Programul de sustinere a productiei de usturoi – schema de ajutor

In Monitorul Oficial (Partea I) nr. 398 din data de 9 mai 2023, s-a publicat HG 393/2023 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de sustinere a productiei de usturoi”, precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteia, in anul 2023.

Actul normativ stabileste o schema transparenta de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, denumit in continuare Regulamentul de minimis in sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru sustinerea productiei de usturoi, pentru anul 2023.

 

Schema de ajutor de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei in anul 2023, pentru sustinerea productiei de usturoi – Allium sativum.

Potrivit HG 393/2023, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. ajutor de minimis – ajutor acordat unei intreprinderi, a carui valoare cumulata pe durata a trei exercitii financiare, exercitiul financiar in cauza si doua exercitii financiare precedente, nu depaseste echivalentul in lei al sumei de 20.000 de euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol;
 2. autoritati competente – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, denumite in continuare DAJ, si oficiile fitosanitare din cadrul Autoritatii Nationale Fitosanitare, denumite in continuare OFJ;
 3. intreprindere – orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis in sectorul agricol, desfasoara o activitate economica, indiferent de statutul sau juridic si de modul in care este finantata;

intreprindere unica – entitatea definita la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

 

Beneficiarii, criterii de eligibilitate si valoarea totala a ajutorului de minimis pentru sustinerea productiei de usturoi:

Schema de ajutor de minimis se acorda intreprinderilor/intreprinderilor unice care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole pentru sustinerea productiei de usturoi.

Dispozitiile prezentei scheme se aplica intreprinderilor/intreprinderilor unice definite la lit. c) si d), pentru culturile de usturoi, respectiv:

 1. producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, valabil pana la 31 decembrie 2023;
 2. producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. producatorilor agricoli persoane juridice.

 

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru productia de usturoi, beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

 1. sa solicite ajutorul de minimis prevazut de prezenta hotarare;
 2. sa utilizeze o suprafata cultivata cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcata la loc vizibil cu o placa-indicator pe care sa se gaseasca inscriptia „Program de sustinere a productiei de usturoi, anul 2023, beneficiar numarul ………………………., Directia pentru Agricultura Judeteana ……………………./a Municipiului Bucuresti”, cu dimensiunea minima recomandata de 50 cm/70 cm;
 3. sa obtina o productie de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafata prevazuta la lit. b);
 4. sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu usturoi in anul 2023;
 5. sa detina Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, conform modelului prevazut in anexa nr. 7, completat incepand cu data infiintarii culturii si avizat de OFJ;
 6. sa faca dovada productiei realizate potrivit prevederilor lit. c) prin documente justificative, in functie de forma de organizare.

 

Valorificarea productiei prevazute la lit. c) se face in perioada 1 iunie – 21 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Dovada obtinerii productiei de usturoi o constituie copia rapoartelor fiscale de inchidere zilnica/bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

 

Mentionam ca valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii.

Valoarea maxima in euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor este de 3.000 euro/ha si se plateste in lei la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2022, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 3 octombrie 2022.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 20.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de inscriere in programul prevazut la art. 5 alin. (1) lit. b) si in cele doua exercitii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

Plata se acorda proportional cu suprafata efectiv cultivata.

 

Potrivit HG 393/2023, sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc beneficiarilor intr-o singura transa in anul 2023 pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2023.

 Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarare sunt in suma de 29.700 mii lei, reprezentand echivalentul a 6.001,2 mii euro, si se asigura din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2023, la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.01 „Transferuri catre institutii publice”, directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, care asigura sumele necesare acordarii schemei de la capitolul 83.10 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 40 „Subventii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producatorilor agricoli”.

Modul de acordare a ajutorului de minimis:

Potrivit HG 393/2023, solicitantii completeaza si depun cererea de inscriere in program, insotita de urmatoarele documente:

 1. copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, daca cererea este depusa prin reprezentant legal/imputernicit;
 2. copie a atestatului de producator valabil pana la 31 decembrie 2023;
 3. imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, dupa caz;
 4. copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea;
 5. dovada cont activ la banca/trezorerie;
 6. adeverinta, in original, din Registrul agricol, conform inscrisurilor aferente anului 2023, care atesta suprafata de teren cultivata cu usturoi utilizata de solicitant in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza;
 7. declaratii pe propria raspundere, conform modelelor prevazute in anexa nr. 2.

 

Cererea de inscriere in program si documentele anterior se depun pana cel tarziu la data de 31 mai inclusiv a anului de cerere.

Cererea de inscriere in program, insotita de documentele mentionate, poate fi transmisa la Directia Agricola Judeteana (DAJ) si prin mijloace electronice si/sau posta/curierat.

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie sa fie semnate si datate, iar copiile trebuie sa fie certificate „conform cu originalul” de catre solicitant.

In situatia in care solicitantul utilizeaza suprafete de teren cultivate cu usturoi situate in judete/unitati administrativ-teritoriale diferite, acesta va formula si depune o singura cerere de inscriere in program la DAJ unde are suprafata cultivata cea mai mare.

DAJ verifica documentele depuse de solicitanti si completeaza in mod corespunzator Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a productiei de usturoi.

Directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti aproba sumele aferente reprezentand ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar in parte, si se asigura ca sumele totale care se acorda solicitantului se incadreaza in plafonul maxim.

 

DAJ intocmesc lista cuprinzand beneficiarii ajutoarelor de minimis si sumele acordate potrivit prezentei hotarari, precum si orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis in exercitiul financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

DAJ publica pe site-ul institutiei lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis si sumele acordate potrivit prezentei hotarari.

 

Aspecte importante!

Ajutorul de minimis acordat in temeiul prezentei hotarari este avut in vedere pentru a fi dedus din orice schema viitoare de ajutor de minimis.

Ajutorul de minimis prevazut de prezenta hotarare nu se acorda solicitantilor a caror suprafata este obtinuta prin divizarea unei suprafete cultivate cu usturoi, dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, indiferent de modalitatea de transfer al suprafetei, cu exceptia succesiunilor si a contractelor de vanzare inregistrate in registrul agricol.

Verificarile in teren, precum si evaluarea productiei de usturoi inainte de recoltare se realizeaza in baza unei proceduri interne elaborate de catre structura cu atributii in inspectii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

 

Baza legala:

 • HG 393/2023 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de sustinere a productiei de usturoi”, precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteia, in anul 2023;
 • https://www.madr.ro/