Situatiile financiare anuale in cazul microentitatilor

Conform pct.576 din Ordinul MF nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, microentitatile nu au obligatia elaborarii notelor explicative la situatiile financiare anuale, prevazute la pct. 468 si 469.

Potrivit art.28 alin (7) din Legea 82/1991, situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, raportul privind platile catre guverne, in cazul in care reglementarile contabile aplicabile prevad obligatia intocmirii acestuia, precum si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Astfel, conform OMFP 1802/2014, microentitatile prezinta informatiile prevazute la pct. 468 lit. a), d) si e) si pct. 491 alin. (2) lit. c):

 • politicile contabile adoptate, inclusiv:
 • bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
 • conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevazute de prezentele reglementari;
 • orice modificari semnificative ale politicilor contabile adoptate;
 • valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate;
 • suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
 • informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:
 • motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar;
 • numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
 • in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
 • numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;

Microentitatile intocmesc cont prescurtat de profit si pierdere, care sa prezinte separat:

 • cifra de afaceri neta;
 • alte venituri;
 • costul materiilor prime si al consumabilelor;
 • cheltuieli cu personalul;
 • ajustari de valoare;
 • alte cheltuieli;
 • impozite;
 • profit sau pierdere.

Mentiune importanta!

Conform pct.9 din OMFP 1802/2014, microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin două dintre urmatoarele trei criterii:

 1. totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
 2. cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);

Pct. 3.5, alin.(3) din OMFP 85/2022 prevede ca situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art.10 alin.(1) din Legea nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

 1. politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
 2. situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
 3. persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Conform pct.3.5 alin.(1) din Ordinul 85/2022, potrivit art.28 si art.30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Prin urmare, situatiile financiare anuale ale microentitatilor vor fi insotite de urmatoarele documente:

 • declaratia administratorului privind conformitatea cu reglementarile contabile aplicabile;
 • raportul administratorului;
 • propunerea de distribuire a profitului/acoperire a pierderii;
 • o prezentare (extras de note explicative) care sa cuprinda politicile contabile relevante, prezentarea elementelor extrabilantiere, informatii referitoare la achizitia actiunilor proprii).

Precizam ca formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2021, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml (care contine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40), la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip.

Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip. Fisierul zip atasat situatiilor financiare anuale nu va contine parola.

Mentionam ca ultima actualizare a PDF-ului inteligent aferent situatiilor financiare (microentitati) a fost in data de 16 martie 2022 (versiune S1003_A1.0.0):

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1002_5_2021.html

Baza legala:

 • anaf.ro
 • Ordinul MF 85/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile;
 • Legea 82/1991 a contabilitatii – Republicare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.