Atestarea si utilizarea ghizilor de turism

In Monitorul Oficial (Partea I) nr. 734 din data de 9 august 2023 s-a publicat Ordinul MEAT nr. 180 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism.

Mentionam ca normele metodologice aprobate se aplica persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitate de turism in Romania.

Conform documentului, categoriile de ghizi utilizate in activitatea de turism din Romania sunt:

 1. ghid de turism local, care asigura asistenta turistica pe teritoriul Romaniei turistilor romani;

 2. ghid de turism national, care asigura asistenta turistica pe teritoriul Romaniei turistilor straini si in strainatate turistilor romani;

 3. ghid de turism specializat pentru anumite tipuri de activitati turistice:

 • ghid de animatie;

 • ghid de turism montan, drumetie montana;

 • ghid de turism pentru habitat natural;

 • ghid de turism ecvestru;

 • ghid de turism pentru pesteri amenajate;

 • alte specializari in functie de dezvoltarea activitatii de turism, doar pentru specializarile ce au elaborate si in vigoare standarde ocupationale.

 

Conditiile si criteriile privind formarea profesionala a ghizilor de turism sunt stabilite prin standardele ocupationale.

Formarea profesionala a ghizilor de turism se face prin programe de formare de tip calificare/specializare/perfectionare organizate de furnizori de formare profesionala autorizati sau prin evaluarea si certificarea competentelor profesionale, precum si in cadrul sistemului national de invatamant.

Organizarea programelor de formare profesionala in sistemul formarii profesionale a adultilor, precum si evaluarea si certificarea formarii profesionale se fac in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

In vederea autorizarii de catre autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul formarii profesionale, furnizorii de formare profesionala vor solicita avizul autoritatii publice centrale responsabile in domeniul turismului, care va fi emis cu consultarea Comitetului sectorial turism, hoteluri, restaurante.

 

Standardele ocupationale pentru ghizii de turism vor fi avizate de autoritatea publica centrala cu atributii de reglementare in domeniul turismului.

 Persoanele care detin documente care atesta pregatirea profesionala pentru una sau mai multe dintre categoriile de ghizi definite mai sus pot solicita atestat si ecuson aferent categoriei de ghid de turism pentru care au pregatirea profesionala.

 

Specializarea ghizilor:

Specializarea profesionala pentru categoria de ghid de turism national sau ghid de turism specializat se realizeaza numai pentru persoanele care detin certificat de calificare de ghid de turism sau certificat de competente profesionale pentru ghid de turism.

Persoanele care detin documente care atesta specializarea pentru categoria ghid de turism national sau ghid de turism specializat pot solicita autoritatii publice centrale responsabile in domeniul turismului atestatul si ecusonul de ghid de turism national, respectiv de ghid de turism specializat.

 

Atestarea ghizilor de turism:

Profesia de ghid de turism poate fi exercitata de persoane fizice detinatoare de atestat si ecuson de ghid de turism, emise conform prezentelor norme metodologice.

Conform normelor metodologice recent aprobate, atestatul si ecusonul de ghid de turism reprezinta documentul eliberat de autoritatea publica centrala responsabila in domeniul turismului prin care se confirma capacitatea profesionala a persoanelor fizice calificate in profesia de ghid de turism de a exercita activitatea in una dintre categoriile de ghizi de turism definite in prezentele norme metodologice.

 

Criteriile minime pentru obtinerea atestatului si ecusonului de ghid de turism sunt prezentate mai jos:

CRITERII MINIME pentru obtinerea atestatului si ecusonului de ghid de turism

 

Criterii

Categoria de ghizi de turism

local

national

specializat

Candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 

1. cetatenie:

 

– cetatean al Romaniei

x

x

x

– cetatean al UE/SEE/Confederatiei Elvetiene

x

x

x

2. varsta:

 

– minimum 18 ani

x

x

x

3. studii:

 

– minimum absolvent de invatamant obligatoriu

x

x

x

– minimum absolvent de invatamant liceal fara bacalaureat

x

x

4. pregatire profesionala:

 

– sa cunoasca cel putin:

— limba straina

— limba romana (cetatenii straini)

x

x

x

x

x

– absolvent al unui program de formare de tip calificare profesionala pentru ocupatia de ghid de turism, organizat de furnizori de formare profesionala autorizati sau organizat in sistemul national de invatamant, conform legislatiei din Romania sau din statele de provenienta (recunoscut si echivalat de autoritatea publica centrala cu atributii de recunoastere si echivalare a calificarilor dobandite in strainatate) sau sa detina certificate de competente profesionale pentru ocupatia de ghid de turism (cu toate competentele din standardul ocupational in vigoare), eliberat de un centru de evaluare autorizat

x

x

x

– sa fie absolvent al unui program de formare de tip specializare/perfectionare organizat de furnizori de formare profesionala autorizati conform legislatiei din Romania

x

x

5. sa nu fi suferit condamnari penale

x

x

x

6. sa fie apt fizic si psihic din punct de vedere medical pentru ocupatia de ghid de turism (se va mentiona categoria de ghid de turism.), fapt dovedit cu document medical emis conform legislatiei din Romania

x

x

x

 

Pentru obtinerea atestatului si ecusonului de ghid de turism, solicitantul, cetatean roman, va prezenta urmatoarele documente:

 1. in cazul categoriei de ghid de turism local:

 1. cerere-tip – conform modelului prezentat in anexa nr. 2;

 2. copie act de identitate;

 3. copie certificat de calificare obtinut in urma absolvirii unui program de formare profesionala de tip calificare (in conformitate cu reglementarile legale in vigoare) sau copie certificat de competente profesionale pentru ocupatia ghid de turism, eliberat de un centru de evaluare si certificare competente profesionale autorizat, cu conditia ca acesta sa aiba toate competentele din standardul ocupational in vigoare;

 4. certificat de cazier judiciar valabil, eliberat de autoritatile competente;

 5. document care atesta absolvirea invatamantului minim obligatoriu;

 6. document medical emis conform legislatiei din Romania din care sa rezulte ca titularul este apt din punct de vedere medical (fizic si psihic) pentru desfasurarea activitatii de ghid de turism;

 7. 2 fotografii tip legitimatie/atestat (2,5 cm x 3,5 cm);

  1. in cazul categoriei de ghid de turism national, documentatia va cuprinde, suplimentar:

 8. document care atesta absolvirea invatamantului liceal fara diploma de bacalaureat;

 9. copie atestat/certificat/diploma privind cunoasterea unei limbi straine;

 10. copia certificatului de absolvire a programului de formare profesionala de tip specializare, organizat de furnizori de formare profesionala autorizati conform legislatiei din Romania;

  1. in cazul categoriei de ghid de turism specializat, documentatia va cuprinde, suplimentar:

 11. document care atesta absolvirea invatamantului liceal fara diploma de bacalaureat;

 12. copie atestat/certificat/diploma privind cunoasterea unei limbi straine;

 13. copia certificatului de absolvire a programului de formare profesionala de tip specializare/perfectionare, organizat de furnizori de formare profesionala autorizati conform legislatiei din Romania.

 

 

Pentru prestarea temporara sau ocazionala, conform Directivei CE 36/2005, in cazul ghizilor de turism, cetateni ai statelor membre UE/SEE/Confederatiei Elvetiene care insotesc grupurile de turisti pe teritoriul Romaniei fara a presta servicii de ghid de turism in cadrul obiectivelor turistice, este obligatorie notificarea pentru prestarea in regim temporar sau ocazional (cu minimum 60 de zile inainte de prestarea activitatii), conform declaratiei din anexa nr.4.

Aceasta declaratie se reinnoieste o data pe an in cazul in care prestatorul intentioneaza sa furnizeze servicii temporar sau ocazional in Romania in decursul anului respectiv.

Prestatorul poate prezenta aceasta declaratie, insotita de actele doveditoare, prin orice mijloace (prin punctul de contact unic electronic sau prin transmiterea la registratura institutiei), iar procedura se finalizeaza cu eliberarea unei autorizatii temporare cu valabilitate pana la finalul anului si actualizarea bazei de date electronice a institutiei. Documentele necesare sunt:

 1. declaratie prealabila, in forma scrisa, pe propria raspundere, care cuprinde informatii despre solicitant, despre activitatea pe care intentioneaza sa o desfasoare cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul Romaniei, perioada in care doreste sa presteze servicii de ghid de turism in Romania etc.;

 2. copia documentului de identitate;

 3. o dovada prin care autoritatile competente ale statului membru de stabilire atesta ca la data eliberarii acestui document posesorul este stabilit legal pe teritoriul sau in vederea exercitarii activitatilor de ghid de turism si nu i-a fost interzisa exercitarea acestora nici chiar cu titlu temporar;

 4. dovada calificarii profesionale: diplomele, certificatele sau alte titluri care atesta calificarea de ghid de turism, respectiv specializarea.

 

Conform Ordinului MEAT nr.180/2023, cetatenii UE/SEE/Confederatiei Elvetiene care se stabilesc in Romania si doresc sa practice ocupatia de ghid de turism au obligatia de a obtine atestatul si ecusonul de ghid de turism, conform documentatiei de recunoastere a calificarilor profesionale obtinute intr-un stat membru UE/SEE/in Confederatia Elvetiana, care cuprinde:

 1. certificat de competente profesionale pentru calificarea ghid de turism eliberat in Romania de un centru de evaluare si certificare de competente profesionale autorizat de autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul formarii profesionale a adultilor, cu conditia ca acesta sa aiba toate competentele din standardul ocupational in vigoare din Romania;

 2. atestat/certificat/diploma privind cunoasterea limbii romane cel putin nivel mediu;

 3. documentele prevazute la alin. (1), lit. a), b), d), f) si g);

 4. in cazul categoriei de ghid de turism national/specializat, documentatia va cuprinde suplimentar copia certificatului de absolvire a programului de formare profesionala de tip specializare/perfectionare.

 

Atestatele si ecusoanele de ghid de turism au o valabilitate de 5 ani. Acestea se actualizeaza inainte de expirarea termenului de 5 ani de la data emiterii, respectiv a ultimei actualizari. In caz contrar, documentul isi pierde valabilitatea.

 

Utilizarea ghizilor de turism:

 

Profesia de ghid de turism poate fi exercitata fie ca activitate de baza, fie ca activitate complementara, numai de catre ghizii de turism detinatori de atestat si ecuson de ghid de turism.

Operatorii economici, organizatiile neguvernamentale cu activitate de turism si autoritatile publice locale pot utiliza ghizi de turism numai in baza unei forme legale de colaborare sau munca, dupa caz.

Atestatul si ecusonul de ghid de turism se elibereaza de autoritatea publica centrala responsabila in domeniul turismului si sunt realizate conform modelului prezentat in anexa nr. 3 din ordin.

 

Aspecte importante:

 

 • Ghidul de turism are obligatia ca in timpul desfasurarii activitatii sa detina asupra sa atestatul si ecusonul de ghid de turism valabile, pe care sa le prezinte la cererea persoanelor imputernicite sa ii controleze activitatea.

 • Ghizii de turism straini care presteaza temporar/ocazional pe teritoriul Romaniei nu au dreptul sa efectueze servicii de ghid de turism in cadrul obiectivelor turistice si au obligatia sa contracteze ghizi de turism atestati de autoritatea publica centrala responsabila in domeniul turismului.

 • Atributiile si obligatiile concrete ale ghidului de turism se stabilesc de operatorul economic din turism, organizator al programelor turistice, si difera in functie de categoria de ghid de turism si de specificul fiecarei actiuni.

 • Atestatele si ecusoanele de ghid de turism eliberate in baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 637/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pierd valabilitatea in termen de 5 ani de la data emiterii acestora.

 • Procedurile de atestare a ghizilor de turism si cea de notificare cu privire la prestarea in mod temporar si ocazional pot fi indeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic.

 • In situatia in care exista suspiciuni ca urmare a verificarii diplomelor, certificatelor de competenta si a altor titluri de calificare acordate cetatenilor statelor membre, autoritatea publica centrala responsabila in domeniul turismului poate cere autoritatii competente din statul membru respectiv confirmarea autenticitatii acestor documente. In cazul unor indoieli justificate, autoritatile competente romane pot solicita autoritatilor competente ale unui stat membru o confirmare a faptului ca solicitantul nu este suspendat sau nu are interdictie de exercitare a profesiei ca urmare a unei erori profesionale grave sau a unei condamnari pentru infractiuni legate de exercitarea activitatilor sale profesionale.

 • Schimbul de informatii cu autoritatile competente din diferite state membre se efectueaza prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI).

 

Baza legala:

 • Ordinul MEAT nr.180/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism

 • https://economie.gov.ro/