Distributia si comercializare angro de bauturi alcoolice si tutun prelucrat – procedura de inregistrare

Procedura de inregistrare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat a fost aprobata de Ordinul A.V.R. nr.5697/2022, publicat in Monitorul Oficial nr.1062 din data de 2 noiembrie 2022.

Precizam ca prin actul normativ mentionat, pe langa procedura se aproba si modelul si continutul urmatoarelor formulare:

 • Cerere de inregistrare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat” (anexa nr.2);
 • „Atestat pentru distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat” (anexa nr.3).

 

Potrivit documentului, inregistrarea activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat se efectueaza, la cererea operatorilor economici interesati, prin depunerea la autoritatea vamala competenta a formularului mai sus mentionat – „Cerere de inregistrare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat”, denumita in continuare cerere de inregistrare, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.

Operatorii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, in proprietate sau folosinta, in baza unui contract de locatiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
 2. sa aiba inscrise in obiectul de activitate, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice si/sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun;
 3. sa se doteze cu mijloacele necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, in cazul comercializarii de produse supuse marcarii;
 4. sa nu fie declarati inactivi fiscal si sa fie in functiune;
 5. administratorul societatii sa nu aiba inscrise in cazierul judiciar sanctiuni penale din hotarari judecatoresti ramase definitive privind infractiuni de abuz de incredere, infractiuni de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care acesta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnat pentru o infractiune dintre cele reglementate de Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. in legatura cu activitatea operatorului economic sa nu fi fost pronuntata o hotarare definitiva pentru o infractiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. sa nu inregistreze obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

 

Important! Conditiile prevazute la lit.a) si c) nu sunt aplicabile in cazul operatorilor economici pentru care livrarea produselor ce fac obiectul activitatii de comercializare/distributie se realizeaza exclusiv din locurile autorizate ca antrepozite fiscale sau declarate pentru receptia produselor accizabile de catre destinatarii inregistrati.

In aceasta situatie se vor anexa copii dupa contractele incheiate cu antrepozitarii autorizati/destinatarii inregistrati sau orice alte documente din care sa reiasa ca produsele pentru care se solicita atestarea activitatii de comercializare/distributie urmeaza a fi livrate din locurile autorizate ca antrepozite fiscale sau declarate pentru receptia produselor accizabile de catre destinatarii inregistrati.

 

Pentru indeplinirea conditiilor prezentate mai sus, la lit. a), c), e) si f), solicitantul trebuie sa prezinte cel putin urmatoarele documente:

 1. dovada detinerii spatiului de depozitare;
 2. dovada dotarii cu mijloacele necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, in cazul comercializarii de produse supuse marcarii;
 3. cazierul judiciar al fiecarui administrator al societatii;
 4. cazierul judiciar al operatorului economic.

Documentele mentionate la lit. a) si b) se depun in copie certificata conform cu originalul de operatorul economic.

Potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in masura in care considera necesar pentru solutionarea cererii, autoritatea vamala competenta poate solicita operatorului economic furnizarea de informatii si inscrisuri suplimentare sau poate efectua constatari la fata locului.

In cazul aprobarii cererii, autoritatea vamala competenta emite atestatul de comercializare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

Atestatul de comercializare se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica operatorului economic, iar al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea vamala competenta. Acest document nu este transmisibil, putand fi utilizat numai de titular.

Mentionam ca pentru referatele aprobate in perioada 1-15 a lunii, atestatele sunt valabile incepand cu data de 16 a lunii in curs, iar pentru referatele aprobate in perioada 16-sfarsitul lunii, atestatele sunt valabile incepand cu data de 1 a lunii urmatoare.

Autoritatea vamala competenta are obligatia organizarii evidentei atestatelor emise, prin inregistrarea acestora intr-un registru special de evidenta a operatorilor economici care desfasoara activitati de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat.

 

 1. In situatia in care cererea nu este aprobata, autoritatea vamala competenta emite o decizie in care se mentioneaza motivele de fapt si de drept pentru care nu s-a efectuat inregistrarea activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si nu s-a emis atestatul de comercializare.

Decizia constituie act administrativ-fiscal si contine elementele prevazute de art.46 alin. (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Operatorul economic are dreptul sa desfasoare activitatea de comercializare a produselor care fac obiectul atestatului de comercializare de la data valabilitatii prevazuta in atestat.

 

Autoritatea vamala competenta anuleaza atestatul de comercializare in urmatoarele situatii:

 1. atunci cand i-au fost oferite informatii inexacte in cererea de inregistrare sau in documentele care au fost anexate acesteia;
 2. in cazul in care se constata, prin hotarare judecatoreasca definitiva, ca actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false.

 

Potrivit actului normativ recent aprobat, Autoritatea vamala competenta revoca atestatul de comercializare in urmatoarele situatii:

 • daca in legatura cu operatorul economic a fost deschisa procedura falimentului ori s-a dispus dizolvarea acestuia, in conditiile legii;
 • daca in legatura cu activitatea operatorului economic s-a pronuntat o hotarare definitiva pentru o infractiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • atunci cand operatorul economic a fost declarat inactiv fiscal si/sau nu este in functiune;
 • daca operatorul economic distribuie si comercializeaza alte tipuri de produse decat cele prevazute in atestatul de comercializare;
 • daca operatorul economic distribuie si comercializeaza produse din alte locatii decat cele prevazute in atestatul de comercializare;
 • la cererea operatorului economic.

In situatia anularii sau revocarii atestatului de comercializare, o noua cerere de inregistrare poate fi depusa numai dupa o perioada de 6 luni de la data la care decizia de anulare sau revocare devine definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

 

Baza legala:

 • Ordinul AVR 5697/2022 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.