Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electricedin surse regenerabile (1)

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.408 din data de 12 mai 2023 s-a publicat Ordinul MADR nr. 70 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare.

Potrivit actului normativ, schema de ajutor de stat, bazata pe o procedura de ofertare concurentiala, vizeaza sprijinirea investitiilor in producerea energiei electrice din surse regenerabile eoliene si solare pentru autoconsum realizate de intreprinderile din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare, in scopul cresterii ponderii surselor regenerabile de energie in mixul total de energie si reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera.

Precizam ca procedura de ofertare concurentiala se refera la un proces de ofertare nediscriminatoriu care prevede participarea unui numar suficient de intreprinderi si in care ajutorul se acorda fie pe baza ofertei initiale prezentate de ofertant, fie pe baza unui pret de echilibru.

Conform documentului recent aprobat, schema de ajutor contribuie la implementarea Programului-cheie 1: SRE si stocarea energiei – Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice si sisteme de incalzire-racire bazate pe surse regenerabile de energie si pentru realizarea de capacitati de stocare a energiei electrice, conform prevederilor OUG nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului institutional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru modernizare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, precum si a celor specifice din reglementarile Uniunii Europene si nationale, ale strategiilor si documentelor de politici publice nationale si europene.

Subliniem ca prin schema de ajutor de stat este vizata sprijinirea investitiilor in productia si/sau stocarea de energie electrica din surse regenerabile, respectiv: solara si eoliana, pentru sectorul agricol si industria alimentara.

Valoarea ajutorului de stat solicitat nu poate depasi 20.000.000 euro pe intreprindere si pe proiect de investitii.

 

Obiectivul schemei:

 

Sprijinul financiar in cadrul prezentei scheme este acordat pentru investitii destinate productiei de energie electrica din sursele regenerabile de energie mentionate mai sus, cu sau fara instalatii de stocare, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de Romania in cadrul Planului national integrat in domeniul energiei si schimbarilor climatice 2021-2030 (PNIESC), a celor din cadrul Pactului verde european, precum si a angajamentelor Uniunii de a pune in aplicare Acordul de la Paris si obiectivele de dezvoltare durabila ale Organizatiei Natiunilor Unite (ONU).

 

Astfel, implementarea prezentei scheme va contribui la realizarea urmatoarelor obiective:

 • reducerea emisiilor de carbon in atmosfera generate de sectorul energetic prin inlocuirea unei parti din cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an – carbune, gaz natural;
 • o economie mai eficienta din punctul de vedere al utilizarii surselor, mai ecologica si mai competitiva, conducand la dezvoltarea durabila, care se bazeaza, printre altele, pe un nivel inalt de protectie si pe imbunatatirea calitatii mediului;
 • atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse regenerabile prevazute in Directiva (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile;
 • implementarea programelor-cheie stabilite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului institutional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru modernizare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare;
 • atingerea obiectivelor din Planul national integrat in domeniul energiei si schimbarilor climatice 2021-2030, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie;
 • cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de crestere sustenabila a Europei si combaterea schimbarilor climatice in concordanta cu angajamentele Uniunii de a pune in aplicare Acordul de la Paris si obiectivele de dezvoltare durabila ale ONU;
 • cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice din sursele regenerabile de energie mentionate la art. 2 alin. (2);
 • atingerea obiectivului privind neutralitatea climatica, prevazut in Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralitatii climatice si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 si (UE) 2018/1.999 („Legea europeana a climei”), referitor la asigurarea, pana cel tarziu in 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii intre emisiile si absorbtiile de gaze cu efect de sera care sunt reglementate in dreptul Uniunii, astfel incat sa se ajunga la zero emisii nete pana la acea data;
 • decongestionarea Sistemului energetic national prin utilizarea de noi capacitati de productie a energiei electrice, prin cresterea gradului de independenta energetica a intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare;
 • punerea in aplicare a initiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia anuala pentru 2021 privind cresterea durabila, care are ca obiectiv dezvoltarea si utilizarea surselor regenerabile de energie EUR-Lex – 52020DC0575 – EN – EUR-Lex (europa.eu).

 

 

Schema de ajutor de stat bazata pe o procedura de ofertare concurentiala se adreseaza intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare si care au depus la administratorul prezentei scheme de ajutor de stat (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale/Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale) oferta pentru acordarea unui ajutor de stat pentru realizarea, pe teritoriul Romaniei, a unei investitii in productie si/sau stocare de energie din una dintre sursele prevazute la art. 2 alin. (2), inaintea demararii lucrarilor, conform cerintelor din Ghidul solicitantului.

Este important de precizat faptul ca la momentul contractarii, intreprinderile din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare trebuie sa aiba inscrisa si autorizata, in statutul societatii/actul de infiintare, ca activitate principala sau secundara, activitatea privind producerea de energie electrica aferenta diviziunii 35: „Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat”, clasa CAEN 3511 – Productia de energie electrica.

Aceasta schema de ajutor se aplica numai instalatiilor noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu finantarea capacitatilor de stocare a energiei pentru instalatiile cu capacitatea de productie de energie mai mare de 1 MW. Valoarea ajutorului este independenta de productie.

Ajutoarele pentru investitii destinate proiectelor de stocare sunt acordate in temeiul prezentei scheme, proiectelor combinate de energie din surse regenerabile si de stocare (in spatele contorului), in cazul in care ambele elemente sunt componente ale unei singure investitii sau in cazul in care dispozitivul de stocare este conectat la o instalatie existenta de producere a energiei din surse regenerabile. Componenta de stocare absoarbe anual cel putin 75% din energia sa, din instalatia de productie de energie din surse regenerabile conectata direct. Se considera ca toate componentele de investitii (producere si stocare) constituie un singur proiect integrat in scopul verificarii respectarii pragului stabilit la art. 17 alin. (1).

 

Mai exact, prezenta schema bazata pe o procedura de ofertare concurentiala se aplica pentru proiectele care vizeaza:

 1. realizarea capacitatilor noi de producere de energie electrica din surse solare (sub 1 MW inclusiv si peste 1 MW);
 2. realizarea capacitatilor noi de producere de energie electrica din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv si peste 1 MW).

 

Beneficiarii:

Proiectele pentru construirea pe teritoriul Romaniei de noi capacitati de productie a energiei din sursele regenerabile de energie mentionate la art. 2 alin. (2), selectate drept castigatoare in baza unei proceduri de ofertare concurentiala, pot avea ca beneficiari:

 1. intreprinderile din sectorul agricol (microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si intreprinderi mari), legal constituite si inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC);
 2. intreprinderile din sectorul industriei alimentare (microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si intreprinderi mari);
 3. organizatii/federatii de organizatii din domeniul imbunatatirilor funciare (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Prin urmare, potentialii beneficiari ai prezentei scheme de ajutor de stat prevazuti la lit. a) si b) din sectoarele agricultura si industrie alimentara trebuie sa aiba inscrise si autorizate in statutul societatilor ca activitati principale sau activitati secundare activitati desfasurate in sectoarele mentionate definite de urmatoarele coduri CAEN:

 1. cod CAEN 01 – Agricultura, vanatoare si servicii anexe;
 2. cod CAEN 10 – Industria alimentara;
 3. cod CAEN 11 – Fabricarea bauturilor.

 

Autoconsumul se refera la energia produsa, livrata si utilizata local de catre beneficiar si care reprezinta minimum 70% din productia pe un an a centralei regenerabile finantate.

 

Potentialii beneficiari pot depune proiecte numai individual.

 

Oferta in cadrul procedurii de ofertare concurentiala contine cel putin urmatoarele informatii:

a) denumirea ofertantului si dimensiunea intreprinderii;

b) descrierea proiectului, inclusiv data inceperii si a finalizarii acestuia;

c) obiectivele proiectului si rezultatele asteptate;

d) localizarea proiectului;

e) bugetul proiectului;

f) lista costurilor proiectului (eligibile si neeligibile);

g) valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect, inclusiv grant euro/MW, valoare ce va reprezenta un criteriu de selectie in cadrul procedurii de ofertare concurentiala;

h) analiza cost-beneficiu.

 

Conditii generale de eligibilitate a beneficiarilor:

 

La momentul depunerii ofertei, beneficiarii schemei trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili, in functie de actiunile finantabile prevazute la art. 8;
 2. sunt legal constituiti si inregistrati la ONRC din Romania sau, dupa caz, sunt constituiti in conformitate cu prevederile Legii nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. nu sunt in incapacitate de plata/in stare de insolventa conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
 4. nu sunt in stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor in stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
 5. si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat;
 6. nu sunt declarati intr-o situatie grava de incalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice;
 7. solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu are inscrieri de natura economico-financiara in cazierul judiciar;
 8. nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurentei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instantei, prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna;
 9. demonstreaza capacitate tehnica si financiara pentru sustinerea activitatilor proiectului;
 10. nu se incadreaza in categoria intreprinderilor aflate in dificultate, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 18 din Regulament, cu exceptia situatiei prevazute la art. 1 alin. (4) lit. c) teza finala din Regulament.

 

Beneficiarul indeplineste si alte conditii specificate in Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor in materie de ajutor de stat.

 

La momentul depunerii ofertei, proiectele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

 1. proiectul este implementat pe teritoriul Romaniei;
 2. proiectul trebuie sa vizeze realizarea capacitatilor noi de producere si/sau stocare a energiei electrice din surse eoliene sau solare;
 3. pentru prima licitatie ce se intentioneaza a fi desfasurata in 2023, valoarea ajutorului de stat acordat in cadrul schemei pe MW instalat este de maximum, dar nu mai mult de 100% din costurile eligibile:

(i)pentru energie eoliana:

– 1.400.000 euro/MW – pentru capacitati instalate mai mici de 1 MW inclusiv;

– 700.000 euro/MW – pentru capacitati instalate mai mari de 1 MW.

(ii)pentru energie solara:

– 1.000.000 euro/MW – pentru capacitati instalate mai mici de 1 MW inclusiv;

– 500.000 euro/MW – pentru capacitati instalate mai mari de 1 MW.

Proiectul indeplineste, pe langa conditiile de eligibilitate mentionate mai sus, si conditiile specificate in Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor in materie de ajutor de stat.

Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a inlocui capacitati mai vechi de producere de energie electrica din sursele regenerabile mentionate in actul normativ si nici proiectele care nu au prevazut un autoconsum de minimum 70% din energia electrica produsa prin capacitatea nou-instalata.

Este important de precizat faptul ca nu sunt eligibile proiectele mixte care propun investitii in capacitati de productie de energie din surse eoliene si surse solare.

Perioada de implementare a proiectelor se incadreaza in perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv intre data la care solicitantul depune oferta pentru finantare la administratorul prezentei scheme si data de finalizare a investitiei prevazuta in procedura de ofertare concurentiala, cu respectarea principiului „demararea lucrarilor”.

Proiectul nu a mai beneficiat de finantare din fonduri publice, cu exceptia studiilor preliminare – studiul de prefezabilitate, analiza geotopografica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie si conditionat de faptul ca acestea sa nu fie solicitate pentru finantare in temeiul prezentei scheme de ajutor.

 

Baza legala:

 • Ordinul MADR 70/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare
 • https://www.madr.ro/