Normele tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania

In Monitorul Oficial nr. 812 din 24 august 2021 a fost publicat Ordinul nr.1241/2021 al ANAF pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania.

Mentionam ca normele stabilesc modul de functionare in Romania a sistemului de gestionare a contingentelor tarifare deschise prin reglementari ale UE, administrate de Comisia Europeana – Directia Generala Impozitare si Uniune Vamala (DG TAXUD), in conformitate cu ordinea cronologica a datelor de acceptare a declaratiilor vamale de punere in libera circulatie a marfurilor, dupa principiul „primul venit, primul servit”.

In sensul prezentelor norme tehnice, contingent tarifar se refera la volumul de marfuri exprimat cantitativ sau valoric ce poate fi pus in libera circulatie cu un tratament tarifar favorabil, constand in reducerea sau exceptarea de taxe vamale, stabilit de DG TAXUD.

Conform documentului, cererea de alocare a contingentului tarifar se intocmeste de catre declarantul vamal numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • contingentul tarifar este deschis printr-o reglementare unionala in vigoare;
 • balanta acestuia nu este epuizata.

Cererea de alocare se depune prin completarea declaratiei vamale sub forma electronica, cu urmatoarele date:

 1. caseta 31 – cantitatea si codul unitatii de masura suplimentare, in cazul in care contingentul tarifar este exprimat cantitativ in alta unitate de masura decat cea prevazuta la caseta 35, 38 sau 41;
 2. caseta 36 – codul preferintei tarifare, prin care se solicita beneficiul contingentului tarifar;
 3. caseta 39 – numarul de ordine al contingentului tarifar, stabilit prin reglementarea Uniunii Europene care instituie contingentul tarifar;
 4. caseta 44 – codurile si referintele documentelor si certificatelor de a caror prezentare este conditionata alocarea contingentului tarifar;
 5. caseta 48 – tipul platii, tipul garantiei, numarul de referinta al garantiei (GRN) si data emiterii, in situatia mentionata la art. 4 alin. (1).

Cererea de alocare se depune prin completarea declaratiei vamale sub forma electronica.

In situatia in care contingentul tarifar este considerat critic in conformitate cu art.53 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447, in aplicarea prevederilor art.153 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, liberul de vama pentru marfuri este conditionat de constituirea unei garantii. Garantia trebuie sa acopere diferenta de cuantum al taxelor la import si altor taxe aplicabile in situatia in care nu se acorda tratamentul tarifar favorabil prevazut in cadrul contingentului tarifar.

Cererea de alocare se considera a fi depusa odata cu acceptarea la biroul vamal a declaratiei vamale sub forma electronica, insotita de documentele justificative, conform prevederilor art.9 alin.(1) din anexa la OPANAF nr.1885/2016.

Ulterior acceptarii de catre biroul vamal, declaratia vamala care contine o cerere de alocare a unui contingent tarifar este supusa obligatoriu controlului documentar.

Biroul vamal verifica:

 1. valabilitatea si balanta contingentului tarifar prin consultarea Quota (baza de date pentru gestionarea contingentelor tarifare), pe pagina de internet a Comisiei Europene, sau a aplicatiei RCDPS (Sistemul roman de procesare automata a declaratiei vamale la import), precum si indeplinirea conditiilor specifice prevazute de reglementarea Uniunii Europene care il instituie;
 2. plata taxelor la import si a altor taxe datorate la punerea in libera circulatie a marfurilor si, daca este cazul, constituirea garantiei potrivit art. 4.

In conditiile in care, in urma controlului documentar, se constata ca respectivul contingent tarifar este epuizat sau declaratia vamala este completata necorespunzator, biroul vamal nu acorda liberul de vama pentru marfurile in cauza, iar declaratia vamala se respinge, conform prevederilor art.15 din anexa la OPANAF nr.1885/2016.

In aceasta situatie, procedura de declarare poate fi reluata prin depunerea unei alte declaratii vamale, cu sau fara cerere de alocare a unui contingent tarifar.

Precizam ca cererea de alocare este considerata valida la momentul acordarii liberului de vama, conform prevederilor art.194 si 195 din Codul vamal al Uniunii si ale art.246 si 247 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447.

Cererea de alocare, preluata automat din sistemul RCDPS de la nivelul biroului vamal, este verificata de catre BC si transmisa la Comisia Europeana, in termenul stabilit, prin intermediul aplicatiei COTA2 (aplicatie nationala informatica ce sustine administrarea contingentelor tarifare de autoritatea vamala din Romania).

Comunicarea cererii de alocare se efectueaza conform programului de alocare a contingentelor tarifare si graficului de alocare a contingentelor tarifare.

Decizia Comisiei Europene privind alocarea totala, partiala sau respingerea cererii valide de alocare a contingentului tarifar este preluata automat in aplicatia COTA2 si retransmisa, prin intermediul RCDPS, biroului vamal in a carui evidenta se afla declaratia vamala.

Potrivit Ordinului ANAF 1241/2021, biroul vamal verifica primirea in RCDPS a deciziei Comisiei Europene si proceseaza o noua versiune a declaratiei vamale, cu modificarile survenite ca urmare a alocarii totale sau partiale ori a respingerii alocarii contigentului tarifar de catre Comisia Europeana.

In termen de 7 zile lucratoare de la momentul alocarii contingentului tarifar, biroul vamal procedeaza la regularizarea situatiei, prin:

 1. intocmirea deciziei pentru regularizarea situatiei cu diferentele de incasat si comunicarea debitorului, in vederea incasarii acestor diferente;
 2. deblocarea, daca este cazul, a garantiei constituite potrivit art. 4.

Situatii exceptionale:

In situatia in care, dupa acordarea liberului de vama, in cadrul controlului ulterior se constata ca marfurile nu indeplineau conditiile pentru acordarea tratamentului tarifar favorabil in cadrul contingentului tarifar, biroul vamal procedeaza la incasarea cuantumului taxelor la import si al altor taxe, prin intocmirea deciziei pentru regularizarea situatiei, si informeaza de indata BC (birou central responsabil de gestionarea contingentelor tarifare in Romania). BC returneaza fara intarziere Comisiei Europene, prin intermediul aplicatiei COTA2, cantitatea sau valoarea din contingentul tarifar alocata eronat.

Mentionam ca declarantul vamal poate depune la biroul vamal o cerere scrisa de alocare retroactiva a unui contingent tarifar, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. a) declaratia vamala a fost depusa in cadrul termenului de valabilitate a reglementarii Uniunii Europene care stabileste contingentul tarifar;
 2. b) sunt indeplinite toate conditiile prevazute de reglementarea care instituie contingentul tarifar;
 3. c) balanta contingentului tarifar de la data acceptarii declaratiei vamale nu este epuizata la data depunerii cererii de alocare retroactiva.

In cerere se precizeaza: numarul de inregistrare al declaratiei vamale si data acceptarii, codul TARIC al marfurilor, numarul de ordine al contingentului tarifar, originea marfurilor si, dupa caz: greutatea neta, greutatea bruta, valoarea sau cantitatea in unitatea de masura suplimentara care se solicita din volumul contingentului tarifar.

Cererea de alocare retroactiva si declaratia vamala se verifica de catre biroul vamal, iar daca cererea indeplineste toate conditiile prevazute anterior, se transmite in aceeasi zi la BC, care, dupa verificarea acesteia, comunica Comisiei Europene datele continute in cererea de alocare retroactiva.

Decizia Comisiei Europene privind alocarea totala, alocarea partiala sau respingerea cererii de alocare retroactiva a contingentului tarifar se comunica biroului vamal, care procedeaza la regularizarea situatiei.

Proceduri alternative:

In cazul indisponibilitatii temporare a RCDPS, care impiedica procesarea cererii de alocare a contingentului tarifar, se procedeaza dupa cum urmeaza:

 1. la data acordarii liberului de vama, biroul vamal transmite BC, prin e-mail, o informare privind utilizarea procedurii alternative, insotita de o copie a declaratiei vamale pe suport hartie, si cu mentionarea urmatoarelor date: numarul de inregistrare al declaratiei vamale si data acceptarii, numarul de ordine al contingentului tarifar, originea marfurilor, preferinta tarifara, greutatea neta sau, daca este cazul, valoarea sau cantitatea in unitatea de masura suplimentara care se solicita din volumul contingentului tarifar;
 2. BC transmite in aceeasi zi Comisiei Europene, prin e-mail, datele continute in cererea de alocare primita de la biroul vamal;
 3. decizia Comisiei Europene privind aprobarea alocarii totale sau partiale ori respingerea cererii de alocare a contingentului tarifar este transmisa biroului vamal, imediat dupa primirea acesteia;
 4. biroul vamal procedeaza corespunzator la regularizarea situatiei in termen de 7 zile lucratoare de la primirea deciziei Comisiei Europene;
 5. declaratia vamala pe suport hartie este preluata in sistemul informatic in maximum 24 de ore de la restabilirea functionarii aplicatiei RCDPS, caz in care este necesara comunicarea cu BC, pentru a se evita retransmiterea cererii de alocare, preluata automat in sistem.

In cazul indisponibilitatii aplicatiei COTA2, care impiedica transmiterea electronica a cererii de alocare, BC informeaza imediat Comisia, prin e-mail, in legatura cu problemele de functionare ale SIIV, iar alocarile pentru ziua respectiva se suspenda, in conformitate cu art. 51 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447.

 

Dispozitiile acestor Norme tehnice se completeaza cu prevederile Codului vamal al Uniunii si ale Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/2.447.

Baza legala:

 • Ordinul ANAF 1885/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului roman de procesare automata a declaratiei vamale la import;
 • Codul Vamal al Romaniei;
 • Ordinul ANAF 1241/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania.