In Monitorul Oficial (Partea I) nr.923 din data de 21 septembrie 2022 s-a publicat Ordinul ANAF nr.1679 pentru aprobarea Procedurii privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor

Dispozitii generale:

Conform actului normativ, platitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microintreprinderilor, dupa caz, pot dispune redirectionarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, in termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaratiei de impozit pe veniturile microintreprinderilor aferente trimestrului IV.

Valoarea impozitului pe profit sau a diferentei de impozit pe profit care poate fi redirectionata se calculeaza prin scaderea din valoarea minima stabilita, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a sumelor reprezentand sponsorizare si/sau mecenat, burse private, acordate entitatilor beneficiare in anul pentru care s-a depus declaratia anuala de impozit pe profit, conform art. 25 alin. (4) lit. i) si t), si a sumelor reportate, astfel cum au fost inscrise in formularul 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” a anului respectiv.

Pentru stabilirea limitei impozitului pe profit prevazute la art. 25 alin. (4) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se va avea in vedere si scaderea din acesta a sumelor aferente creditului fiscal si a impozitului pe profit scutit/redus, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 „Decont privind accizele”, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valoarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau valoarea diferentei de impozit pe veniturile microintreprinderilor care poate fi redirectionata se calculeaza prin scaderea din valoarea stabilita, potrivit art.56 alin.(11) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, calculata pentru intregul an fiscal, a sumelor acordate entitatilor beneficiare in anul respectiv, conform art.56 alin.(11), (15) si (22) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a sumelor reportate.

Obligatia platii sumei redirectionate din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microintreprinderilor revine organului fiscal competent.

Redirectionarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microintreprinderilor pentru sponsorizarea entitatilor persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv a unitatilor de cult, poate fi efectuata doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris la data platii sumei respective de catre organul fiscal in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

In cazul redirectionarii impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microintreprinderilor catre Fondul Natiunilor Unite pentru Copii – UNICEF si catre alte organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, nu exista obligatia inscrierii entitatii beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

In sensul prezentei proceduri, entitatea beneficiara poate fi o persoana juridica fara scop lucrativ, unitate de cult, Fondul Natiunilor Unite pentru Copii – UNICEF, orice organizatie internationala care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, alti beneficiari prevazuti de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si beneficiarii de burse private, potrivit legii.

Termenul pentru solutionarea cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor este de 45 de zile de la depunere, potrivit art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Precizam ca in cazul contribuabililor care, la data depunerii cererii, nu au stinse debitele reprezentand impozitul pe profit, respectiv impozitul pe venitul microintreprinderilor, termenul de 45 de zile incepe sa curga de la data stingerii debitului.

Depunerea cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor:

Contribuabilii isi exercita optiunea de redirectionare a impozitului pe profit/impozitului pe venitul microintreprinderilor prin completarea si depunerea formularului 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor”.

Optiunea de redirectionare poate fi exercitata pentru una sau mai multe entitati, in limita sumei stabilite potrivit pct. 1 alin. (2) sau (3), dupa caz.

Formularul 177 se depune cu respectarea prevederilor art.79 alin. (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mentionam ca in cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirectionarea poate fi dispusa numai de persoana juridica responsabila.

Daca, in urma verificarii informatiilor se constata erori in cererea depusa, compartimentul de specialitate transmite contribuabilului o notificare privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor, in care detaliaza erorile identificate si solicita contribuabililor remedierea acestora.

Notificarea se completeaza pe modelul prevazut in anexa nr.3 la ordin si se comunica potrivit art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Corectarea informatiilor din cerere se realizeaza prin depunerea unui formular 177 rectificativ, care va cuprinde informatiile corectate solicitate in notificare, precum si toate informatiile corecte inscrise in cererea initiala.

In conditiile in care, in termenul prevazut in notificare, contribuabilul nu corecteaza informatiile eronate, identificate in notificare, cererea se claseaza.

Contribuabilul poate depune, in cadrul termenului legal de depunere, un nou formular 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor”.

In Ordin se precizeaza faptul ca, zilnic, compartimentul de specialitate verifica stingerea obligatiilor fiscale reprezentand impozit pe profit/impozit pe veniturile microintreprinderilor pentru contribuabilii care au depus cereri de redirectionare corecte.

Compartimentul de specialitate intocmeste lista privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe venitul microintreprinderilor, care cuprinde contribuabilii care au depus cereri corecte si care nu inregistreaza obligatii de plata reprezentand impozit pe profit/impozit pe veniturile microintreprinderilor, precum si entitatile beneficiare.

Compartimentul de specialitate verifica daca entitatile beneficiare care au obligatia inregistrarii in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale figureaza in acest registru.

Instructiuni privind completarea formularului 177:

Formularul se completeaza si se depune de catre contribuabilii care, potrivit legii, dispun redirectionarea impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderilor, dupa caz, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private.

Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile art.79 alin. (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care contribuabilul corecteaza formularul depus, cererea rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind „X” in spatiul special prevazut in acest scop. In acest caz, se completeaza elementele de identificare a cererii care se rectifica, respectiv data si numarul de inregistrare.

Termen de depunere:

a) in termen de maximum 6 luni de la termenul legal de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe profit;

b) in termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaratiei de impozit aferente trimestrului IV, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de catre contribuabil/platitor.

In cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de persoana juridica responsabila a grupului.