Ordonanță de urgență (OUG) nr.27 din 20 aprilie 2023pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum şi pentru instituirea unor derogări

Luând în considerare necesitatea identificării unor mecanisme administrative şi instrumente adecvate în scopul implementării măsurilor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

deoarece este necesară adoptarea unor măsuri care să coreleze angajamentele României privind decarbonizarea sectorului energetic, prin care se stabileşte data-limită pentru încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit şi huilă, calendarul retragerii din exploatare a capacităţii totale instalate pe bază de lignit şi huilă şi calendarul de închidere a carierelor de lignit şi a minelor de huilă, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările şi completările ulterioare, cu măsurile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

deoarece prin trecerea în proprietatea publică sau privată a statului a unor active funcţionale energetice şi industriale prin procedura de dare în plată prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se facilitează dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile şi de înaltă eficienţă, pentru cogenerare de energie electrică şi termică în vederea atingerii ţintei de decarbonizare, conform Jalonului nr. 133 din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României – componenta C6 Energie,

având în vedere că pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A. există riscul de intrare în faliment, ceea ce ar putea genera disfuncţionalităţi în asigurarea funcţionării Sistemului electroenergetic naţional în condiţii de siguranţă şi adecvanţă, fapt ce presupune adoptarea neîntârziată de măsuri preventive care să permită utilizarea în continuare a capacităţii energetice de la centrala termoelectrică Paroşeni,

luând în considerare că evaluarea aportului în numerar al statului şi a primei de emisiune în vederea majorării capitalului social al Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” – S.A. în condiţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2022, cu modificările ulterioare, se va efectua pe baza situaţiilor financiare aferente anului 2022 şi, în consecinţă, valorile vor fi determinate doar după aprobarea situaţiilor financiare de către Adunarea generală ordinară a acţionarilor, respectiv cel mai devreme în luna mai 2023,

deoarece societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat care au în derulare un plan de restructurare notificat şi autorizat prin decizie a Comisiei Europene şi care au beneficiat de ajutoare de stat pentru restructurare sub formă de granturi pentru finanţarea anumitor cheltuieli vor înregistra în contabilitate venituri din exploatare ca urmare a ajutoarelor de stat acordate,

luând în considerare că, în situaţia în care aceste societăţi rămân obligate să distribuie dividende conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ar exista riscul ca acestea să nu poată asigura fluxurile de numerar necesare asigurării continuităţii activităţii, fiind necesar ca profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit să se repartizeze direct la alte rezerve şi să constituie sursă proprie de finanţare,

întrucât consecinţele negative care pot apărea în situaţia neadoptării măsurilor propuse pot afecta siguranţa alimentării Sistemului electroenergetic naţional şi chiar securitatea energetică a ţării, ceea ce justifică existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.556 din 5 iulie 2019, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.222/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

 

1.La articolul 2, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alin. (71) şi (72), cu următorul cuprins:

„(71) În perioada cuprinsă între data semnării procesului-verbal de predare-preluare prevăzut la alin. (7) şi autorizarea de către Comisia Europeană a măsurilor de sprijin prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea cheltuielilor de operare a bunurilor ce fac obiectul dării în plată, pot fi acordate împrumuturi din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/91/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră care se alocă Ministerului Energiei în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(72) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, se stabilesc cuantumul şi condiţiile de acordare a împrumuturilor prevăzute la alin. (1).”

 

2.La articolul 2, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (91), cu următorul cuprins:

„(91) În cazul operatorului economic care este în procedură de insolvenţă sau faliment, transferul activelor prevăzute la art. 1 se realizează în condiţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, datoriile şi obligaţiile născute până la data transferului rămânând în sarcina operatorului economic.”

3.După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21

(1) Pentru executarea lucrărilor de punere în siguranţă, închidere şi ecologizare a exploatărilor miniere prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv neutralizarea huilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranţă a zăcămintelor, administrarea bunurilor prevăzute la art. 2 se realizează de către ministerul de resort prin unităţi care funcţionează sub autoritatea ministerului de resort.

(2) Condiţiile, termenele şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de către unitatea desemnată se stabilesc prin ordin al ministrului de resort.

(3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la emiterea actului administrativ prevăzut la alin. (2), între ministerul de resort şi unitatea desemnată se încheie protocol de predare-preluare a bunurilor.”

 

4.După articolul 61 se introduce un nou articol, art. 62, cu următorul cuprins:

„Art. 62

(1) Prin derogare de la prevederile art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea bunurilor prevăzute la art. 61 din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se realizează fără înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

(2) Dispoziţiile art. 289 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.”

 

Art. II

(1)Prin derogare de la prevederile art. 24 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, drepturile şi obligaţiile asumate prin licenţa de concesiune în vigoare pentru exploatările miniere prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi transferate parţial de către titular unei alte persoane juridice numai cu aprobarea autorităţii competente.

(2)Transferul parţial al drepturilor şi obligaţiilor prevăzut la alin. (1) se realizează exclusiv în scopul neutralizării huilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranţă a zăcămintelor de huilă.

(3)Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (2), transferul are în vedere dreptul de extracţie a părţii de rezervă rezultate în urma executării lucrărilor de punere în siguranţă a zăcământului, precum şi obligaţia executării lucrărilor de închidere şi ecologizare.

(4)Pentru aprobarea transferului este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:

 1. licenţa de concesiune să fie în vigoare;
 2. persoana către care urmează să fie transferată licenţa de concesiune să nu înregistreze debite restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetele locale, conform certificatelor constatatoare/adeverinţelor emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează aceste bugete;
 3. persoana juridică către care se realizează transferul să aibă capacitatea tehnică şi capacitatea financiară necesare preluării parţiale a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute prin licenţa de concesiune;
 4. persoana către care urmează a se efectua transferul să fie specializată pentru executarea de activităţi miniere şi atestată de către autoritatea competentă.

(5)Transferul se solicită, în scris, de către persoana juridică către care se realizează transferul împreună cu persoana juridică titulară, cererea fiind însoţită de următoarele documente:

 1. certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului privind persoana juridică către care urmează a fi transferată licenţa de concesiune;
 2. memoriu, întocmit de titular, cuprinzând motivele care au determinat solicitarea aprobării transferului licenţei de concesiune;
 3. hotărârile organelor de conducere ale celor două persoane juridice, prin care aprobă transferul licenţei de concesiune;
 4. copie, certificată pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi de pe certificatul de înregistrare ale persoanei juridice către care urmează să fie transferată licenţa de concesiune;
 5. acte privind capacitatea tehnică şi capacitatea financiară ale persoanei juridice către care urmează să fie transferată licenţa de concesiune;
 6. aprobarea privind transferul, emisă de ministerul care coordonează sau în subordinea căruia se află vreuna dintre persoanele juridice.

(6)Autoritatea competentă analizează solicitarea de aprobare a transferului şi hotărăşte modul de soluţionare în termen de 60 de zile calendaristice. Transferul se aprobă prin ordin care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7)Intrarea în vigoare a transferului parţial de drepturi şi obligaţii dă naştere la raporturi juridice distincte şi independente între autoritatea competentă, pe de o parte, şi titular, pe de altă parte; încălcarea obligaţiilor corespunzătoare transferului parţial, modificarea, transferul sau încetarea licenţei transferate parţial nu va avea niciun efect asupra drepturilor şi obligaţiilor nepreluate de către noul titular.

 

Art. III

La articolul 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr.163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin.(14), cu următorul cuprins:

 

Art. 10

(1) Destinaţia contravalorii în lei a sumelor obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/91/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:

………………………………………………

 1. d) 6% din suma brută se face venit la Ministerul Energiei, se reţine în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Energiei, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru finanţarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Energiei. Aceeaşi cotă de 6% se aplică şi la soldul existent, la data de 31 decembrie 2019, în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Energiei, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru finanţarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Energiei.

[extras din OUG 115/2011]

 

„(14) Suma prevăzută la alin. (1) lit. d) se utilizează şi pentru acordarea de împrumuturi entităţilor cu capital majoritar sau integral de stat aflate sub autoritatea Ministerului Energiei pentru asigurarea finanţării cheltuielilor de funcţionare a activelor funcţionale energetice ce fac obiectul procedurii de dare în plată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

Art. IV

La articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2022, cu modificările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

(3) Se autorizează Ministerul Energiei să solicite includerea sumelor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat pentru anul 2023, urmând ca plata aportului în numerar în conformitate cu hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor societăţii pentru aprobarea majorării capitalului social să se realizeze în trimestrul I al anului 2023 prin bugetul Ministerului Energiei.

[extras din OUG 21/2022]

 

„(3) Se autorizează Ministerul Energiei să solicite includerea sumelor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat pentru anul 2023, urmând ca plata aportului în numerar în conformitate cu hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor societăţii pentru aprobarea majorării capitalului social să se realizeze până la finalul anului 2023 prin bugetul Ministerului Energiei.”

 

Art. V

Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat care au în derulare un plan de restructurare notificat şi aprobat prin Decizia Comisiei Europene şi care au beneficiat de ajutoare de stat pentru restructurare sub formă de granturi pentru finanţarea anumitor cheltuieli, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează direct la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare pe perioada derulării acestuia, condiţionat de menţinerea cheltuielilor de natură salarială la nivelul programat al anului precedent.

 

 

 PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Virgil-Daniel Popescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,

Cseke Attila-Zoltan

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Tanczos Barna

Ministrul finanţelor,

Adrian Câciu