Autorizarea persoanelor fizice care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale

In Monitorul Oficial (Partea I) nr. 409 din data de 12 mai 2023 s-a publicat Ordinul A.N.R.D.E. nr. 65 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale

Regulamentul stabileste conditiile, termenele si procedurile de autorizare, de suspendare si de retragere a calitatii de instalator autorizat in sectorul gazelor naturale pentru persoanele fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare a conductelor de alimentare din amonte aferente productiei, instalatiilor tehnologice de suprafata aferente inmagazinarii, obiectivelor/sistemelor aferente transportului si/sau distributiei de gaze naturale, instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare de biogaz/biometan, instalatiilor de gaze naturale lichefiate (GNL), instalatiilor de producere a hidrogenului, precum si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

Regulamentul mentionat nu include activitatile de verificare a proiectelor tehnice, respectiv de expertiza tehnica a proiectelor tehnice in sectorul gazelor naturale.

Calitatea de instalator autorizat in sectorul gazelor naturale se dobandeste prin examen, conform dispozitiilor Procedurii de organizare si desfasurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul regulament, sau pe baza de dosar in cazul in care experienta profesionala este de minimum 15 ani intr-o disciplina din domeniul gazelor naturale, instalatii, constructii civile si industriale sau conexa acesteia.

Precizam ca examenul se organizeaza de catre ANRE in conformitate cu Procedura de organizare si desfasurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale, prevazuta in anexa.

Conditiile cumulative de studii si de vechime minima de practica in domeniul gazelor naturale pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul pentru participarea la examen sunt prevazute in tabelul nr. 4 din Ordinul A.N.R.D.E. nr.65/2023.

Pentru dobandirea calitatii de instalator autorizat, solicitantii transmit urmatoarele documente:

 1. cerere completata in format electronic pe portalul ANRE sau in platforma PCUe;
 2. actul de identitate;
 3. actul de studii sau atestatul de recunoastere/echivalare a acestuia in Romania;
 4. foaia matricola – numai pentru profilul conex activitatilor tehnice in domeniul gazelor naturale;
 5. adeverinta eliberata de un operator economic autorizat ANRE care sa certifice perioada minima de practica in domeniul gazelor naturale pentru tipul de autorizatie solicitat, doar pentru cazurile in care este necesara o vechime in desfasurarea activitatii sub coordonarea unui instalator autorizat;
 6. dovada achitarii tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al presedintelui ANRE;
 7. declaratia de consimtamant privind colectarea si prelucrarea datelor personale, completata in format electronic pe portalul ANRE sau in platforma PCUe.

 

Informatiile prevazute anterior se trimit intr-una dintre urmatoarele forme:

 • prin incarcare pe portalul ANRE;
 • prin incarcare in platforma PCUe.

 

In situatia in care solicitantul intentioneaza sa sustina examenul pentru mai multe tipuri de autorizare sau a depus anterior documente in vederea autorizarii, acesta face mentiunile corespunzatoare in cerere si prezinta documentele prevazute la lit. b)-d) intr-un singur exemplar sau, dupa caz, declara pe propria raspundere ca documentele depuse anterior sunt valabile.

Pentru persoanele fizice straine, documentele prevazute la lit. b)-e) sunt prezentate in traducere autorizata in limba romana.

ANRE, prin directia de specialitate, poate analiza si accepta si alte calificari profesionale echivalente, avand denumiri diferite de cele ale calificarilor profesionale prevazute in acest Regulament, luand in considerare in acest sens documente emise de unitatile de invatamant, precum foi matricole, adeverinte, cu indeplinirea conditiei de vechime minima de practica in domeniul gazelor naturale de minimum 4 ani in domeniul pentru care se solicita autorizarea.

Mentionam faptul ca analizarea documentelor prevazute mai sus, publicarea pe portalul ANRE a rezultatelor procesului de analiza si programarea la examen se realizeaza de catre directia de specialitate din cadrul ANRE.

Programarea solicitantilor se publica cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea examenului si contine elemente detaliate cu privire la data, ora si adresa locului de examinare.

Astfel, solicitantii care indeplinesc conditiile de participare se pot prezenta la examen conform programarii afisate pe pagina de internet a ANRE.

Solicitantii au posibilitatea sa solicite retragerea cererii de autorizare, inclusiv a tarifului de autorizare, inainte de analiza documentelor anexate cererii de autorizare.

Cererile de autorizare se analizeaza doar dupa confirmarea de catre ANRE a obligatiilor de plata, rezultatul analizei cererii fiind publicat pe portalul ANRE.

Candidatul declarat admis in urma examenului dobandeste calitatea de instalator autorizat.

 Evidenta instalatorilor autorizati, pe tipuri de autorizare, se consemneaza in registrul electronic de evidenta a autorizatiilor, gestionat de catre ANRE. Aceste informatii sunt publice si pot fi consultate pe portalul ANRE.

Calitatea de instalator autorizat se dovedeste prin verificarea acesteia pe portalul ANRE si prin autorizatie emisa de ANRE, insotita de un act de identitate, numai in conditiile valabilitatii acestora.

Potrivit regulamentului, calitatea de instalator autorizat este definitiva si este valabila numai cu conditia vizarii periodice a autorizatiei de instalator obtinute. In cazul in care autorizatia de instalator nu este vizata pana la implinirea termenului de vizare, titularul nu are dreptul sa desfasoare activitati in domeniul gazelor naturale pana la vizarea autorizatiei de instalator detinute.

Termenul de vizare este data la care se implinesc 5 ani de la data emiterii autorizatiei sau, dupa caz, de la data ultimei vizari conform Regulamentului.

In vederea vizarii autorizatiei de instalator autorizat, in scopul continuarii activitatii, instalatorul autorizat depune la ANRE, cu minimum 30 de zile inainte de implinirea celor 5 ani de la emiterea autorizatiei sau de la ultima vizare, o cerere completata in format electronic pe portalul ANRE sau in platforma PCUe, precum si urmatoarele documente:

 1. actul de identitate;
 2. dovada absolvirii, in ultimele 12 luni, a unui curs de pregatire teoretica;
 3. dovada achitarii tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al presedintelui ANRE.

Documentele se trimit intr-una dintre urmatoarele forme:

 1. prin incarcare pe portalul ANRE;
 2. prin incarcare in platforma PCUe.

In cazul in care autorizatia nu a fost vizata la implinirea celor 5 ani de la emitere sau de la ultima vizare, continuarea activitatii se poate face doar dupa transmiterea documentelor prevazute mai sus si inregistrarea in registrul electronic de evidenta a autorizatiilor, gestionat de catre ANRE.

Obligatiile instalatorilor autorizati in domeniul gazelor naturale:

Pentru pregatirea corespunzatoare a persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare si/sau executie si/sau exploatare in domeniul gazelor naturale, acestea au obligatia de a urma cursuri de pregatire teoretica organizate de furnizori de formare profesionala sau de catre institutii de invatamant superior.

Conform actualelor dispozitii, instalatorul autorizat are obligatia de a respecta urmatoarele cerinte:

 1. sa cunoasca si sa respecte prevederile reglementarilor emise de ANRE aplicabile activitatii sale;
 2. sa desfasoare activitatea/activitatile pentru care este autorizat de catre ANRE, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 3. sa isi desfasoare activitatea exclusiv pe baze contractuale, cu respectarea principiilor transparentei si egalitatii de tratament al clientilor, evitand orice discriminare;
 4. sa semneze documentatiile si/sau documentele pentru lucrarile pe care le proiecteaza si/sau le executa si/sau le exploateaza si/sau le coordoneaza direct, in limita competentelor detinute;
 5. sa prezinte ANRE, la solicitarea acesteia, orice date si informatii privind desfasurarea propriei activitati;
 6. sa permita efectuarea de verificari, inspectii si/sau controale dispuse de ANRE;
 7. sa aplice masurile dispuse prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul energiei.

 

Activitatea de instalator autorizat poate fi exercitata la unul sau mai multi operatori economici, conform prevederilor Codului muncii, sub una dintre urmatoarele forme:

 • ca angajat cu contract individual de munca la un operator economic, titular al unei licente de operare;
 • ca angajat cu contract individual de munca sau ca administrator al operatorului economic autorizat conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE;
 • ca persoana fizica ce detine calitatea de persoana fizica autorizata – PFA si care este autorizata de ANRE conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE.

Programe de pregatire teoretica:

In vederea vizarii autorizatiei, in scopul prelungirii dreptului de practica, solicitantul trebuie sa urmeze, in ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii sau datei la care solicita vizarea acesteia, un curs de pregatire teoretica, cu o durata de minimum 20 de ore.

Promovarea cursurilor se dovedeste prin certificatele de absolvire eliberate in acest sens.

Cursurile de pregatire au drept scop actualizarea pregatirii profesionale teoretice a specialistilor instalatori autorizati, in contextul implementarii si alinierii legislatiei nationale la cea europeana, aprofundarea si sintetizarea cunostintelor generale in domeniul gazelor naturale detinute de catre acestia, precum si implementarea unui proces de pregatire continua.

Cursurile de pregatire teoretica se organizeaza de catre institutii de invatamant superior, prin facultatile din domeniul gazelor naturale/instalatii sau de furnizori de formare profesionala autorizati conform legislatiei in domeniu.

 

Predarea cursurilor de pregatire teoretica se asigura de catre:

 1. cadre didactice universitare din cadrul catedrelor de specialitate ale institutiilor de invatamant superior;
 2. alte cadre didactice universitare, autorizate ca instalatori in domeniul gazelor naturale, cu o vechime in specialitate de minimum 3 ani;
 3. specialisti, persoane cu studii superioare care detin calitatea de instalatori autorizati, cu o vechime in specialitate de minimum 5 ani.

Cursurile de pregatire teoretica cuprind cel putin urmatoarele module:

 1. teorie, cuprinzand, in principal, prezentarea legislatiei specifice si a reglementarilor tehnice aplicabile in vigoare;
 2. studii de caz.

Raspunderi si sanctiuni:

Incalcarea de catre persoanele fizice care doresc sa detina sau detin calitatea de instalator autorizat in sectorul gazelor naturale a prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea juridica a acestora, in conditiile legii.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre agenti constatatori imputerniciti in acest scop de presedintele ANRE, potrivit prevederilor Legii.

Agentii constatatori ai ANRE, in functie de gravitatea faptei constatate, pot propune urmatoarele sanctiuni complementare:

 1. suspendarea calitatii de instalator autorizat pe o perioada de maximum 6 luni;
 2. retragerea calitatii de instalator autorizat, cu drept de prezentare la o noua examinare dupa o perioada de 3 ani;
 3. retragerea calitatii de instalator autorizat, fara drept de prezentare la o noua examinare.

 

Suspendarea sau retragerea calitatii de instalator autorizat se face prin decizie a presedintelui ANRE, avand la baza urmatoarele documente:

 1. procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul energiei;
 2. raportul de constatare, intocmit de catre agentul constatator, prin care este fundamentata propunerea facuta;
 3. referatul intocmit de catre directia de specialitate in baza documentelor prevazute la lit. a) si b).

 

Pe durata suspendarii calitatii de instalator autorizat sau in cazul retragerii calitatii de instalator autorizat, persoana fizica nu mai are dreptul sa desfasoare activitatile pentru care a fost autorizata.

 

Baza legala:

Ordinul A.N.R.D.E. nr.65/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale