerii de afaceri si/sau neconcordante semnificative intre datele primite prin sistemul VIES si cele declarate de catre persoana impozabila prin declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare.

In situatia in care se constata indicii privind nerespectarea legislatiei fiscale ori stabilirea incorecta a obligatiilor fiscale, prin operatiuni care s-au desfasurat in afara perioadei controlate, inspectia fiscala se extinde corespunzator, cu respectarea termenului de prescriptie.

Dispozitiile de mai sus se aplica incepand cu data de 1 februarie 2022.

Conform OG 11/2021, deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se solutioneaza potrivit normelor legale in vigoare la momentul depunerii acestora.

 • Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale care reprezinta ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum si fonduri europene sau fonduri publice nationale aferente fondurilor europene.
 • Introducerea unui nou capitol in Codul de procedura fiscala – Esalonare la plata, in forma simplificata, pentru obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central.
 • In situatia in care au fost instituite masuri asiguratorii si au fost sesizate organele de urmarire penala potrivit legii, masurile asiguratorii raman valabile 3 luni de la data sesizarii penale. La implinirea acestui termen sau dupa instituirea masurilor asiguratorii de catre organele de urmarire penala, dar nu mai tarziu de 3 luni, masurile asiguratorii instituite de organul fiscal se ridica.
 • In ceea ce priveste suspendarea executarii silite, scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie se executa dupa 30 de zile de la data la care actiunea in contencios administrativ este respinsa definitiv, fara a se depasi termenul de valabilitate al scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie.
 • Referitor la darea in plata, ca masura de stingere a obligatiilor fiscale, cererea debitorului privind stingerea creantelor fiscale, se analizeaza de catre o comisie constituita la nivelul organului fiscal competent. Componenta comisiei se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F sau, dupa caz, prin hotarare a autoritatii deliberative. In aceleasi conditii se stabileste si documentatia care insoteste cererea.
 • Anularea unor obligatii fiscale accesorii;

In completarea facilitatilor fiscale adoptate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2021 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscal, se propune:

 • anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020, in cazul contribuabililor care au fost supusi inspectiei fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale incepute si pentru care s-a comunicat decizia de impunere in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare si data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2021 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscal.

Acordarea facilitatii se realizeaza cu respectarea conditiei de plata integrala a obligatiei bugetare principale stabilite prin decizia de impunere, pana la un anumit termen, si cu depunerea cererii de anulare pana cel tarziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv. In situatia in care obligatia bugetara principala stabilita prin decizia de impunere a fost achitata pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, contribuabilul are dreptul de a beneficia de facilitatea fiscala daca depune cererea pana la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

 • anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020, in cazul contribuabililor care au fost supusi verificarii documentare dupa data intrarii in vigoare a OUG nr. 69/2020.

Acordarea facilitatii se realizeaza cu respectarea conditiei de plata integrala a obligatiei bugetare principale stabilite prin decizia de impunere pana la anumite termene  si cu depunerea cererii de anulare pana cel tarziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere daca termenul de 90 de zile se implineste dupa 31 ianuarie 2022.

Baza legala:

 • OG 11/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala si reglementarea unor masuri fiscale;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.