Ordinul MF nr.1415 din 25 aprilie 2023privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

În temeiul prevederilor:

– art.60 pct.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare;

– art.13 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

– art.18 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările ulterioare;

– art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, ministrul educaţiei, ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi ministrul finanţelor emit prezentul ordin.

 

Art. 1

(1)Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 1. posturile pe care sunt angajaţi corespund celor din lista care cuprinde ocupaţiile şi activităţile prevăzute la secţiunile 1 şi 2 din anexă;
 2. postul face parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puţin unul dintre următoarele domenii, evidenţiat în organigrama angajatorului: tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, inteligenţă artificială şi tehnologii digitale emergente, administrare fiscală în format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare şi transformare digitală;
 3. deţin o diplomă de licenţă obţinută în urma finalizării unei forme de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, sau deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;
 4. angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinate comercializării;
 5. veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare care reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit.

 

(2) Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1).

(3) Societăţile care, în cursul anului, au făcut obiectul unei reorganizări potrivit legii sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1).

(4)De prevederile alin. (1) beneficiază angajaţii ale căror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, la nivelul diplomelor menţionate la alin. (1) lit. c).

(5)De prevederile alin. (1) beneficiază angajaţii ale căror diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, cu diploma de bacalaureat şi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate.

 

Art. 2

(1)Angajaţii din instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada în care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator, potrivit competenţelor şi atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului sau în orice alt act juridic care stabileşte atribuţiile de serviciu ale angajatului, beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile din prezentul articol, precum şi cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c).

(2)Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. b), în cazul instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), postul alocat desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator poate face parte şi din categoria celor înfiinţate în afara organigramei, potrivit legii.

(3)Posturile alocate desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator se stabilesc prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice prevăzute la alin. (1).

(4)Conducătorul instituţiei publice, în vederea acordării facilităţii fiscale pentru angajaţii prevăzuţi la alin. (1), prevede în fişa postului sau în orice alt act juridic care stabileşte atribuţiile de serviciu ale angajatului cel puţin una dintre activităţile prevăzute la secţiunea 2 din anexă.

(5)Prevederile art. 1 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.

(6)Evidenţa distinctă a activităţilor angajaţilor care beneficiază de prevederile alin. (1) se realizează lunar, pe perioada în care se desfăşoară efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator, în vederea acordării facilităţii fiscale. Modalitatea în care se evidenţiază activitatea desfăşurată lunar se stabileşte prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice prevăzute la alin. (1).

 

Art. 3

(1)Activitatea de creare de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la prestarea efectivă a cel puţin uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator, corespunzătoare ocupaţiilor specifice prevăzute în anexă, după caz, corespunzătoare activităţilor prevăzute în anexă şi individualizate în fişa postului sau în oricare alt act juridic care stabileşte atribuţiile de serviciu.

(2)Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru angajaţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) se aplică pe întreaga perioadă în care aceştia desfăşoară efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator.

(3)În situaţia în care activitatea de creare de programe pentru calculator se desfăşoară efectiv pentru o fracţie din lună, scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru angajaţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) se aplică pentru întregul venit din salarii şi asimilat salariilor realizat în luna respectivă.

 

Art. 4

(1)Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform ocupaţiilor şi activităţilor specifice prevăzute în anexă, sunt:

 1. actul constitutiv, în cazul operatorului economic;
 2. organigrama angajatorului;
 3. fişa postului sau orice alt act juridic care stabileşte atribuţiile de serviciu ale angajatului;
 4. copia cu menţiunea „conform cu originalul” a diplomei de licenţă obţinute în urma finalizării unei forme de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licenţă, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul” a documentului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, pentru angajaţii persoane fizice;
 5. adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, eliberată de instituţia de învăţământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul” a documentului de echivalare sau recunoaştere eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, pentru angajaţii persoane fizice;
 6. copia cu menţiunea „conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul” a atestatului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, inclusiv pentru angajaţii care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate;
 7. adeverinţă care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învăţământ superior, în cazul în care angajatul deţine diplomă de bacalaureat, şi documentul de echivalare sau recunoaştere, dacă este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă. În adeverinţă se prevăd următoarele: universitatea, actul normativ prin care universitatea a fost acreditată, facultatea, programul de studii, forma de învăţământ, inclusiv anul de studii urmat la data solicitării, situaţia şcolară, astfel încât să se probeze calitatea de student, conform prevederilor legale în vigoare;
 8. copia cu menţiunea „conform cu originalul” a suplimentului de diplomă, solicitată de angajator, pentru a exclude perioadele de întrerupere de şcolaritate de la acordarea scutirii de la plata impozitului, în cazul în care aceste întreruperi nu au fost declarate de beneficiarul scutirii, în cazul în care angajatul deţine diplomă de bacalaureat şi documentul de echivalare sau recunoaştere, după caz, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă, la finalizarea cu diplomă a cursurilor unei instituţii de învăţământ superior acreditate;
 9. copia cu menţiunea „conform cu originalul” a contractului individual de muncă sau a oricărui act juridic al conducătorului instituţiei publice în baza căruia se exercită raportul de serviciu/raportul de muncă;
 10. statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. comanda internă aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creare de programe pentru calculator;
 12. balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

 

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul angajaţilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1), documentele justificative care se au în vedere la încadrarea acestora ca persoane scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. b)-j), după caz, precum şi documentul/documentele care atestă iniţierea şi durata procesului de creare de programe pentru calculator, aprobat/aprobate de conducătorul instituţiei publice.

(3)Dosarul cuprinzând documentele justificative se păstrează la sediul angajatorului în vederea controlului. În situaţia în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea sunt semnate cu semnătură electronică calificată, furnizată de un furnizor de servicii acreditat.

(4)Pentru colectarea actelor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 5

(1)Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de delegare sau detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e).

(2)În cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate din desfăşurarea activităţii de creare de programe pentru calculator pe teritoriul României, în baza unui act de detaşare sau delegare, scutirea se acordă în situaţia în care angajaţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) şi plătitorul de venituri îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul ordin.

(3)Acordarea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venituri, în cazul angajaţilor prevăzuţi la art. 1, respectiv a conducătorului instituţiei publice, în cazul angajaţilor prevăzuţi la art. 2.

 

Art. 6

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin şi se actualizează periodic, în conformitate cu modificările şi completările Clasificării ocupaţiilor din România.

 

Art. 7

Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Finanţelor.

 

Art. 8

(1)Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, al ministrului educaţiei, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului finanţelor nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1252 din 23 decembrie 2022.

 

Art. 9

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,

Sebastian-Ioan Burduja

Ministrul educaţiei,

Ligia Deca

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul finanţelor,

Adrian Câciu

 

ANEXĂ:LISTA cuprinzând ocupaţiile specifice activităţilor de creare de programe pentru calculator

Nr. crt.

SECŢIUNEA 1

Ocupaţia

SECŢIUNEA a 2-a

Descrierea activităţii

1.

Administrator baze de date

Activităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite

2.

Analist

Activităţi de realizare a analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor

3.

Inginer de sistem în informatică

Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă

4.

Inginer de sistem software

Activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a aplicaţiilor existente ori proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)

5.

Manager de proiect informatic

Activităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor.

6.

Programator

Activităţi de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile

7.

Proiectant de sisteme informatice

Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ori unor necesităţi organizaţionale

8.

Programator de sistem informatic

Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă

9.

Programator ajutor

Activităţi de asigurare a suportului tehnic în realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile

10.

Analist ajutor

Activităţi de asigurare a suportului tehnic pentru realizarea analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor

11.

Inginer de dezvoltare a produselor software

Activităţi de analiză şi evaluare a cerinţelor pentru aplicaţiile informatice existente sau noi şi pentru sistemele de operare: proiectare, dezvoltare, testare şi întreţinere a soluţiilor software pentru satisfacerea acestor cerinţe