Ajutor financiar pentru angajatii companiilor afectate de conflictul din Ucraina

Ordonanta de urgenta (OUG) nr.36 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor in contextul conflictului armat din Ucraina, precum si ca urmare a sanctiunilor internationale aplicate Federatiei Ruse si Belarusului a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr. 340 din data de 7 aprilie 2022.

Incepand cu data intrarii in vigoare a OUG 36/2022 si pana la data de 31 decembrie 2022, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr.318/2021.

Conform noilor dispozitii, de aceste facilitati beneficiaza urmatoarele categorii de salariati:

 1. salariatii angajatorilor afectati in mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuarii de tranzactii comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, care inregistreaza o diminuare a incasarilor cu un procent de minimum 20% raportat la incasarile realizate in luna ianuarie 2022 sau la incasarile realizate in luna similara a anului 2021, comparativ cu luna pentru care se solicita indemnizatia;
 2. salariatii angajatorilor supusi sanctiunilor internationale care au instituite masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei si care au fondurile sau resursele economice blocate prin ordin emis de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Precizam ca operatorii economici prevazuti la lit. a) sunt persoanele fizice sau juridice, care desfasoara activitati economice cu respectarea legislatiei din Ucraina, Federatia Rusa sau Belarus, care fabrica, importa, exporta, depoziteaza, transporta sau comercializeaza produse ori parti din acestea sau presteaza servicii.

Angajatorii afectati in mod indirect prevazuti la lit. a) sunt angajatorii din Romania care au relatii contractuale cu alti angajatori din Romania care sunt afectati in mod direct de imposibilitatea efectuarii de tranzactii comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina.

Procedura de acordare a indemnizatiei:

 Indemnizatia se calculeaza si se acorda proportional cu numarul de zile in care activitatea a fost intrerupta sau redusa temporar.

Aceasta suma este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferente indemnizatiei, se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Mentionam ca pentru indemnizatia primita nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca conform prevederilor art.2205 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declararea indemnizatiei:

Pentru calculul impozitului pe venit prevazut la pct 3 de mai sus se aplica prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declararea impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de angajator prin depunerea declaratiei 112.

Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale prevazute la pct 3 de mai sus este data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.

Aspecte importante!

 • In situatia in care un salariat are incheiate mai multe contracte individuale de munca, dintre care cel putin un contract este in executare in perioada in care se aplica prevederile OUG 36/2022, din care obtine venituri la nivelul indemnizatiei prevazute la art.1, acesta nu beneficiaza de indemnizatia respectiva.
 • In situatia in care un salariat are incheiate mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate in conditiile art.2 alin.(1), acesta beneficiaza de indemnizatia aferenta contractului individual de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
 • Perioada pentru care salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate si angajatorii acestor salariati nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 2205 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevazute de OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru stabilirea si calculul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de OUG nr.158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in perioada prevazuta la art.1.

In situatia in care stagiul de cotizare realizat este corespunzator unei fractiuni de luna, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in perioada respectiva, corespunzator fractiunii de luna.

Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (11) lit. a) si ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada de suspendare a raporturilor de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se ia in calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii pentru indemnizatia de somaj.

Perioada in care contractele individuale de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care angajatorii nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, constituie stagiu asimilat in sistemul asigurarilor pentru somaj.

Pentru stabilirea si calculul indemnizatiei de somaj prevazute de Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza indemnizatia prevazuta la art. 1.

Perioada in care se acorda indemnizatia prevazuta la art. 1 se considera perioada asimilata in sensul art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia necesara platii indemnizatiei:

In vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei, angajatorii depun, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, insotita de o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca au fost afectati in mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuarii de tranzactii comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, la care se anexeaza balanta de venituri si cheltuieli aferenta lunii pentru care se solicita indemnizatia, precum si balanta de venituri si cheltuieli la care se raporteaza diminuarea sau, dupa caz, de copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice in domeniul sanctiunilor internationale, emis de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului.

Modelul cererii, al declaratiei pe propria raspundere, precum si al listei persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale in termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Este important de precizat faptul ca angajatorii isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in documentele necesare.

 

Documentele se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

Plata din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiilor prevazute la art. 1 se face in cel mult 15 zile de la depunerea documentelor prevazute la art. 6 alin. (1) de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, astfel:

 1. in conturile deschise la institutiile de credit de catre angajatorii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a);
 2. intr-un cont distinct de disponibil cu afectatiune speciala ce nu poate fi supus executarii silite, deschis la Trezoreria Statului la solicitarea angajatorilor prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. b), in baza derogarii acordate de catre autoritatea competenta potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr.217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intr-o luna calendaristica, angajatorii pot solicita pentru aceeasi perioada din luna, pentru salariati diferiti, acordarea indemnizatiei prevazute la art. 1 si decontarea indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare.

In cursul aceleiasi luni calendaristice, angajatorii pot beneficia pentru acelasi salariat, pentru perioade diferite din luna, de indemnizatia prevazuta la art.1 si de decontarea indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare.

Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) si ale art. 1231 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizatiei prevazute la art. 1, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor indemnizatii pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult si nici pentru acordarea de burse private.

Nu beneficiaza de indemnizatie salariatii urmatorilor angajatori:

 1. institutii si autoritati publice, astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau asupra carora sunt impuse restrictii din alte motive decat cele prevazute la art. 2 alin. (1).

Baza legala:

 • OUG 36/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor in contextul conflictului armat din Ucraina, precum si ca urmare a sanctiunilor internationale aplicate Federatiei Ruse si Belarusului
 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).