Reglementari noi in domeniul economiei sociale

In Monitorul Oficial nr.323 din 1 aprilie 2022 a fost publicata OUG nr.33/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, document care are ca scop crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a acestui sector, avandu-se in vedere ca intreprinderile sociale ofera un raspuns adaptat unor probleme sociale complexe.

Conform initiatorilor, aceste intreprinderi sociale creeaza locuri de munca si oportunitati de angajare pentru tinerii aflati in situatii de risc, pentru femei si persoane cu dizabilitati, oferindu-le instruire profesionala teoretica si practica, pregatire pentru locul de munca si mentoratul necesar pentru a intra pe piata muncii si pentru a avea o cariera pe termen lung.

OUG nr.33/2022 prevede dezvoltarea acestui sector prin imbunatatirea ecosistemului de functionare, reglementarea cadrului strategic de dezvoltare, crearea de facilitati fiscale si non-fiscale si prin promovarea ca al treilea sector intre public si privat cu o dinamica relativ proprie.

Economia sociala reprezinta ansamblul activitatilor private cu caracter economic si social, servind interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale, prin cresterea incluziunii sociale si/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari.

Economia sociala are la baza initiativa privata, voluntara si solidara, cu un grad ridicat de autonomie si responsabilitate, precum si distribuirea limitata a profitului sau excedentului, dupa caz, catre asociati sau membri.

In sensul OUG 33/2022, pot fi intreprinderi sociale:

 1. societatile cooperative care functioneaza in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare;
 2. cooperativele de credit, care functioneaza in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. asociatiile si fundatiile, care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, republicata;
 5. casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt infiintate si functioneaza in baza Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. societatile agricole, care functioneaza in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. cooperativele agricole care functioneaza in baza Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. orice alte categorii de persoane juridice, indiferent de domeniul de activitate, care respecta, conform actelor legale de infiintare si organizare, cumulativ, definitia si principiile economiei sociale prevazute in prezenta lege.

Una dintre modificari da posibilitatea adaptarii domeniului economiei sociale la toate categoriile de entitati care se pot atesta ca intreprindere sociala, prin includerea in definirea acestui sector a termenului „incluziune sociala” si prin completarea prevederii privind distribuirea limitata a profitului sau „excedentului” catre asociati sau membri.

Mentionam ca statutul de intreprindere sociala se recunoaste prin acordarea unui atestat de intreprindere sociala, denumit in continuare atestat.

Atestatul se acorda la solicitarea persoanelor juridice prevazute anterior pe baza actelor de infiintare si functionare.

Atestatul certifica scopul social al intreprinderii sociale si conformarea acesteia la principiile enuntate anterior.

Atestatul se acorda acelor intreprinderi sociale care prevad in actele de infiintare si functionare respectarea cumulativa a urmatoarelor criterii:

 1. actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii;
 2. aloca minimum 70% din profitul/excedentul realizat scopului social si rezervei statutare;
 3. se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale;
 4. aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8.

Astfel, conditiile de acordare a atestatului de intreprindere sociala au fost modificate pentru stimularea de noi intreprinderi sociale si pentru sustenabilitatea celor existente, fiind diminuat procentajul alocat rezervei statutare sau realizarii scopului social de la minimum 90% la minimum 70% din profitul/excedentul realizat.

Atestatul se acorda pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, daca se face dovada ca sunt respectate conditiile care au stat la baza acordarii acestuia.

Procedura de acordare a atestatului, precum si conditiile de suspendare, retragere, anulare, renuntare, emitere a unui duplicat dupa atestat se reglementeaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Intreprinderile sociale si intreprinderile sociale de insertie pot beneficia de consiliere gratuita cu privire la procesul de atestare si/sau certificare, oferita de agentia de ocupare.

Intreprinderile sociale de insertie pot beneficia de urmatoarele facilitati din partea autoritatilor administratiei publice locale:

 • atribuirea unor spatii si/sau terenuri aflate in domeniul public al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul desfasurarii activitatilor pentru care le-a fost acordata marca sociala;
 • sprijin in promovarea produselor realizate si/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrarilor executate in comunitate, precum si in identificarea unor piete de desfacere a acestora;
 • alte facilitati si scutiri de taxe si impozite acordate de autoritatile administratiei publice locale, in conditiile legii.

Este important de mentionat faptul ca intreprinderea sociala atestata poate renunta la acest statut prin notificarea agentiei de ocupare.

Conform OUG 33/2022, intreprinderea sociala are urmatoarele obligatii:

 1. de a comunica agentiei de ocupare orice modificari ale actelor de infiintare sau constitutive, in termen de 15 zile de la modificare;
 2. de a comunica agentiei de ocupare rapoartele de activitate anuale, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic;
 3. de a transmite agentiei de ocupare, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic sau de la incheierea exercitiului financiar specific categoriei de persoana juridica, raportul social anual privind activitatea desfasurata si situatiile financiare anuale.

Documentele prevazute anterior pot fi consultate, la cerere, de catre orice persoana interesata la sediul agentiei judetene de ocupare a fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, unde intreprinderea sociala a fost atestata.

Intreprinderile sociale se supun controlului cu privire la respectarea conditiilor legale de desfasurare a activitatii, pentru a se verifica respectarea criteriilor care au stat la baza eliberarii atestatului de intreprindere sociala. Controalele se realizeaza de catre organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale conform Planului anual de control sau ori de cate ori este nevoie, precum si de organele de control ale institutiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.

Mentionam ca noul act normativ clarifica si criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca intreprinderea sociala atestata si opereaza modificari la conditiile de acordare a atestatului de intreprindere sociala.

Astfel, a fost eliminat cumulul privind procentajul de 30% din personalul angajat apartinand grupului vulnerabil si din timpul efectiv lucrat al tuturor angajatilor, in sensul criteriului alternativ: 30% din numarul personalului angajat sau membrilor cooperatori, apartinand grupului vulnerabil, sau timpul de lucru cumulat al acestor angajati sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor.

In vederea sustinerii activitatii intreprinderilor sociale, s-a decis dezvoltarea si diversificarea surselor de finantare prin:

 1. facilitati din partea autoritatilor locale;
 2. modificarea si completarea legii prin includerea intreprinderilor sociale, alaturi de intreprinderile sociale de insertie, ca beneficiari ai prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, pentru angajarea tinerilor cu risc de marginalizare sociala, beneficiind de facilitatile prevazute de lege pentru aceasta categorie de angajatori;
 3. introducerea posibilitatii ca intreprinderile sociale sa beneficieze de subventiile in cuantum de 2.250 de lei acordate pentru incadrarea in munca pe durata nedeterminata, a absolventilor, inclusiv din randul persoanelor cu handicap, ori a somerilor in varsta de peste 45 de ani, somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, a celor de lunga durata sau tineri NEET;
 4. subventionarea cheltuielilor cu formare profesionala pentru angajatii care apartin grupului vulnerabil, in procentaj de 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Intreprinderile sociale si intreprinderile sociale de insertie beneficiaza de gratuitate pentru emiterea atestatului, a marcii sociale si inregistrarea in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

In acelasi timp, pentru incurajarea dezvoltarii activitatii intreprinderilor sociale, au fost extinse facilitatile si oportunitatile de finantare pentru toate aceste entitati, prin includerea surselor de finantare publice si/sau private, nationale ori internationale.

Actul normativ prevede si actualizarea rolului economiei sociale in:

 • dezvoltarea comunitatilor locale; crearea de locuri de munca;
 • dezvoltarea incluziunii si coeziunii sociale;
 • tranzitia catre economia circulara si inovarea sociala;
 • implicarea persoanelor din grupul vulnerabil in activitati cu caracter social si/sau activitati economice;
 • accesul persoanelor din grupul vulnerabil la resursele si serviciile comunitatii.

Baza legala:

 1. OUG 33/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 219/2015 privind economia sociala;
 2. Legea 219/2015 privind economia social, cu modificarile si completarile ulterioare.