Raportul privind impozitul pe profit

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 07 septembrie 2022 a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor (MF) nr.2048 privind completarea reglementarilor contabile aplicabile operatorilor economici.

Dispozitiile actului normativ intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

Ordinul a fost publicat ca urmare a necesitatii transpunerii unei noi directive europene care stabileste obligatia prezentarii de catre anumite entitati de informatii privind impozitul pe profit.

Astfel, documentul introduce obligativitatea intocmirii si completarii raportului privind impozitul pe profit pentru anumite firme. Schimbarea se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2023.

Obligatia de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit:

Conform art.5923 , alin.(1) din OMFP 1802/2014, societatile-mama finale, a caror cifra de afaceri neta consolidata a depasit la data bilantului lor, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflecta in situatiile lor financiare anuale consolidate, au obligatia sa intocmeasca, sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive.

O societate-mama finala nu mai face obiectul obligatiilor de raportare stabilite la alin. (1) atunci cand cifra de afaceri neta consolidata a acesteia la data bilantului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare anuale consolidate.

Potrivit alin.(3), etitatile autonome a caror cifra de afaceri neta a depasit la data bilantului lor, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile lor financiare anuale individuale, au obligatia sa intocmeasca, sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive.

O entitate autonoma nu mai face obiectul obligatiilor de raportare stabilite la alin. (3) atunci cand cifra de afaceri neta a acesteia la data bilantului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare.

Potrivit art.5925, alin.(1), filialele mijlocii si mari, asa cum sunt definite la pct.9 alin. (4), care sunt controlate de catre o societate-mama finala care nu intra sub incidenta prezentelor reglementari, atunci cand cifra de afaceri neta consolidata a depasit la data bilantului sau, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare consolidate, au obligatia sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mama finala pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive.

Daca informatiile sau raportul respectiv nu este disponibil, filiala solicita societatii sale mama finale sa ii furnizeze toate informatiile necesare pentru a-i permite sa isi indeplineasca obligatiile in temeiul alin.(1). In cazul in care societatea-mama finala nu furnizeaza toate informatiile solicitate, filiala intocmeste, publica si asigura accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit, care contine toate informatiile, obtinute sau dobandite, pe care aceasta le detine, precum si o declaratie care indica faptul ca societatea-mama finala a acesteia nu a pus la dispozitie informatiile necesare.

Filialele mijlocii si mari nu mai fac obiectul obligatiilor de raportare stabilite la prezentul punct atunci cand totalul cifrei de afaceri nete consolidate a societatii-mama finale la data bilantului sau scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare anuale consolidate.

Potrivit art.5926, alin.(1), sucursalele din Romania, infiintate de entitati care nu intra sub incidenta legislatiei unui stat membru, au obligatia sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mama finala sau entitatea autonoma mentionata la alin.(6) lit.a), in ceea ce priveste cel mai recent dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive.

In situatia in care informatiile sau raportul respectiv nu este disponibil, persoana sau persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile de publicitate mentionate la pct. 59213 alin. (2) solicita societatii-mama finale sau entitatii autonome mentionate la alin.(6) lit. a) sa le furnizeze toate informatiile necesare pentru a le permite sa isi indeplineasca obligatiile.

In cazul in care nu sunt furnizate toate informatiile solicitate, sucursala intocmeste, publica si asigura accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit, care contine toate informatiile pe care aceasta le detine, le-a obtinut sau le-a dobandit, precum si o declaratie care indica faptul ca societatea-mama finala sau entitatea autonoma nu a pus la dispozitie informatiile necesare.

Obligatiile de raportare stabilite la prezentul punct se aplica numai sucursalelor a caror cifra de afaceri neta a depasit pragul indicat la pct. 9 alin. (3), pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive.

O sucursala supusa obligatiilor de raportare in temeiul prezentului punct nu mai face obiectul acestor obligatii atunci cand cifra sa de afaceri neta scade sub pragul indicat la pct.9 alin. (3), pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive.

Potrivit alin.(6), unei sucursale i se aplica regulile prevazute la prezentul punct numai in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele criterii:

a) entitatea care a deschis sucursala este fie o entitate afiliata unui grup a carui societate-mama finala nu este reglementata de legislatia unui stat membru si a carui cifra de afaceri neta consolidata a depasit la data bilantului sau, pentru fiecare din ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare anuale consolidate, fie o entitate autonoma a carei cifra de afaceri neta a depasit la data bilantului sau, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare; si

b) societatea-mama finala mentionata la lit. a) nu are o filiala mijlocie sau mare, astfel cum se mentioneaza la pct. 5925.

O sucursala nu mai face obiectul obligatiilor de raportare stabilite la prezentul punct in cazul in care criteriul prevazut la alin. (6) lit. a) inceteaza sa mai fie indeplinit timp de doua exercitii financiare consecutive.

Conform art.5928 , filialele sau sucursalele care nu fac obiectul dispozitiilor de la pct.5925 si 5926 au obligatia sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit in cazul in care aceste filiale sau sucursale servesc exclusiv obiectivului eludarii cerintelor de raportare stabilite in prezentul capitol.

Continutul raportului privind informatiile referitoare la impozitul pe profit:

Potrivit Ordinului 2048, raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat in temeiul pct.592^3 -592^8 include informatii cu privire la toate activitatile entitatii autonome sau ale societatii-mama finale, inclusiv activitatile tuturor entitatilor afiliate, consolidate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar in cauza.

Informatiile Raportului mentionat anterior cuprind:

a) numele societatii-mama finale sau al entitatii autonome, exercitiul financiar in cauza, moneda utilizata pentru prezentarea raportului si, dupa caz, o lista a tuturor filialelor consolidate in situatiile financiare ale societatii-mama finale, pentru exercitiul financiar relevant, stabilite in Uniune sau in jurisdictiile fiscale incluse in anexele I si II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale;

b) o scurta descriere a naturii activitatilor acestora;

c) numarul de salariati in echivalent norma intreaga;

d) veniturile, care reprezinta suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu exceptia dividendelor primite de la entitatile afiliate, a veniturilor din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobanzi de incasat si a altor venituri similare enumerate la pct. 600;

e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e);

f) cuantumul impozitului pe profit acumulat in cursul exercitiului financiar in cauza, care reprezinta cheltuielile curente cu impozitele recunoscute in ceea ce priveste profiturile sau pierderile impozabile din exercitiul financiar in cauza de catre entitati si sucursale, in jurisdictia fiscala relevanta;

g) cuantumul impozitului pe profit platit in numerar, care reprezinta cuantumul impozitului pe profit platit in cursul exercitiului financiar in cauza de catre entitati si sucursale in jurisdictia fiscala relevanta; si

h) cuantumul castigurilor acumulate la sfarsitul exercitiului financiar in cauza.

In sensul lit.d), veniturile includ tranzactiile cu parti legate.

In sensul lit.f), cheltuielile curente cu impozitele se refera doar la activitatile unei entitati din exercitiul financiar relevant si nu includ provizioane pentru obligatii fiscale incerte.

In sensul lit.g), impozitele platite includ impozitele retinute la sursa platite de alte entitati in ceea ce priveste platile catre entitati si sucursale din cadrul unui grup.

In sensul lit.h), castigurile acumulate se refera la suma profiturilor din exercitiile financiare anterioare si din exercitiul financiar in cauza, cu privire la distribuirea carora nu s-a decis inca.

In ceea ce priveste sucursalele, castigurile acumulate sunt cele ale entitatii care a deschis sucursala.

Informatiile enumerate anterior pot fi raportate pe baza instructiunilor de raportare mentionate in sectiunea III partile B si C din anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului, asa cum este transpusa in legislatia nationala.

Informatiile mentionate mai sus sunt prezentate utilizand un model comun si formate de raportare electronica cu citire automata.

Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit prezinta informatiile mentionate anterior, separat pentru fiecare stat membru.

Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit prezinta, de asemenea, informatiile mentionate la art.5929, alin.(2) sau (3), separat pentru fiecare jurisdictie fiscala care, la data de 1 martie a exercitiului financiar pentru care urmeaza sa se intocmeasca raportul, se afla pe lista din anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale, si prezinta aceste informatii separat pentru fiecare jurisdictie fiscala care, la data de 1 martie a exercitiului financiar pentru care urmeaza sa se intocmeasca raportul si la data de 1 martie a exercitiului financiar precedent, a fost mentionata in anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale.

Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit prezinta, de asemenea, informatiile mentionate in mod agregat pentru alte jurisdictii fiscale.

Precizam ca informatiile se atribuie fiecarei jurisdictii fiscale relevante pe baza sediului sau a existentei unui sediu comercial fix sau a unei activitati economice permanente care, avand in vedere activitatile grupului sau ale entitatii autonome, poate face obiectul obligatiei de a plati impozit pe profit in jurisdictia fiscala respectiva.

In conditiile in care activitatile mai multor entitati afiliate pot face obiectul obligatiei de a plati impozit pe profit in cadrul unei singure jurisdictii fiscale, informatiile atribuite jurisdictiei fiscale respective reprezinta suma informatiilor referitoare la astfel de activitati ale fiecarei entitati afiliate si ale sucursalelor lor in jurisdictia fiscala respectiva.

Nicio informatie privind o anumita activitate nu este atribuita simultan mai multor jurisdictii fiscale.

Este important de subliniat faptul ca una sau mai multe informatii specifice care trebuie prezentate in mod normal in conformitate cu alin. (2) sau (3) pot fi omise temporar din raport in cazul in care prezentarea lor ar aduce prejudicii grave pozitiei comerciale a entitatilor la care se refera raportul. Orice omisiune este indicata in mod clar in raport, impreuna cu o explicatie motivata in mod corespunzator privind motivele acesteia.

Toate informatiile omise sunt facute publice intr-un raport ulterior privind informatiile referitoare la impozitul pe profit, in termen de cel mult cinci ani de la data omisiunii initiale.

Nu pot fi omise niciodata informatiile referitoare la jurisdictiile fiscale incluse in anexele I si II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale, astfel cum sunt mentionate la alin. (6).

Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit poate include, daca este cazul, la nivelul grupului, o prezentare generala care sa ofere explicatii cu privire la orice discrepanta semnificativa dintre cuantumurile prezentate in temeiul alin. (2) lit. f) si g), tinand seama, dupa caz, de cuantumurile corespunzatoare referitoare la exercitiile financiare anterioare.

Moneda utilizata in raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit este moneda in care sunt prezentate situatiile financiare consolidate ale societatii-mama finale sau situatiile financiare anuale individuale ale entitatii autonome. Acest raport se publica in moneda utilizata in situatiile financiare.

Totusi, in cazul mentionat la pct. 592^5 alin.(2), moneda utilizata in raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit este moneda in care filiala isi publica situatiile financiare anuale.

Pragurile mentionate la pct. 592^5 si 592^6 se convertesc intr-o suma echivalenta in moneda nationala a oricarei tari terte relevante prin aplicarea cursului de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021, rotunjita la mia cea mai apropiata.

Este important de mentionat faptul ca raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit precizeaza daca a fost elaborat in conformitate cu pct. 592^9 alin. (2) sau (3).